Frågor och svar om kvarteret Galten

Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som ska hända i kvarteret Galten.

Varför ska kvarteret Galten göras om?

Ett förnyat handels- och bostadskvarter kommer att bidra till mer folkliv vid Mårtenstorget, Bankgatan och centrala Lund. Samtidigt får fler människor möjligheten att bo i centrala Lund.

Projektet är även en nyckel till att göra Mårtenstorget bilfritt, då det ingår ett underjordiskt garage i ombyggnaden. Innergården ska omvandlas till en småskalig, mer offentlig mötesplats som kompletterar Mårtenstorget.

Vad kommer att bevaras och vad rivs i kvarteret Galten?

De hus som vänder sig ut mot Mårtenstorget kommer till största delen att bevaras. Så som förslaget ser ut kommer en mindre del av det så kallade TePe-huset att rivas och resten av huset byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistoriska värden till en del kan återställas och göras mer synliga, även om många av dem har försvunnit i tidigare ombyggnader.

Utöver ombyggnaden av TePe-huset föreslås också att gårdshus och uthus inne på gården rivs, tillsammans med den befintliga restaurangbyggnaden. Detta för att kunna skapa en större handelslokal i två plan. I en sammanvägning får alltså gårdshus och uthus får ge vika medan den småskaliga bebyggelsen och mot den inre mötesplatsen bevaras.

Att det blir nya hus i kanten av kvarteret gör att de sår som fortfarande finns kvar från rivningarna under femtio- och sextiotalet (”genombrottet”) läks.

Varför sparas inte fler hus?

Flertalet av de äldre, kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna föreslås bevaras, ett resultat av en lång process där olika särintressen har sammanvägts. Att utveckla nya lokaler och bostäder i kvarteret förutsätter dock en ekonomisk hållbarhet, vilket innebär en högre täthet än vad planprogrammet redovisade. För att uppnå en stadsutveckling inom kvarteret har därför byggnadsnämnden valt att pröva detta planförslag i samråd.

Hur kommer de nya husen att se ut?

Det kommer att byggas flera nya hus i olika höjd. Bostäderna kommer att ha privata gårdar och terrasser med möjlighet till grönska. Två nya, lite större hus byggs också. Det högsta, ”Carlsson”, kommer att sticka upp och signalera kvarterets betydelse. Det andra byggs i södra delen och blir ett större multihus som kan passa bra som ny biograf. Detta hus kommer att ha entré både mot innergården och ut mot busshållplatsen vid Bankgatan och skapar med sitt folkliv en tryggare miljö för väntande resenärer.

Innergården formas kring den stora platan som finns kvar från tiden då Carlssons trädgård var en cafémiljö.

Hur husen kommer att se ut i detalj, till exempel när det gäller fasadmaterial och liknande, avgörs först när det är dags för bygglov. De skisser som har visats hittills kan ändå ge en föraning om en modern arkitektur som bygger vidare på stadskärnan traditionella kvartersstruktur.

Hur högt är det högsta huset? Varför behöver det vara så högt?

I samrådsförslaget medges en nockhöjd som är högst 40,6 m. Det höga huset är ett resultat av det parallella uppdrag som har genomförts. 

Under samrådet framförde kommunstyrelsen i sitt yttrande att det högsta huset inte ska vara högre än sex våningar. 

Vad blir det för typ av handel?

Tanken är att det ska vara handel i en större butik med huvudentré från Mårtenstorget. De mindre butikerna, restauranger och kaféer vänder sig mot Bankgatan och Mårtenstorget med alternativa entréer mot det lilla torget på innergården. Handelslokalerna kommer alltså inte att vara utformade som en galleria.

Kommer det att bli en galleria?

För att röra sig mellan butikerna och restaurangerna kommer man att gå utomhus, det kommer alltså inte att vara utformat som en galleria eller ett köpcentrum. Tanken har varit att forma kvarteret med lokaler mot gatorna, som traditionell stad.  För övrigt är kvarteret inte stort nog för att rymma ett köpcentrum. 

Vem är det som ska bygga kvarteret Galten?

Galtenprojektet utvecklas av företaget Centrumshopping Lund AB, som är ett 50/50 % joint venture mellan den danska utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Kommunen är den största markägaren inom kvarteret och står bakom det underjordiska parkeringsgaraget.

Hur ser tidplanen ut?

Byggnadsnämnden bestämde den 23 juni, 2020 att förslaget till detaljplan är redo för samråd. Den 19 augusti startar samrådet och sista dag att lämna synpunkter var 26 oktober. Förslaget kommer sedan utvecklas innan det är dags för granskning och en andra möjlighet att lämna synpunkter.

Bygget kommer att medföra en omfattande arkeologisk utgrävning, vilken är en förutsättning för projektet. 

Grävningarna kan komma att påbörjas under 2021. 

När och hur kan jag lämna synpunkter på förslaget?

Samrådet för förslaget startade den 19 augusti, sista dag att svara var den 26 oktober 2020. 

Vad blir det för förändringar för skolan?

Vårfruskolan är stadens enda kommunala innerstadsskola, med de för – och nackdelar detta kan innebära. Byggnationen i kvarteret Galten kommer att påverka Vårfruskolan under lång tid. Skolgården kommer att omdisponeras, men förhoppningen är att även den nya skolgården kommer att vara en spännande och pedagogisk lärmiljö för eleverna. Dialog mellan kommunens berörda förvaltningar pågår för att hantera frågan.

Hur säkert är det att det blir en ny biograf?

Exploatören för dialog med olika operatörer inom film och bio, så det är ännu inte helt bestämt.  

Behövs det verkligen fler butikslokaler i Lund?

Det är bara den större lokalen i TePe-huset som är renodlad handel, detta eftersom byggnaden ligger i direkt kontakt med Mårtenstorget. Användningen ”C” innebär centrumändamål som medger en stor bredd av verksamheter, till exempel butik, restaurang, service och kultur men även en begränsad andel kontor. Det är kommunens förhoppning att blandningen av funktioner tillsammans med nya bostäder och kollektivtrafik tillsammans kan bidra till en fortsatt levande innerstad.

Vad blir det för skillnader på busstationen?

Planförslaget styr inte linjetäthet eller sträckning. Planförslaget bygger dock på det antal hållplatser som Skånetrafiken har efterfrågat och för samma busstrafik som idag. Hållplatsen kommer att behöva byggas om och moderniseras. Att det finns verksamhet som har öppet på kvällar och helger i närheten lär öka den upplevda tryggheten på platsen. 

Vem kommer att kunna parkera i parkeringsgaraget?

Parkeringshuset kommer att vara öppet för alla, det kommer delvis att ersätta parkeringsplatserna på Mårtenstorget. 

Varför ska parkeringsplatserna på Mårtenstorget tas bort?

Syftet med det är att torget ska kunna användas till annat, till exempel fler sociala aktiviteter.