Torna Hällestad skola

Torna Hällestad skola

Torna Hällestad skola är en F–3-skola i aktiv bymiljö med närhet till naturen. Välkommen till oss! Hos oss finns cirka 50 elever, uppdelade i två åldersblandade grupper, F–1 och 2–3 med ett gemensamt fritidshem.

Så här jobbar vi

Vi är den lilla skolan i Torna Hällestads by. Hos oss trivs barnen och de får tidigt möjlighet att ha inflytande över sin skoldag och över tiden på fritidshemmet. Vi har en lugn och trygg skola och en tillgänglig lärmiljö. Hos oss får eleverna träna i  successivt ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande.

Vi jobbar utifrån övergripande teman

Vi arbetar tematiskt, vilket innebär att hela skolan arbetar ämnesövergripande med en inspirerande uppstart och därefter följer läs-, skriv-, skapande- och experimentverkstäder. Skolan har ett övergripande tema som sträcker sig över ett helt läsår

Varje tema startar med en upplevelse. Ett tema utvecklas genom dialog med eleverna som då blir medbestämmande och delaktiga. Vi vill väcka barnens lust och ta vara på deras nyfikenhet.

Eleverna arbetar i åldersblandade grupper. Vi använder det skapande som en kunskapsform i det undersökande arbetet i verkstäderna. Eleverna tränas i att planera och värdera sitt arbete. Inspirationen till undervisningen kan hämtas från något ämne som är aktuellt för just det året tex författare, uppfinnare, jubileum etc.

Tidig läs och skrivinlärning

I förskoleklassen arbetar vi efter Bornholmsmodellen, som bygger på att göra barnen språkligt medvetna. Språklig medvetenhet är inte bara en viktig grund för att knäcka läskoden utan en central aspekt av barns senare språkutveckling. 

I förskoleklassen och årskurs ett lägger vi stor vikt vid tidig läs och skrivinlärning. Vi skriver gemensamma texter utifrån barnen egna erfarenheter. Vi läser och diskuterar olika typer av texter gemensamt. Vi ser varje skrivtillfälle som ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Elevernas motivation och kunskapsutveckling ökar genom inlärning i dialog med andra.

Detta arbetssätt fungerar bra när vi arbetar tematiskt och eleverna får olika upplevelserna beroende på vilket läsårstema vi har. Det kan vara teater, studiebesök, utflykter med mera, gör att barnen får mycket att skriva om. Vi tränar att skriva både för hand och på lärplattor.

Eleverna får träna på att träna på att berätta om sina tankar, åsikter och vi samtalar om det vi lär oss i par, smågrupper eller i klassen.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tornahallestadskola