Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

24 september, 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019. Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på plus 49 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre än beräknat. Prognosen för helåret visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner kronor.

– Det är framför allt socialnämndens och utbildningsnämndens prognoser på helåret som drar ner resultatet, samtidigt som det finns överskott i vård- och omsorgsnämnden och i den finansiella verksamheten. Det finns en viss försiktighet i prognosen, men det är problematiskt när det inte finns något budgeterat överskott under 2019 för att klara av budgetavvikelser. I budgeten för 2020 finns däremot ett budgeterat överskott på 2 procent i enlighet med det finansiella målet, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör.

Om det ekonomiska resultatet

Den positiva avvikelsen för delåret förklaras främst av att nämndernas nettokostnad de första åtta månaderna är 11 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosen för hela året för nämnderna ligger på ett underskott på 58 miljoner kronor. Anledningen är högre nettokostnader för nämnderna, lägre skatteintäkter och statsbidrag än beräknat samt högre pensionskostnader.

Störst positiv avvikelse bland nämnderna finns inom vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar ett överskott på 9,5 miljoner kronor för hela 2019. Efter åtta månader har nämnden ett överskott på 36 miljoner kronor. Den stora skillnaden mellan delårsresultat och prognos förklaras med att en omställning av ett särskilt boende inför en ombyggnation ska ske samt en ökning av personalkostnaderna.

Socialnämnden presenterar för delåret ett underskott på 37 miljoner kronor och prognosen för helåret är ett underskott på 40 miljoner kronor. Orsaken är ökade insatser inom vård och placeringar av barn.

Utbildningsnämnden presenterar för delåret ett underskott på 11 miljoner kronor, vilket förväntas öka med ytterligare 7 miljoner under 2019.

Andelen heltidsanställd personal ökar

Den totala sjukfrånvaron ligger på 6,9 procent, vilket är 0,9 procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år. Andelen heltidsanställd personal ökar, vilket är mycket positivt och i linje med kommunens ambition att göra heltid till norm. Kommunens antal anställda ökar också, vilket är kopplat till att kommunen växer.

Lägre investeringstakt än beräknat

Investeringsutgifterna inklusive exploateringsverksamheten uppgår hittills till 419 miljoner kronor. För 2019 ligger prognosen på 869 miljoner kronor, vilket är 131 miljoner kronor lägre än kommunens investeringsram. Bakgrunden är att planerade beställningar på Stadshallen, Ridhus Ladugårdsmarken, Svalebo matsal och kök, Hedda Anderssongymnasiet och Vipan har blivit fördröjda. Samtidigt är investeringarna i spårvägen 75 miljoner kronor högre än årets budget.

Resultatet är preliminärt tills att det har behandlas av kommunstyrelsen den 2 oktober.