Avgifter för stöd, service och omvårdnad

Följande insatser är avgiftsbelagda.

Service och omvårdnad i eget boende

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Dagvård
  • Hemsjukvård (inklusive utprovning av hjälpmedel)
  • Korttidsvård

Service och omvårdnad i äldreboende (särskilt boende)

  • Hemtjänst
  • Kost
  • Hyra

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna baseras på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och den enskildes ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i ordinärt boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa debiteras aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Anmäl autogirobetalning

Mer information om avgifter

En sammanfattning av kommunens regler om avgiftsberäkningen hittar du i broschyren Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Prisbilagan upplyser om vilka olika belopp och priser som är aktuella.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, broschyr

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/avgiftervoo