Barnmisshandel

Socialtjänsten ansvarar för att barn som bevittnar eller är utsatta för våld får den hjälp och det stöd som de behöver.

Vad är barnmisshandel?

Barnmisshandel är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av kroppslig bestraffning såsom att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga. Misshandel i ett vidare begrepp kan också vara psykisk genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller utfrysning (som att låsa in barnet). Att barnet tvingas se eller höra våld i sin närmiljö är också barnmisshandel och kan sätta spår hos barnet på samma sätt som om det utsätts för direkt våld eller kränkningar.

Hur påverkas barn?

Att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel kan sätta djupa spår hos ett barn, även om det bara händer en gång. Det är mycket svårt för barn att få ihop bilderna av föräldern som både en källa till trygghet och en källa till rädsla och hot. Barn är helt beroende av sina föräldrar och misshandel riskerar att hämma deras naturliga utveckling.

Att bli fysiskt eller psykiskt misshandlad som barn innebär ofta att

  • barnets självkänsla blir låg
  • barnet tror att det har gjort fel och tar på sig skulden för misshandeln
  • barnets grundtillit till människor skadas
  • barnet lär sig att konflikter hanteras genom makt, dominans och våld
  • barnet reagerar med oro, rädsla och sömnsvårigheter
  • barnet får kroppsliga besvär, till exempel ont i magen eller huvudvärk.

Vad säger lagen?

Enligt föräldrabalken 6 kap 3 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Förbudet mot aga infördes i svensk lag 1979. Enligt bestämmelsen 6 kap 1 § får inte barn utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Agaförbudet markerar att föräldrar aldrig får använda våld i barnets fostran. Däremot får föräldrar givetvis rycka undan sitt barn för att hindra det från att göra sig illa eller skada andra.

Vilket är samhällets ansvar?

Socialtjänsten har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Detta innebär bland annat att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, att med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som visat tecken till en ogynnsam utveckling och att sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.

Anmälningsskyldighet

Den som misstänker att ett barn misshandlas bör anmäla detta. Personer som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla sina misstankar. Den här skyldigheten att anmäla kallas för anmälningsplikt. Skyldigheten att anmäla väger tyngre än tystnadsplikten.

Så här anmäler du

Om du befarar att ett barn far illa, kan du antingen kontakta mottagningsenheten på socialförvaltningen (se kontaktuppgifter längst ner på sidan) eller göra en anmälan genom länken nedan.

Anmäl misstanke om att ett barn far illa