Frågor och svar om kvarteret Galten

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som ska hända i kvarteret Galten.

Varför ska kvarteret Galten göras om?

Ett förnyat handels- och bostadskvarter kommer att bidra till mer folkliv vid Mårtenstorget, Bankgatan och centrala Lund. Samtidigt får fler människor möjligheten att bo i centrala Lund.

Projektet är även en nyckel till att göra Mårtenstorget bilfritt, då det ingår ett underjordiskt garage i ombyggnaden. Gården ska omvandlas till en småskalig, mer offentlig mötesplats som kompletterar Mårtenstorget.

Vad kommer att bevaras och vad rivs i kvarteret Galten?

De hus som vänder sig ut mot Mårtenstorget kommer till största delen att bevaras. Så som förslaget ser ut kommer en mindre del av det så kallade TePe-huset att rivas och resten av huset byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistoriska värden till en del kan återställas och göras mer synliga, även om många av dem har försvunnit i tidigare ombyggnader.

Utöver ombyggnaden av TePe-huset föreslås också att gårdshus och uthus inne på gården rivs, tillsammans med den befintliga restaurangbyggnaden. Detta för att kunna skapa den större handelslokal i två plan som är nödvändig för att få till en ekonomiskt hållbar helhetslösning. I en sammanvägning får alltså gårdshus och uthus får ge vika medan den småskaliga bebyggelsen utmed torget bevaras.

Att det blir nya hus i kanten av kvarteret gör att de sår som fortfarande finns kvar från rivningarna under femtio- och sextiotalet (”genombrottet”) läks.

Preliminär skiss som visar kvareret i stora drag (inte politiskt beslutad)

Hur kommer de nya husen att se ut?

Det kommer att byggas flera nya hus i olika höjd. Bostäderna kommer att ha privata gårdar och terrasser med en hel del grönska. Två nya, lite större hus byggs också. Det högsta, ”Carlsson”, kommer att sticka upp och signalera kvarterets betydelse. Det andra byggs i södra delen och blir ett större allaktivitetshus som kan passa bra som ny biograf. Detta hus kommer att ha entré både mot innergården och ut mot busshållplatsen vid Bankgatan och skapar med sitt folkliv en tryggare miljö för väntande resenärer.

Innergården formas kring den stora platan som finns kvar från tiden då Carlssons trädgård var en cafémiljö.

Hur husen kommer att se ut i detalj, till exempel när det gäller fasadmaterial och liknande, avgörs först när det är dags för bygglov. De skisser som har visats hittills kan ändå ge en föraning om en modern arkitektur som bygger vidare på stadskärnan traditionella kvartersstruktur.

Vad blir det för typ av handel?

Tanken är att det ska vara handel i en större butik med huvudentré från Mårtenstorget. De mindre butikerna, restauranger och kaféer vänder sig mot Bankgatan och Mårtenstorget. Handelslokalerna kommer alltså inte att vara utformade som en galleria.

Vem är det som ska bygga kvarteret Galten?

Galtenprojektet utvecklas av företaget Centrumshopping Lund AB, som är ett 50/50 % joint venture mellan den danska utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Kommunen är den största markägaren inom kvarteret och står bakom det underjordiska parkeringsgaraget.

Hur ser tidplanen ut?

Under första halvan av 2020 är det dags för Lundabor och andra intressenter att tycka till om förslaget på ny detaljplan för kvarteret Galten. Förslaget kommer sedan revideras innan det är dags för granskning och en andra möjlighet att lämna synpunkter.

Bygget kommer att medföra en omfattande arkeologisk utgrävning, vilken är en förutsättning för projektet. Exploatörerna har en förhoppning om att kunna påbörja arbete på platsen 2020. 

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se