Cultural Studies

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100p:

Cultural Studies

Kursen Cultural Studies ger ett tvärvetenskapligt perspektiv på kulturbegreppet, t.ex. inom populärkultur, och hur samhällsförändringar, och andra faktorer, såsom globalisering, postkolonialism och etnicitet, leder till kulturell förändring. I den här specialiseringskursen möts samhällsvetenskap och humaniora då kulturstudier anknyter till flera ämnen som antropologi, genusvetenskap, medier och kommunikation, psykologi, sociologi, språk och språkvetenskap.

Kursen ges på engelska, i samarbete med Malmö högskola.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Kunskaper om centrala områden för Cultural Studies: tolkning av kulturella uttryck med utgångspunkt i engelskt språkområde, t.ex. relationer mellan makt, politik, kultur och estetik.
  • Analyser och diskussion av samtida kulturuttryck ur olika aspekter. Samband mellan kulturområdet och omvärlden.
  • Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder inom kulturvetenskap.
  • Fördjupning och tillämpning inom valt kunskapsområde; sociala och kulturella strukturer utifrån kön, klass och etnicitet, kultur och kommunikation, subkulturers uttrycksformer, digital kultur, postkolonialism och interkulturell kommunikation.
  • Praktiska tillämpningar av kunskaper, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller fältstudier, studiebesök, rollspel och undersökningar.
  • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  • Uttrycks- och presentationsformer och för humaniora eller samhällsvetenskap, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.

 

Arbetsformer och arbetssätt

Kursens arbetsformer och arbetssätt varierar: gästföreläsningar, litteraturläsning, analys och praktisk tillämpning, studiebesök, rapportskrivning, fältstudier och seminarier.