För dig som är god man eller förvaltare

Ett uppdrag som god man eller förvaltare kan omfatta att hjälpa den enskilde att förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt. Uppdraget kan omfatta alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det är viktigt att du endast agerar i de delar som ditt uppdrag omfattar.

Uppdraget

Vad som ingår i uppdraget framgår av ditt registerutdrag som du får från Överförmyndarnämnden i Lund efter att du har förordnats som god man eller förvaltare. Vad de olika delarna innebär kan du läsa om i skriften ”Att vara god man eller förvaltare”.

Det är viktigt att du i början av ditt uppdrag tar kontakt med huvudmannen, boende eller eventuell institution där huvudmannen vistas, hemtjänsten med flera. Du bör snarast underrätta försäkringskassan, posten, banken, hyresvärd och andra myndigheter om ditt uppdrag. En checklista över vad du bör tänka på finns i informationsbladet ”Checklista för god man och förvaltare”.

Redovisning

Din första redovisning till överförmyndarnämnden är att upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder på förordnandedagen.

Förteckningen ska anges på "heder och samvete" och lämnas till överförmyndarnämnden senast två månader från det att du blev förordnad som god man. Vid byte av god man behöver den tillträdande gode mannen normalt inte lämna förteckning. Mer information om hur förteckningen fylls i finns under ”Välkommen till ditt uppdrag som god man”.

Du ska varje år lämna en årsräkning som redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft under ett kalenderår. Årsräkningen lämnas in före den 1 mars, avseende föregående år.

Om ditt uppdrag har upphört ska du inom en månad lämna en sluträkning där du redovisar huvudmannens tillgångar samt vilka inkomster och utgifter din huvudman haft från den 1 januari till och med dagen då uppdraget upphör. Anvisningar till årsräkning och sluträkning finner du nedan.

Arvode

Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet. Läs mer i informationsbladet ”Arvode till god man”.

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om du ska hjälpa din huvudman att:

  • ta ut medel från överförmyndarspärrat konto
  • köpa aktier för huvudmannens medel
  • sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt
  • köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt
  • ta upp lån för huvudmannen
  • låna ut huvudmannens medel
  • låta huvudmannen driva en rörelse
  • ingå avtal om arvskifte

Du som är god man eller förvaltare måste i ovanstående fall ansöka till Överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte Överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig. Observera att det endast är du som är god man eller förvaltare som företräder din huvudman och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden.

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt, på grund av att huvudmannen t.ex. inte förstår vad saken gäller på grund av sin sjukdom eller psykiska störning måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Om du vill ansöka om Överförmyndarnämndens samtycke till något av ovanstående, kontakta Överförmyndarnämnden för att få mer information om vad som gäller. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Har du möjlighet att hjälpa fler? 

Är du redan god man eller förvaltare i Lunds kommun och har möjlighet att ta fler uppdrag? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig. 
ofn@lund.se