Så här svarar socialförvaltningen Arbetsmiljöverket

7 december, 2017

Socialförvaltningen fick tidigare i höst ett förläggande med vite från Arbetsmiljöverket angående den inspektion som tidigare gjorts av socialsekreterarnas arbetsmiljö. Nu har förvaltningen tagit fram ett svar som skickats in till verket.

Här är svaret till Arbetsmiljöverket

Bilagorna kan beställas av socialforvaltningen@lund.se.

Här följer en sammanställning av de viktigaste punkterna i svaret:

Arbetsmiljö – en pågående process

Socialförvaltningen har påbörjat en större förändring i hur organisationen arbetar och för dialog om arbetsmiljön. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagit fart. Vi kommer även fortsättningsvis tillsätta resurser för att genomföra nya rutiner och processer. Så vi stannar inte av i och med svaret till Arbetsmiljöverket är klart, utan arbetet fortsätter.

Bättre uppföljningsrutiner

Vi kommer att introducera en ny typ av månatlig uppföljning av arbetsmiljön och andra faktorer som gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Medarbetarna kan svara grönt (= bra), gult (= OK, ljummet) eller rött (= dåligt) på hur de upplever sin arbetsmiljö just där och då. Det är frågor om exempelvis arbetsbelastning och arbetsglädje.

Ett verktyg för att mäta arbetsbelastningen och fördelning av ärenden ska också börja användas. På så sätt kan man bättre se till att varje enhet har lagom många ärenden att hantera.

Även chefernas arbetsmiljö ska följas upp bättre, och då kommer vi även att använda oss av Sveriges kommuner och landstings checklista för chefer.

Årshjul för arbetsmiljö

För att arbeta ännu mer systematiskt med arbetsmiljön, har vi tagit fram ett årshjul. Den illustrerar sådant som arbetsplatsträffar, skyddsrond, medarbetarenkät, uppföljning och mycket mer som har med arbetsmiljöarbetet att göra. På så sättet blir det lättare att planera in och arbeta förebyggande med arbetsmiljön.

Fler förbättringsförslag

Som en ny punkt på arbetsplatsträffarna kommer möjligheten att ge förbättringsförslag. Det blir ytterligare ett sätt för medarbetarna att lyfta förslag på förbättring och utveckling av verksamhet, metoder och processer. På så sätt hoppas vi på ökad delaktighet och att alla goda idéer kommer fram.

Nytt introduktionsprogram

Som en del av vår personal- och kompetensförsörjningsplan arbetat fram ett förslag på yrkesintroduktionsprogram för socialsekreterare. Det är ett komplement till den allmänna introduktionen på socialförvaltningen. Tanken är att vi ska ha någon som är introduktionsansvarig på varje enhet och skapa en samordning av introduktionsarbetet.

På så sätt blir introduktionen av nya medarbetare och medarbetare som varit frånvarande en längre tid kännas mer trygg. Samtidigt blir trycket på de som varit anställda länge mindre, eftersom de inte behöver ta lika stort ansvar för introduktion.

Sedan i höstas finns det också introduktion om vad man ska tänka på om man jobbar i Kristallen. Den vänder sig till de som är nyanställda och placerade i Kristallen.

Hot och våld

Under våren 2018 kommer vi att ha utbildning i att hantera hot och våld. Medarbetarna kommer då att öva och träna sig i att möta olika typer av klienter och hantera de situationer som kan uppstå.

Cheferna har fått i uppdrag att säkerställa att det finns gemensamma kalendrar. På så sätt kan chefen larma snabbare om medarbetaren inte kommer tillbaka efter ett klientbesök.

Det finns också en ny, gemensam checklista för riskbedömning av ett klientbesök.

Larmgrupp

Vi har startat en förvaltningsövergripande larmgrupp. Gruppens uppdrag är att identifiera våra behov av larm och förbättra våra larmrutiner. Den ska också se till att vi får ett bättre helhetsgrepp över hur förvaltningen använder larm.

Under våren 2018 övergår gruppen till en säkerhetsgrupp. Den ska ansvara för att säkerställa våra hot- och våldsrutiner – inklusive larm. Den ska också samla in och se över rapporterade tillbud och arbetsskador som är relaterade till hot och våld.

Tryggare arbetsmiljö

Dörrarna till besöksrummen på plan 1 i Kristallen hängs om så att de går utåt.

Vi har låtit installera nya, högre glaspartier i foajén på Kristallen och skapat nya rutiner så att inte obehöriga kan ta sig in.

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se