Våld i nära relationer

Våld i nära relation innefattar allt våld mot närstående, såväl vuxna som barn, även barn som bevittnar våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor, och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor.

Hot, våld, kränkningar och förtryck förekommer i alla samhällsklasser och åldersgrupper. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Under helgerna ökar risken för våld i nära relationer.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem som kräver samverkan mellan olika myndigheter. Här berättar vi vad Lunds kommungör för ett samhälle utan våld och förtryck.

Strategi mot våld i nära relationer 2017–2022

Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

Vi har som mål att:

  • utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  • utveckla skydd och stöd till våldsutsatta personer.
  • utveckla insatser riktat till våldsutövare.
  • utveckla kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
  • utveckla samverkan med andra myndigheter och civilsamhället.

Läs hela vår strategi för 2017-2022 här!

Mer information

Kerstin Holmberg, samordnare mot våld i nära relationer,kerstin.holmberg@lund.se

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress:Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fre kl 15-01, lör kl 17-01, sön kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se under nyheter.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se