Det visar kartläggningen av segregationen i Lunds kommun

11 februari, 2019

Lund är en kommun där invånarna har goda förutsättningar. Majoriteten av invånarna lever under goda villkor, samtidigt som utbildningsnivån är hög och arbetslösheten låg vid en jämförelse med riket. Samtidigt finns det utmaningar. Det visar en kartläggning av segregationen som gjorts.

Lund CKartläggningen visar bland annat att det finns skillnader mellan grupper i kommunen när det kommer till utbildning, inkomst, sysselsättning och boende. Skillnaderna syns inte på stadsdelsnivå, däremot i mindre geografiska områden. Personer med utländsk bakgrund är exempelvis överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken och det finns skillnader mellan könen i form av bland annat inkomst och trygghet.

– Lund ska vara en stad för alla. Kartläggningen ger oss kunskap om de skillnader som finns och möjlighet att rikta insatserna där de behövs som mest för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet från kartläggningen kommer att fungera som underlag för kommunens fortsatta arbete med mänskliga rättigheter och folkhälsa, under våren ska två program för det tas fram. Kartläggningen kommer också fungera som underlag till en plan för barn i ekonomisk utsatthet som kommunfullmäktige beslutat om utifrån välfärdsrapporten.

– Den här typen av sammanlagd bild och analys har inte gjorts tidigare. Kartläggningen bekräftar bilden vi har och stärker vårt fortsatta arbete för att minska och motverka segregation, säger Lisa Gunnefur, samhällsstrateg med inriktning mot folkhälsa och social hållbarhet.

Vad betyder segregation?

Segregation står för en separation mellan olika befolkningskategorier utifrån socioekonomisk bakgrund (inkomst-, yrkes- eller utbildningsbakgrund), etnicitet (nationalitet, etnisk härkomst eller religion) och demografi (åldersgrupper, hushållstyper och kön). Den visar sig framför allt i att människor med olika bakgrund bor i olika områden, går i olika skolor och arbetar på olika arbetsplatser eller inom olika yrken. Segregation kräver motpoler för att existera. Det går därför inte att säga att ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola är segregerade utan hela kommunen.