23 maj, 2018

Närmare nytt ridhus, nya lokaler för SFI och en ny arbetsgivarpolicy för Lunds kommun var några av besluten som fattades vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 maj.

Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som kommunstyrelsen fattade beslut om. Se det fullständiga mötesprotokollet samt kallelsen till mötet

Lund närmare nytt ridhus

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige om ett nytt ridhus i Lunds kommun. På mötet beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 72,3 miljoner kronor.

Kommunen har under en längre tid planerat för att ersätta den nuvarande kommunala ridanläggningen då den inte uppfyller dagens krav och dess placering inne i Lunds tätort inte anses vara bra. Förslaget är att det nya ridhuset ska ligga norr om Norra Fäladen på Ladugårdsmarken. Planen är att Lunds civila ryttarförening ska hyra och driva anläggningen som kommer ha plats för fler hästar än idag.

Anläggningen kommer att ha två ridhus, varav ett med läktare, stall, ridbanor utomhus, hagar, paddockar, gödselanläggning, foderbyggnad, maskinhall, administrationsbyggnad, café, dagvattendamm och ridvägar. Andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya anläggningen.

I april beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag om avtal med omkringliggande markägare angående ridvägar. Det har nu gjorts och enligt kommunkontorets utredning som gjorts i dialog såväl internt i kommunen mellan kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret som externt med representanter från Lunds Civila Ryttarförening, så tillgodoses behovet av ridvägar och möjligheten att rida ut från och till ridanläggningen genom nuvarande och planerande ridvägar.

Efter diskussion fattade kommunstyrelsen beslut om förslaget till ny ridanläggning med tillägget att enskilda vägen del av Ladugårdsmarken 3:1 utgår i det av kommunen redovisade systemet av ridvägar.

Uppdatering 2018-06-01: Under kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj, beslutadesdet att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Ny lokaler till Komvux för SFI

Komvux i Lund behöver nya lokaler för att kunna hantera det ökande antalet personer som anmälts till SFI (Svenska för Invandrare.) Lokalerna behövs redan efter sommaren. Kommunstyrelsen har därför beslutat att ge servicenämnden i uppdrag att teckna hyresavtal för vuxenutbildning med en årshyra på 1 820 000 kronor per år.

Komvux i Lund har under de senaste åren tagit emot allt fler personer som ska gå SFI. Det växande elevantalet ryms inte i nuvarande lokaler på Gastelyckan. Fram tills att de nya lokalerna på Vipans gymnasieskola står färdiga behövs det ytterligare lokaler. Kommunstyrelsens beslut innebär att hyra lokaler på CC-house. I dessa lokaler ska delar av den gymnasiala vuxenutbildningen bedrivas så att SFI verksamheten hålls samlad på Gastelyckan. Hyreskostnaden kommer att finansieras inom ramen för utbildningsnämndens befintliga budget.

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag lämnad till kommunfullmäktige

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2019-2021 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. Den tar också upp kommunens fokusområden och de mål och indikatorer som kommunfullmäktige har beslutat om samt förslag till ekonomiska ramar för kommunens nämnder.

Inför kommunstyrelsens sammanträde har fem olika budgetförslag tagits fram från olika partikonstellationer. Kommunstyrelsens förslag till EVP 2019-2021 blev Alliansens förslag (M, L, C, KD). Samtliga budgetförslag kommer dock att behandlas av kommunfullmäktige 13-14:e juni för beslut.

När kommunfullmäktige tagit beslut om budgeten får respektive nämnd i kommunen uppdraget att ta fram och realisera nödvändiga åtgärder utifrån de i EVP fastställda ekonomiska ramarna och målen.

Till följd av att det är valår i år kommer den nyvalda kommunfullmäktige fastställa den slutliga EVP 2019-2021 i slutet av november 2018.

Medarbetarpolicyn i Lunds kommun uppdaterad och byter namn till arbetsgivarpolicy

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta Lunds nya arbetsgivarpolicy.

Lunds kommuns nya vision har medfört ett behov av att uppdatera och

ersätta kommunens medarbetarpolicy från 2010. Den nya policyn bär namnet arbetsgivarpolicy. Syftet med ändringen är att tydliggöra att avsändaren är arbetsgivaren Lunds kommun.

Den nya arbetsgivarpolicyn innebär en konkretisering av visionen. Lyssna, leda, lära som är kommunens förhållningssätt för att leva upp till visionen är också utgångspunkten för Lunds kommuns arbetsgivarpolicy.


Till de tre förhållningssätten finns fem viktiga målområden i arbetsgivarpolicyn för vad som ska känneteckna Lunds som arbetsgivare. Det handlar om kompetensförsörjning, attraktiva anställningsvillkor, arbetsmiljö och hälsa samt delaktighet och inflytande.

Kommunstyrelsen beslutade under mötet att föreslå för kommunfullmäktige att anta Lunds kommuns arbetsgivarpolicy och att den ersätter den gamla medarbetarpolicyn. Arbetsgivarpolicyn ska tas upp av kommunfullmäktige i juni.

Program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram ett förslag på program för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Trygghet och säkerhet är viktiga grundkomponenter i samhället. I takt med att omvärlden förändras uppstår nya hotbilder mot kommunen och dess medborgare. Samtidigt ställs nya lagkrav inom området. Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt förvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet, informationssäkerhet, säkerhet för anställda och förtroendevalda, skalskydd, systematiskt brandskyddsarbete, samordning av olycks- och brottsförebyggande arbete och försäkringssamordning.

I dag samordnas arbetet med dessa frågor av kommunkontorets enhet för trygghet och säkerhet. Uppgifterna inom samtliga säkerhetsområden utförs idag, men saknar en tydlig styrning innefattande kommunens ambition och hur dessa frågor skall organiseras och samordnas. Det finns inget samlat styrdokument för hur kommunen skall arbeta med de olika delområden som berörs eller hur övriga säkerhetsfrågor skall hanteras och samordnas.

Enligt beslutet i kommunstyrelsen får nu kommunkontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade därutöver att lägga till att ett delområde i programmet ska inkluderar terrorangrepp.

Kemikalieplan för Lunds kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget till LundaKem- kemikalieplan för Lunds kommun.

2014 fick miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram underlag till en kemikalieplan för Lunds kommun. I arbetet med framtagandet av planen har bland annat representanter från berörda förvaltningar engagerats.

I förslaget till kemikalieplanen, LundaKem, förtydligas och effektiviseras planering, arbetet och uppföljningen av kemikaliefrågorna i Lunds kommun. Fokus för planen är barn och unga i Lunds kommun. Kemikalieplanen beskriver åtgärder, uppföljning och revidering av

planen. Den ska bidra med prioriteringar och stöd i kemikaliearbetet i kommunen och främja ett systematiskt arbetssätt.

LundaKem har sänts ut på remiss till samtliga berörda nämnder i Lunds kommun samt ytterligare berörda intressenter och har i relevanta delar uppdaterats i enlighet med inlämnade remissyttranden.

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut att föreslå kommunfullmäktige att anta LundaKem – Kemikalieplan för Lunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade också att det uttryckligen under rubriken ”Revision och framtid” står att miljönämnden ska besluta om upprättande och uppdatering av listan över nya åtgärder under kemikalieplanens giltighetstid 2018-2020.