4-årigt individuellt alternativ mot samhällsvetenskapsprogrammet (SA4)

Polhemskolan erbjuder ett individuellt alternativ som följer samhällsvetenskapsprogrammet. Målsättningen med programmet är att elever med neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning som innebär behov av förstärkt särskilt stöd och anpassad lärmiljö ska uppnå gymnasieexamen.

Utbildningen fördelas på fyra år och följer helt, eller så långt det är möjligt för den enskilda eleven, poängplanen för det nationella samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.

Personalen på programmet lägger stor vikt vid att skapa tydlighet och struktur i skolarbetet. Klasserna är små (12 studieplatser/årskurs) och eleven arbetar vid en egen arbetsplats i en lugn och trygg miljö.

Skolarbetet leds av ämneslärare och specialpedagoger, vilka gemensamt skapar förutsättningar och ger stöd för att elever ska nå målet med sina studier.

SA4 är en bred högskoleförberedande utbildning; utöver svenska och matematik innehåller programmet kurser i bl a samhällskunskap, historia, religion, geografi och språk.

Det är viktigt att eleven har motivation att studera på ett studieinriktat, teoretiskt program. Eleven bör ha behörighet från grundskolan eller vara väldigt nära behörighet för att ha förutsättningar att klara studierna på programmet.

Via länken här nedanför finns blankett B1 för sökande att ladda ner. Blanketten lämnas ifylld till studie- och yrkesvägledare på sökande elevs grundskola. Studie- och yrkesvägledare ansvarar för att blanketten skannas in och skickas till antagningsenheten.

Givetvis är du alltid välkommen att kontakta oss ifall du har frågor:

Åsa Narin, bitr. rektor
asa.narin@lund.se
Tel: 046-359 44 81

eller

Karin Wisti, specialpedagog
Karin.Wisti@lund.se
Tel: 046 - 359 36 07