Avgifter för stöd vid funktionsnedsättning

Inga avgifter tas ut för stöd och serviceinsatser som ges till personer med funktionsnedsättning och insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Avgift betalas inte för

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år
 • Stöd och service i bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

Du betalar för

 • Mat och annat som behövs i hushållet
 • Resor
 • Aktiviteter på fritiden
 • Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS
 • Hemsjukvård (inkl. utprovning av hjälpmedel)

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna baseras på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och den enskildes ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ordinärt boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa debiteras aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Mer information

En sammanfattning av kommunens regler avseende avgiftsberäkningen hittar du i broschyren Avgifter inom äldre- och handikappomsorg (se nedan). Prisbilagan upplyser om vilka olika belopp och priser som är aktuella.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/avgifterlss

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se