Hållbara tillsammans på Spyken

På Spyken arbetar vi med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Vi gör det under parollen Hållbara tillsammans.

Spykens mål är att eleverna ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och har förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle. LHU ska genomsyra all verksamhet på skolan.

Vi vet att dessa frågor är angelägna framtidsfrågor för gymnasieelever och Spyken har en tradition av att arbeta aktivt med dessa frågor.

På Spyken har tre lärare uppdrag som LHU- koordinatorer. Spyken har även en förstelärare med ett särskilt ansvar för LHU-arbetet.

Det finns även en hållbarhetsambassadör i varje klass, dvs en elev som har det uppdraget och bevakar och engagerar sig i hållbarhetsfrågor i klasserna. Hållbarhetsambassadörerna utgör ett nätverk på skolan internt och får även externa uppdrag och en utbildning i Agenda 2030.

 

18 illustrationer som visar målen får Lärande för Hållbar utveckling