Kvarteret Galten

Kvarteret Galten omfattar drygt 20 000 kvm och är beläget direkt söder om Mårtenstorget, stadens handelstorg. Kvarteret har fått sitt namn efter Peder Galt, en militär och diplomat verksam under 1600-talet, som sägs ha bott i kvarteret vid tiden för striderna mellan Sverige och Danmark.

Karta som visar var Kvarteret Galten ligger.

Det historiska Galten

På 1600- och 1700-talen var Lund en glest bebyggd stad och till och med det centralt belägna Galten, bestod av trädgårdstomter och odlad åkermark medan bebyggelsen låg samlad vid Mårtenstorget.

Först under andra hälften av 1800-talet började trädgårdarna och åkermarken i kvarterets södra del att styckas upp till nya tomter, och en tät gathusbebyggelse växte fram vid Lilla Tvärgatan.

Bebyggelsens variation inom kvarteret berättar idag om stadens ekonomiska utveckling. Även kvarterets fastighetsbildning speglar den historiska utvecklingen från hantverksgårdar och åkerlyckor till bankpalats och representativa våningar.

I kvarteret Galtens södra del har den senare delen av 1900-talet även inneburit mer drastiska förändringar. Inför ett större vägprojekt, Genombrottet, revs under 50- och 60-talen småhusbebyggelsen som vuxit fram hundra år tidigare. På samma gång försvann mycket av den grönska som fanns inne på gårdarna, bland annat den omtyckta oasen Carlssons trädgård. Genombrottet kom aldrig att utföras, men det är bakgrunden till att kvarterets sydvästra del är obebyggd.

Albin Carlsson drev kring 1920-talet ett café med tillhörande konditoriträdgård. Passagen till vänster i bild är ännu bevarad och begreppet Carlssons trädgård har levt kvar.

Två förslag på hur området kan utvecklas

Stadsbyggnadskontoret har fått in tre förslag på hur Galten kan förändras. Av dessa har två valts ut för att arbetas vidare med. Stadsbyggnadskontoret, NorCap och Wästbygg kommer att diskutera med de utvalda arkitektkontoren, CF Møller och Marge, kring en utveckling av förslagen under våren. När konsensus har nåtts kring ett underlag för detaljplan kommer den formella planproccessen att ta vid. En samrådshandling kommer att tas fram som lundabor och andra intressenter kan tycka till om.

Läs mer om motiveringarna och de tre förslagen från CF Møller, Marge och White.

 

Förslag från CF Møller, kvarteret sett från Mårtenstorget.

 

Förslag från Marge, kvarteret sett från Mårtenstorget.

Faktaansvarig: Hannah Magnusson

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/30-2010

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se