SPETT

SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel.

På Spyken har vi målsättningen att alla elever ska trivas, känna sig trygga i skolan och slippa bli utsatta för någon form av kränkning. För att främja trivsel och trygghet har Spyken en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling och SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel.

Varje klass har två klassrepresentanter i SPETT som utses i början av höstterminen i årskurs 1. Dessa går en endagarsutbildning i frågor kring trygghet, trivsel, psykisk hälsa och grupprocesser. Utbildningsdagen syftar också till att SPETT-representanterna ges en möjlighet att reflektera över sina egna attityder, värderingar och normer. SPETT-representanterna har tillsammans med mentorerna ett ansvar för att hjälpa till att främja och bibehålla en god sammanhållning och ett gott klassrumsklimat.

SPETT-representanternas arbete

Om en SPETT-representant upptäcker att någon är utanför eller blir utsatt för påhopp informerar de mentorer och kuratorer för att Elevhälsoteamet och andra vuxna ser till att eleven får den hjälp hen är i behov av. Två gånger per termin är det SPETT-möte då biträdande rektor och kurator sitter med. Där ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring arbetet med trygghet och trivsel, men också att ta upp de problem man stöter på.

SPETT bedriver ett förebyggande arbete genom att aktivt arbeta för att skapa en god och trevlig stämning i alla klasser, tillsammans med mentorer använda klassrådstiden till att skapa förutsättningar för ett gott klimat i klassen.

SPETT medverkar i kartläggningen av den fysiska miljön, trivseln och utformningen av Likabehandlingsplanen.

Spyken

Adress
Dalbyvägen 2, Lund

Telefonnummer
046-359 78 00

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade telefontider under lovdagar.

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider