Vad är våld?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Vad är våld?

Våld kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt, latent och kan ske och se ut på flera olika sätt.

1. Psykiskt våld

  • Att skada, skrämma, kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska, att styra eller dominera andra människor med hjälp av bakomliggande makt eller hotbild.
  • Kontroll av ekonomi och information är också en form av psykiskt våld, där den utsatta får mycket begränsade möjligheter att bestämma själv.
  • Att inte få träffa vänner eller andraviktiga personer.
  • Direkt hot om våld och våldsamma konsekvenser.
  • Indirekt hot mot annan närstående, husdjur eller egendom.
  • Förödmjukande beteende, kontroll, utagerande svartsjuka, isolering, fientlig och nedlåtande hållning.
  • Hot att begå självmord.

2. Fysiskt våld

Våld som riktar sig direkt mot den andre: slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i, slå någon med ett föremål etc.

3. Sexuellt våld

  • Bli tvingad att delta i eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja.
  • ”Tjatsex”, exempelvis att man går med på sex för att avvärja en otrevlig situation som skulle kunna utmynna i våld.
  • Försoningssex, därdin partnerkan se det som en positiv sexuell upplevelse efter ett gräl, menduupplever det som ett övergrepp.

4. Materiellt våld

Inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas och slås sönder, kläder och andra personliga tillhörigheter bränns eller klipps sönder.

5. Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad, kan exempelvis visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

6. Försummelse

Ett aktivt försvårande av vardagen förpersoner med funktionsnedsättning och äldre,som medvetet felaktig medicinering, bristande hjälp med hygien med mera.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12