Ärenden från kommunstyrelsens sammanträde den 6 december

7 december, 2017

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 december behandlades en lång rad ärenden. Här berättar vi om några av de ärenden som togs upp.

Personalcykel för kommunanställda

Nu ska Lunds kommun införa möjligheten för sina anställda att hyra en cykel mot ett avdrag på bruttolönen. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 6 december.

System med förmåns- eller personalcykel finns sedan tidigare i flera kommuner.

Syftet är att främja att Lunds kommun är en attraktiv, miljövänlig och hälsobefrämjande arbetsgivare. Ökad cykling och minskat resande med bil bidrar till målen för Lunds program för ekologisk hållbarhet uppfylls.

Förmånscykel innebär att medarbetarna erbjuds att teckna avtal om att hyra förmånscykel genom bruttolöneavdrag. Förmånscykelavtalet tecknas mellan arbetsgivaren och medarbetarna och löper under en treårsperiod. När avtalsperioden är slut eller om medarbetaren avslutar sin anställning innan avtalsperiodens slut, väljer medarbetaren att antingen köpa ut cykeln för det aktuella marknadsvärdet eller att lämna tillbaka cykeln utan kostnad.

Hur förmånligt det blir att hyra en cykel mot avdrag på bruttolönen beror på en rad faktorer, bland annat hur hög lön medarbetaren har.

Nya idrottshallar vid Sparbanken Skåne Arena

Det behövs nya idrottshallar i Lund, bland annat för att möta de behov som finns i skolorna.

Kommunstyrelsen gav, vid sitt sammanträde, servicenämnden i uppdrag att börja projektera för bygget av två nya idrottshallar i anslutning till Sparbanken Skåne Arena. Nämnden ska senare återkomma med underlag för beställning av idrottshallarna.

En av hallarna ska vara anpassad för skolidrott och inomhussport, den andra ska vara en så kallad kombihall som byggs för skolidrott och gymnastik.

Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda kampsportens lokalbehov och föreslå en lokalplacering för detta.

Angående ärendet om ensamkommande ungdomar

Förslagen om att ensamkommande ungdomar upp till 21 år och ungdomar som har bedömts äldre än de uppgett ska kunna bo kvar i Lunds kommun tills överklagan är avgjord avslogs igår, den 6 december, av kommunstyrelsen.


När förslagen behandlades på kommunfullmäktige den 28 september blev beslutet att de skulle återremitteras till kommunstyrelsen. Anledningen var att man ville invänta riksdagens beslut om statsbudgeten och därmed ett tydliggörande kring eventuellt extra ekonomisk tillskott till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan vilket gjorde att ledamöterna i kommunstyrelsen igår efter votering beslöt att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslagen. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige senare i december.

Relaterad information