Just nu i byggprojektet

Vad händer egentligen? Hur går det med ombyggnaden av Stadshallen? På denna sida kan du följa i text och bild hur projektet framskrider!

 

Patrik Johannisson är arbetsledare hos entreprenören byggnadsfirman Otto Magnusson. Här går han genom Stadshallen som nu är en byggarbetsplats.

Juni 2021

Ombyggnaden av Stadshallen rullar på som den ska. Just nu sågar vi bland annat av bjälklag för den nya hissen och trappan samt tillverkar smide och montage av infästningar till de nya förbindelsegångarna över passagen mot Botulfsplatsen.

Nere i garaget använder vi så kallad vattenbilning för att ta bort gammal betong på golvet. Uppe i Stadshallen har vi flytspacklat för att skapa ett jämt golv. I kontorsdelen river vi väggar och gamla installationer. Även i lokalen där restaurangen sedan ska vara, river vi och sanerar.

 

Skissen visar Stadshallens konsertsal.

Juni 2021

Stadshallens konsertsal ska utrustas för att fungera som kommunfullmäktiges möteslokal. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat. Stadshallens sessionssal ska samtidigt förses med en gradänglösning som innebär att stolarna placeras ovanför varandra på höjden. Gradänglösningen ger också utrymme att installera fyra toaletter på våning två och besökare behöver inte ta sig ner till bottenvåningen. Två av toaletterna blir tillgänglighetsanpassade. 

Läs mer om hur Stadshallens salar ska bli mer tillgängliga och få större flexibiltet.

 

 

Peter Johannisson är platschef hos entreprenören Otto Magnusson Bygg.
Peter Johannisson är platschef hos entreprenören byggnadsfirman Otto Magnusson.

Maj 2021

Som lundaborna kanske har märkt står det en byggnadsställning i passagen mellan Stadshallens två hus. Ställningen är varsamt infäst i tegelverkets fogar så att inte tegelstenarna ska gå sönder.

Ställningarna som används till ombyggnaden av Stadshallen har också ett sparkskydd längst ner för att säkerställa att material inte faller ner från ställningen. Det handlar mycket om säkerhet vid byggen.

Mellan Stadshallens två byggnader är en ställning uppsatt. Byggnadsställningen är uppsatt mellan Stadshallens två byggnader och passagen är avstängd.

Nya glasgångar gör Stadshallen säkrare

Mellan Stadshallens två hus ska det bli två nya glasgångar. Glasgångarna är ett krav för att säkra utrymningsvägarna. I fasaden tas två öppningar upp och för att bärigheten ska behållas, gjuts en betongbalk i tre delar som ska sitta i väggen.

Som lundaborna kanske har märkt står det en byggnadsställning i passagen mellan Stadshallens två hus.

Från Stadshallens byggnadsställning ser du Lunds takåsar.

Stadshallens siluett avtecknar sig mot himlen.
Stadshallens glastrappa är karaktäristisk för huset.

Samtidigt händer det andra saker i Stadshallen. Peter Johannisson, som är platschef hos entreprenören byggnadsfirman Otto Magnusson, berättar:
- Just nu gör vi kärnborrningar i bjälklaget i källaren för att analysera kloridhalten i betongen. Vi förbereder också för så kallad vattenbilning i källarens bjälklag. Vattenbilning innebär att vi har ett högt vattentryck i strålen och med hjälp av vatten tar bort den gamla betongen, som är dålig. Detta är ett skonsammare sätt att ta bort betong. Vi vill inte heller skada armeringen, som är bärande i betongen.

I hus A, som är det stora Stadshallbyggnaden, monterar entreprenören upp en ny trästomme till det nya träullstaket på plan 11. De frilägger också de dem gamla brunnarna i källaren för att kunna byta till nya.

I det mindre huset, hus B, utförs rivningsarbeten. Detta även medför en del transporter. Sakta, men säkert, blir Stadshallen en öppnare och mer tillgänglig plats som välkomnar alla.

 

Stadshallen består av två byggnader.
Peter Johannisson, platschef hos entreprenören byggnadsfirman Otto Magnusson, visar en skiss över Stadshallens två byggnader.

April 2021

Nu startar ombyggnaden av Stadshallen. Först ut är kontorsdelen – som många nog inte vet tillhör Stadshallen. Här ska det bli bättre lokaler att jobba i, fler toaletter och glasgångar över till huvudbyggnaden.
- Kontorshuset ska kopplas samman med den stora Stadshallsbyggnaden, eller hus A som vi säger. Två glasgångar ska förbinda byggnaderna över den smala passagen mellan dem. Glasgångarna byggs för att vi ska ha säkra utrymningsvägar, säger Peter Johannisson, som är platschef hos entreprenören byggnadsfirman Otto Magnusson.

När glasgångarna ska byggas stängs passagen mellan Stadshallens båda byggnader. Passagen stängs under vecka 15 och öppnar inte förrän ombyggnaden är klar.

Läs mer om vad som händer under det första skedet av Stadshallens ombyggnad.

 

Shahad Lund är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.
Shahad Lund är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Mars 2021

Den 31 mars fick vi startbesked från stadsbyggnadskontoret att vi kan börja bygga om Stadshallen. Startbeskedet från stadsbyggnadskontoret föregicks av ett tekniskt samråd där det även utsågs en byggnadsinspektör, som sedan ska följa hela bygget och se till så att allt blir rätt.

Onsdagen den 24 mars vann bygglovet för Stadshallen laga kraft. Det gav i sin tur förutsättning för att vi ska få startbesked och börja bygga.

- Vi är väldigt glada och ser fram emot att få till en fantastisk Stadshall för Lundaborna, säger Shahad Lund som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Film: Titta in i Stadshallen med byggprojektledare Shahad Lund

Den 11 februari gav byggnadsnämnden  bygglov så att Stadshallen i Lund kan renoveras och byggas till.

Februari 2021

Den 11 februari gav byggnadsnämnden bygglov så att Stadshallen kan renoveras och byggas till. Bland annat kommer två gångbroar att byggas och i bottenvåningen ska Stadshallen kompletteras med en restaurang och ett café.

Gångbroarna kommer att binda samman de båda husen, men har framför allt en viktig funktion som utrymningsvägar i händelse av brand.

Byggnadsnämnden konstaterade att de föreslagna ändringarna är motiverade med hänsyn till byggnadens karaktär och förutsättningar, men innan bygget kan starta i full skala kommer stadsbyggnadskontoret även att behöva godkänna ändringar i planlösning och bärande konstruktion.

Oktober 2020

Den 29 oktober 2020 fattades det slutliga beslut om investeringsbudget för projektet - 204 miljoner kronor inklusive inventarier.

Nu är det full fart framåt i arbetet med att ta fram de handlingar som behövs för att kunna börja bygga, vilket blir i början av 2021. Fram till dess pågår mindre arbeten i huset, exempelvis med sanering.

 

Stadshallen interiör

September 2020:

I väntan på att kommunfullmäktige avgör frågan om budget för renoveringen kan en hel del arbete göras i Stadshallen. Entreprenören Otto Magnusson jobbar med att sanera bort asbest och riva installationer. Samtidigt planerar de för att arbeta vidare med Stadshallens utformning och bevarande, tillgänglighet och brandsäkerhet.

För att säkerställa driften för dagens verksamheter har entreprenören gjort provisoriska installationer. Det ska gå att driva sin verksamhet i huset även om det pågår renoveringsarbeten.

Just nu har Otto Magnusson sin arbetsplats inne i Stadshallen. När renoveringen fortsätter kommer de att få lämna huset och istället ha sitt kontor i byggbodar. En annan viktig sak att planera är hur transporterna till och från arbetsplatsen ska fungera för att störa så lite som möjligt.

 

Byggförberedelser Stadshallen, augusti 2020

Augusti 2020:

Den 12 augusti sade kommunstyrelsen ja till servicenämndens begäran om mer pengar till renoveringen av Stadshallen. Det rör sig om totalt 54 miljoner kronor, som behövs för att förverkliga de mål och krav som satts upp för projektet utöver den investeringsram på 155 miljoner kronor som beviljades 2018. Frågan avgörs av kommunfullmäktige den 27 augusti. Uppdatering: kommunfullmäktige valde att skicka tillbaka förslaget för kompletterande utredning, så kallad minoritetsåterremiss, för att kunna fatta beslut under hösten. En majoritet av ledamöterna, 20 av 33, var dock positiva till planerna. 

Det allra första investeringsbeslutet om Stadshallen togs 1963 - efter närmare 30 års diskussioner om vilka funktioner staden hade behov av. Skånska Dagbladet rapporterade:

"Drätselkammaren hade hemställt att stadsfullmäktige måtte godkänna det framlagda förslaget till ombyggnad av rådhuset, nybyggnad av stadshall och kontorshus samt iordningsställande av Stortorget och att för detta ändamål ställa till 1950-års rådhuskommittés förfogande ett anslag på sammanlagt 8.202.500 kronor, varvid anslaget skulle täckas av fonderade medel på 1.497.081 kronor och genom ett 30-årigt amorteringslån på 6.700.000 kronor. Frågan föranledde som väntat debatt."

Juni 2020:

Stadshallen kollage

Fotografen Pehr Rafstedt kommer att följa projektet med sin kamera.

Månadskollagen är samlade på sidan Dokumentation Stadshallen 

 

Lunds stadshall, under renovering 

Maj 2020:

I lokalerna pågår sanering och andra förberedelser inför den kommande byggstarten. Utanför konsertsalen och sessionssalen har bland annat parketten lyfts av. 

Stadshallen restaurang

13 maj 2020:

Nu har vi gjort klart med krögaren Hampus Ponné, som kommer att driva restaurangen i Turistbyråns tidigare lokaler "på hörnan" samt café i andra änden av byggnaden. Hans tankar på kökets placering samt mikrobryggeriet gås nu igenom för att vägas in i de slutliga ritningarna och projekteringsunderlaget.

Spännande koncept när Stadshallen får sin första restaurang (nyhet) 

2 oktober 2019:

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Altitude Meetings om uppdraget som operatör för att driva och utveckla Lunds stadshall, på uppdrag av och i nära samarbete med Lunds kommun.

Operatören kommer att vara det starka kittet mellan verksamheterna och kommunen, som hittar smarta och kreativa lösningar för hur lokalerna bäst kan utnyttjas mellan kommunens egna, fasta förhyrningar för kultur och politik, som har en fingertoppskänsla för vad som lockar gammal och ung till olika typer av evenemang och som långsiktigt vill utveckla Stadshallen tillsammans med fastighetsägaren Lunds kommun utifrån det koncept ”från finrum till vardagsrum” som fastställts av den politiska ledningen.

- Vi ser fram emot att detta koncept kommer att ge en levande Stadshall som bidrar till den centrumutveckling som Lund behöver, säger Börje Hed (FNL), kommunalråd med ansvar för kulturfrågor.

Vinnande förslag i arkitekttävlingen om Stadshallen 2019

14 juni 2019:

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

Hela 59 bidrag lämnades in till den arkitekttävling som Lunds kommun arrangerat under vintern och våren i samarbete med Sveriges arkitekter. Av dessa 59 fastnade juryn för White arkitekters The stage is set.

Juryns motivering i korthet: The stage is set aktiverar Stadshallen i sin helhet och låter byggnadsensemblen bli just den nod och samlingsplats för kultur som programmet efterfrågar. Med ett konsekvent genomfört grepp skapas en generös palett av robusta lösningar som tillåter både anpassning och framtida utveckling”.

Arkitekttävling Stadshallen

16 maj 2019:

60 förslag - så många bidrag har kommit in i arkitekttävlingen om att få gestalta "nya" Stadshallen inför den kommande renoveringen. Nu inleder juryn det omfattande arbetet med att granska, jämföra och gallra bland tävlingsbidragen. Vinnaren presenteras i juni!

- Det är mycket glädjande, att vi har fått många förslag. Det är, som jag bedömer det, ett stort intresse för att utveckla Stadshallen till en levande mötesplats, som är attraktiv, spännande och tillgänglig, säger Inga-Kerstin Eriksson ( C ), kommunalråd och politisk representant i juryn.

Upphandling gestaltning genomförs som en arkitekttävling tillsammans med Sveriges Arkitekter för att få fram ett förslag som vårdar Anshelms byggnad samtidigt som det möjliggör ett mer levande hus med fler aktiviteter än i dag utifrån det koncept som tagits fram "från finrum till vardagsrum". 

13 mars 2019

Lunds kommun har, genom Serviceförvaltningen/Lundafastigheter tecknat ett första avtal med Byggnadsfirman Otto Magnusson AB om renoveringen av Lunds stadshall. Avtalet omfattar projektering av entreprenaden utifrån den omfattning som kommer att fastställas tillsammans med den arkitekt som vinner uppdraget att gestalta Stadshallen utifrån konceptet ”Från finrum till vardagsrum”. Vinnande arkitekt utses i slutet av april.

- Det känns roligt att vi är igång med renoveringen och utvecklingen av denna viktiga och arkitektoniskt intressanta byggnad. Vi hoppas på att stärka dess betydelse som samlingsplats för kultur och demokrati för Lundabor i alla åldrar, säger servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist (L)