Kvarteret Galten

Kvarteret Galten vid Mårtenstorget kommer att utvecklas med en biograf vid Bankgatan, butiker med entré mot Mårtenstorget och nya bostäder.

Ur ett parallellt uppdrag har nu ett gestaltningsförslag för kvarteret Galten tagits fram. Det är Marge arkitektkontor som har ritat ett förslag för kvarteret som kan ge ytterligare liv vid Mårtenstorget och längs med Bankgatan. Det ska nu ligga till grund för en ny detaljplan i området.

Den nya utformningen ger en attraktiv lösning med goda förutsättningar i framtiden, samtidigt som den bygger vidare på hur kvartersstrukturen ser ut i stadskärnan. Det valda förslaget tillvaratar de värden och den miljö som Lundaborna värnar på ett bra sätt. Inte minst bevaras TePe-huset till största delen.

Med nya butiksentréer mot både Mårtenstorget och Bankgatan kommer gatulivet att öka. Inne i kvarteret kan det bli caféer och restauranger som samlas runt en liten grön plats, där man sparar en äldre stor plantan som ger lummig grönska. Passagen mellan det inre kvartersrummet och Mårtenstorget utvecklas för att bli mer tydlig. Inne i kvarteret finns också privata bostadsgårdar med grön karaktär, en del av dem upphöjda.

En biograf vid Bankgatan bedöms ha dragkraft nog för att ge gatan mer liv och stadskaraktär. Dessutom ger den en tryggare miljö än idag för den som väntar på busstorget och ger kvarteret en framsida även mot söder.

Det slutgiltiga utformningen bestäms först i detaljplanen som nu håller på att tas fram. En första möjlighet att lämna synpunkter på förslaget blir under samrådet som planeras till första halvan av 2020. 

Preliminär skiss som visar kvarteret i stora drag (inte politiskt beslutad) 

Galtenprojektet utvecklas av företaget Centrumshopping Lund AB, som är ett 50/50 % joint venture mellan den danska utvecklaren, NorCap Development A/S och Wästbygg AB. Planerad byggstart är 2021.

Illustration som visar ett litet torg med människor, grönska och kringliggande hus.

Det historiska Galten

Kvarteret har fått sitt namn efter Peder Galt, en militär och diplomat verksam under 1600-talet. Han sägs ha bott i kvarteret vid tiden för striderna mellan Sverige och Danmark.

På 1600- och 1700-talen var Lund en glest bebyggd stad. Till och med det centralt belägna Galten bestod av trädgårdstomter och odlad åkermark medan bebyggelsen låg samlad vid Mårtenstorget. Först under andra hälften av 1800-talet började trädgårdarna och åkermarken i kvarterets södra del att styckas upp till nya tomter, och en tät gathusbebyggelse växte fram vid Lilla Tvärgatan.

Bebyggelsens variation inom kvarteret berättar idag om stadens ekonomiska utveckling. Även kvarterets fastighetsbildning speglar den historiska utvecklingen från hantverksgårdar och åkerlyckor till bankpalats och representativa våningar.

I kvarteret Galtens södra del har den senare delen av 1900-talet även inneburit mer drastiska förändringar. Inför ett större vägprojekt, Genombrottet, revs under 50- och 60-talen småhusbebyggelsen som vuxit fram hundra år tidigare. På samma gång försvann mycket av den grönska som fanns inne på gårdarna, bland annat den omtyckta oasen Carlssons trädgård. Genombrottet kom aldrig att utföras, men det är bakgrunden till att kvarterets sydvästra del är obebyggd.

Carlssons trädgård

Albin Carlsson drev kring 1920-talet ett café med tillhörande konditoriträdgård. Passagen till vänster i bild är ännu bevarad och begreppet Carlssons trädgård har levt kvar.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/30-2010

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se