Utveckling av centrala Genarp

Under utvecklingsprojektet Fokus Genarp kom det fram att det finns en bykänsla i Genarp som är viktig. Genarpsborna saknade även en tydlig central plats för människor att mötas på. Framtaget planprogram är ett förslag på hur Genarp centrum kan utvecklas till en användbar plats med det folkliv som saknas idag. Samrådsperioden är slut och nu går handläggare igenom alla inkomna synpunkter från invånare men också från andra myndigheter och instanser. Ett justerat förslag tas sedan upp för beslut i byggnadsnämnden under 2021.

Kollage av Genarp centrum

Planprogrammet innebär att befintliga bostäder och byggnader kompletteras och delvis ersätts med hus på två till tre våningar. Förslaget innebär ungefär 120 nya bostäder och bättre förutsättningar för mindre verksamheter. Planen innehåller även mötesplatser som kan bidra till ett folkliv, ett torg omringat av befintliga och nya byggnader samt en trafiksäkrare vägkorsning och nya gång- och cykelvägar mellan centrum och andra viktiga platser på orten.

Förslaget

Planprogrammet i sin helhet 

Planeringsarbetet fortsätter

Samrådsperioden är slut och du kan inte längre lämna synpunkter på förslaget. Tack för all kunskap och alla synpunkter ni bidragit med under samrådsperioden. Nästa steg i planeringsarbetet är att gå igenom alla inkomna synpunkter från invånare men också från andra myndigheter och instanser. Ett justerat förslag tas sedan upp för beslut i byggnadsnämnden. Tidsplanen är inte klar men troligtvis tas ärendet upp i nämnden under våren.

Fokus Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016-2017. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport.

Fokus Genarp

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/planeringgenarp