Nyvångskolan

Nyvångskolan

Nyvångskolan är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Årskurs F–9

Nyvångskolan i Dalby har cirka 900 elever i årskurserna F–9, fem fritidshemsavdelningar och cirka 130 medarbetare. Vi erbjuder en verksamhet med nyfikna och härliga elever och ett gott arbetsklimat. Elevinflytande och elevdemokrati är ett nyckelbegrepp i vår verksamhet.

Så här jobbar vi

På Nyvångskolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra den skolkultur som vi vill ska känneteckna skolan. Strukturen i detta arbete utgår från våra gemensamma verksamhetsmål som sedan konkretiseras i varje skolenhet. Ledorden i denna process är lyssna, leda och lära. Under en längre tid har skolan haft en mycket positiv utvecklingsprocess som resulterat i en hög grad av måluppfyllelse. Målsättningen är att utveckla detta ytterligare.

Eleverna har inflytande över sitt lärande

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna har lust att lära, samt inflytande över sitt eget lärande. Nyvångskolans undervisning genomsyras av en demokratisk anda och vi har ett väl utvecklat elevdemokratisystem med olika råd. På råden diskuterar elever och lärare frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

Samverkan med hemmet

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. En del av denna dialog sker via våra skolsystem Unikum och GAFE där vi eftersträvar att informationen ska vara relevant och aktuell.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshemsverksamhet har barn i åldrarna 6-12 år. Våra elever får utveckla en mängd olika förmågor i fritidshemsverksamheten med en hög grad av elevinflytande. Fritidshemmen arbetar tematiskt utifrån eleverna intressen och behov.

På fritidshemmen utvecklas barnens motoriska förmåga. Eleverna får arbeta med olika ämnen så som bild, slöjd, musik och idrott, och även lekar, drama, och spel av olika slag.

Samarbete med gymnasieskolan Spyken

Nyvångskolans samarbete med gymnasieskolan Spyken är ett väl inarbetat koncept sedan över 10 år tillbaka. Ett flertal av skolans elever har tenterat av gymnasiekurs 1 i matematik redan under sin högstadietid. Undervisningen förbereder eleverna för den matematikundervisning som bedrivs på gymnasiet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyvangskolan