Nyvångskolan

Nyvångskolan

Nyvångskolan är en grundskola mitt i natursköna Dalby i östra delen av Lunds kommun.

Årskurs F–9

Nyvångskolan i Dalby har cirka 850 elever i årskurserna F–9, sex fritidshemsavdelningar och cirka 130 medarbetare. Vi erbjuder en verksamhet med nyfikna och härliga barn/elever och ett gott arbetsklimat. Elevstöd och elevdemokrati är nyckelbegrepp i vår verksamhet.

Så här jobbar vi

På Nyvångskolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra den skolkultur som vi vill ska känneteckna skolan. Strukturen i detta arbete utgår från våra gemensamma verksamhetsmål som sedan konkretiseras i varje skolenhet. Ledorden i denna process är tydlig, stabil, modig, delaktig och glädje. Under en längre tid har skolan haft en mycket positiv utvecklingsprocess som resulterat i en hög grad av måluppfyllelse. Målsättningen är att utveckla detta ytterligare.

Eleverna har inflytande över sitt lärande

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna har lust att lära, samt inflytande över sitt eget lärande. Nyvångskolans undervisning genomsyras av en demokratisk anda och vi har ett väl utvecklat elevdemokratisystem med olika råd. På råden diskuterar elever och lärare frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa.

ASL-metoden ”Att skriva sig till läsning”

I förskoleklassen och åk 1 använder vi metoden ”Att skriva sig till läsning”. Metoden innebär att eleverna får skriva så tidigt som möjligt, eftersom det är lättare att lära sig skriva än att läsa. Metoden har visat goda resultat i läs- och skrivinlärning, och eleverna får skriva på en dator/lärplatta. Barn har ibland svårt att forma bokstäver för hand när de börjar skriva. Med hjälp av tangentbordet och datorn blir det lätt att forma bokstäverna och på så sätt läggs fokus på läs- och skrivinlärningen och inte på att forma bokstäver korrekt.

Motoriken övar vi på olika sätt och när barnet är redo får det även börja skriva med en penna. Den här metoden fungerar bra när man arbetar tematiskt och de upplevelser eleverna får i temat exempelvis vid studiebesök och utflykter gör att barnen får mycket att skriva om.

Utbytesprojekt

Nyvångskolan har beviljats projektpengar från Erasmus+. Projektet FuturEYEzing startade 2017 tillsammans med Spanien, Bulgarien och Polen.På elevens val arbetar 30 elever i åk 8-9 med att fundera över den egna, och andras, kultur och kulturella identiteter.

Projektet ska mynna ut i ett digitalt, interaktivt verktyg om kulturskillnader.

Mer idrott på schemat

Nyvångskolan har sedan hösten 2016 inlett ett samarbete med H43 och Dalby GIF, som innebär att elever på högstadiet kan välja att träna handboll och fotboll på skoltid.

Idrottsfördjupningen i handboll och fotboll riktar sig främst till flickor och pojkar som redan idag tränar i en handbolls- eller fotbollsförening och känner att man vill nå längre med sin idrott. I Idrottsfördjupningen handboll samarbetar vi med H43 och det ges möjlighet till ett träningspass i veckan under skoltid. I Idrottsfördjupningen fotboll samarbetar vi med Dalby GIF och det ges möjlighet till två träningspass i veckan under skoltid. H43 och Dalby GIF tillhandahåller kvalificerade och meriterade ledare.

Trygghetsgrupp

Skolan har en Trygghetsgrupp, vars syfte är att arbeta förebyggande med trygghet och trivsel för alla våra elever. I Trygghetsgruppen ingår rektor, personal från skolans olika verksamheter från F-9 samt personal från elevhälsan. En av våra årliga aktiviteter är att genomföra Nyvångsdagen vars syfte är att skapa en vi-känsla mellan skolans elever, personal och skolans olika verksamheter.

Samverkan med hemmet

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. En del av denna dialog sker via våra skolsystem Unikum och GAFE där vi eftersträvar att informationen ska vara relevant och aktuell. Två gånger per termin träffas skolledning, personal och vårdnadshavare i Forum för samråd där olika verksamhetsförbättringar diskuteras.

Fritidsverksamhet

Skolans fritidshemsverksamhet har barn i åldrarna 6-12 år. Våra elever får träna en mängd olika förmågor i fritidshemsverksamheten med en hög grad av elevinflytande. Fritidshemmen arbetar tematiskt utifrån eleverna intressen och behov.

På fritidshemmen utvecklas barnens motoriska förmåga. Eleverna får arbeta med olika ämnen så som bild, slöjd, musik och idrott, och även lekar, drama, och spel av olika slag.

Våra pedagoger driver utvecklingsprojekt

Pedagogerna på Nyvångskolan arbetar utvecklingsfokuserat . Genom åren har teman avlöst varandra och detta arbete kommer fortsätta även i framtiden. Pedagogerna arbetar bland annat med läslyft, lärande matriser och specialpedagogik

Samarbete med gymnasieskolan Spyken

Nyvångskolans samarbete med gymnasieskolan Spyken är ett väl inarbetat koncept sedan över 10 år tillbaka. Ett flertal av skolans elever har tenterat av gymnasiekurs 1 i matematik redan under sin högstadietid. Undervisningen förbereder eleverna för den matematikundervisning som bedrivs på gymnasiet. I årskurs nio ges undervisningen delvis av en lärare från gymnasieskolan Spyken.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/nyvangskolan

Kontakt

Nyvångskolan

Besöksadress: Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby
Karta: Se Nyvångskolan på en karta
Telefon: 046-359 50 00
E-post: nyvangskolan@lund.se
Frånvaroanmälan:   0515-77 76 11

Rektor F–3: Peter Nilsson 
Telefon: 046-359 79 80
E-post: peter.nilsson2@lund.se

Biträdande rektor F-3: Siv Karlsson
Telefon: 046-359 38 74
E-post: siv.karlsson2@lund.se

Rektor 4–6: Linda Johansson
Telefon: 
046-359 79 10
E-post: 
linda.johansson4@lund.se

Rektor 7–9 och särskola: Johan Lindblad
Telefon: 
046-359 79 11
E-post: 
johan.lindblad@lund.se

Biträdande rektor särskola 7-9: Martin Persson
Telefon: 046-359 30 29
E-post: martin.persson@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se