Folkhälsa

Folkhälsoarbete är att arbeta med de bestämningsfaktorer som påverkar hälsan, genom att skapa stödjande miljöer eller undanröja risker. Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever, till exempel bostadsområdet, arbetsplatsen, skolan, fritiden, i familjen och bland släkt och vänner.

Faktorer som påverkar folkhälsan

Faktorer som påverkar folkhälsan varierar över tid i takt med samhällsutvecklingen. Dessa faktorer kallas hälsans bestämningsfaktorer och många av dessa bestämningsfaktorer ligger utanför den enskilda människans kontroll.

  • Arv, kön och ålder är faktorer som vi inte kan påverka.
  • Goda sociala nätverk, bra socialt stöd och positiva vuxenkontakter för barn är hälsofrämjande faktorer som hjälper oss att stå emot risker.
  • Våra livsstilar och levnadsvanor kan vara både frisk- eller riskfaktorer som till exempel våra matvanor.
  • Strukturella faktorer i samhället såsom samhällsekonomi, fysisk och social miljö, politiska beslut påverkar lokalsamhället och därmed boende, arbete, trafik ochutbildning.

Mål

Det övergripande målet för den nationella folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsoarbetets fokus är de samhällsfaktorer som påverkar folkhälsan. Det politiska ansvaret för dessa är fördelat mellan olika delar och på olika nivåer i samhället. Ett samlat folkhälsoarbete förutsätter därför aktiva insatser av flera samhällsaktörer och inom flera politikområden. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa.

Elva nationella målområden för folkhälsoarbetet

Genom de elva nationella målområdena, i Mål för folkhälsan och En förnyad folkhälsopolitik, uppmärksammas de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för folkhälsan.

Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/folkhalsa

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se