Överförmyndare, tillsyn och kontroll

Gode män, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av en överförmyndare eller av överförmyndarnämnd. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år. Den dagliga handläggningen sköts av tjänstemännen på överförmyndarenheten. Den politiska nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Överförmyndarnämndens ansvar

Det är överförmyndarnämnden som ska kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare använder personers tillgångar för deras nytta, och att pengarna är tryggt placerade och ger ränta. Om överförmyndarnämnden begär upplysningar om verksamheten, är gode män, förvaltare och förmyndare skyldiga att lämna uppgifter till överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden granskar hur gode män, förvaltare och förmyndare förvaltar personers ekonomi genom att kräva in redovisningshandlingar (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Om gode män, förvaltare eller förmyndare låter bli att lämna in sin redovisning i rätt tid, kan överförmyndarnämnden kräva in handlingen genom ett vitesföreläggande.

Hur gör jag om jag är missnöjd med gode mannen eller förvaltaren?

Om du har synpunkter på din gode man eller förvaltare eller om du har synpunkter på en god man/förvaltare till en av dina anhöriga, vill vi att du skickar in dem skriftligen till överförmyndarnämnden. Kontaktuppgifter ser du längst ner på sidan.

När vi har fått in dina synpunkter kommer den gode mannen eller förvaltaren att få yttra sig över dem. Överförmyndarnämnden kommer att utreda om gode mannen eller förvaltaren har misskött sitt uppdrag och ta ställning till om några åtgärder ska vidtas mot den gode mannen eller förvaltaren.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder

Länsstyrelsen har tillsyn av överförmyndare och överförmyndarnämnder. Tillsynen innebär bland annat att Länsstyrelsen en gång om året genomför en inspektion hos Överförmyndarnämnden. Enskilda kan vända sig till Länsstyrelsen Skåne om de har klagomål på överförmyndarnämnden i Lund.

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se