God man, förvaltare och förmyndare

Här finns samlad information om den hjälp som finns för dig som behöver god man eller förvaltare och för dig som är eller vill bli god man, förvaltare och förmyndare.

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år. Den dagliga handläggningen sköts av tjänstemännen på överförmyndarenheten. 

Huvudman, förvaltare, förmyndare och ställföreträdare - vad betyder det?

Den som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ta hand om sin egendom eller sina pengar har under vissa förutsättningar rätt att få den hjälpen av samhället. Personen som får hjälp kallas huvudman. Den som hjälper till kallas god man eller förvaltare, eller förmyndare om huvudmannen är under 18 år. God man, förvaltare och förmyndare kallas med ett samlat begrepp för ställföreträdare.

Bli god man eller förvaltare

Lunds kommun söker dig som vill ha ett uppdrag för att hjälpa en medmänniska. Kan du dela med dig av omsorg och har respekt för integritet? Har du ett utvecklat ordningssinne och lätt för att hålla koll på siffror och papper? Bli god man!

Bli god man eller förvaltare

För dig som behöver god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man.

För dig som behöver god man eller förvaltare

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overformyndare