Nu är spårvägen färdigbyggd

17 december, 2019

Sent under Luciaeftermiddagen i förra veckan godkändes spårvägsanläggningen vid det avslutande besiktningsmötet. Med detta avslutas nu flera års byggarbete för spårvägen som sträcker sig mellan Lunds centralstation och forskningsanläggningen ESS i Brunnshög.

Byggandet av spårvägen startade tidigt på våren 2017 och byggarbetet expanderade snart över hela 5,5 km långa spårvägslinjen. Ledningsnätet flyttades och byggdes ut för framtiden, en del arkeologiska fynd grävdes fram och togs omhand av arkeologer, och så småningom skapades helt nya spårvägsgator med dubbelspår, nya gång- och cykelbanor och på vissa platser också nya körfält.

Hållbarhet har varit ett av ledorden som genomsyrat projektet. Till exempel nästan all jord som användes för bygget återvunnen jord. Vi har också återvunnit sex kilometer granitkantsten och 10 000 kvadratmeter smågatsten. Det har också blivit grönare i stråket. Vi planterade bland annat 300 träd och rullade ut 40 000 kvadratmeter gräs i spårområdet. Det motsvarar cirka sju fotbollsplaner.

Byggarbetet orsakade en del störningar för trafiken. Avstängda gator, flyttade infarter och busshållplatser, provisoriska gång- och cykelvägar har varit vardag intill byggarbetsplatsen. Avstängningen av Europavägen E22 i två veckors tid för lanseringen av den nya bron över Ideongatan satte dessutom stopp för 40 000 dagliga transporter förbi Lund. Trots avstängningen och det pågående byggarbetet flöt stadslivet på.

- Vi vet att byggtiden har varit ansträngd för många och vi vill verkligen tacka alla som bor och vistats i spårvägsstråket för tålamodet, säger Pernilla von Strokirch, Lunds kommuns projektchef för spårvägen i Lund. – Spårvägen utgör en viktig ryggrad i den hållbara stadsutvecklingen i stråket och många byggprojekt pågår redan längs med spårvägen. Att spårvägen nu finns på plats gör att de som flyttar hit kommer att kunna ha kollektivtrafik som ett naturligt val redan från början.

Entreprenören Skanska som byggde spårvägen kommer att återvända till Lund för  några återstående injusteringar under våren 2020 när vagnarna kommit. Spårvägsanläggningen lämnas nu över till Lunds kommun och driftentreprenören Infranord. Trots att det dröjer cirka ett halvår till spårvagnarna levereras till Lund och börjar testtrafikera spåret är kontaktledningen redan spänningssatt och anläggningen är i drift.

Före och efter projekt Getingevägen

Före och efter Ideongatan

Före och efter LTH-parken

Relaterad information