Uteklassrum Trollskogen och Prästaskogen

När man kommer från Dalby och närmar sig Torna Hällestad kör man genom Borelundsåsen, som är klädd med tät bokskog. Enligt barnen i byns skola åker man då genom porten till Paradiset. Kan en infart till en ort beskrivas vackrare?

Vi har valt att beskriva några olika platser i detta fantastiska uteklassrum som består av de två reservatenGryteskog(Trollskogen) ochPrästaskogen.

Olika delar av reservaten kan besökas fristående från varandra, beroende på vilka aktiviteter och upplevelsersom önskas. Ett tips är att besöka området tillsammans med kollegor för atttitta utolika platser och bestämmalämpliga aktiviteter som kan räcka till flera besök och vars innehåll kan ingå i olika ämnen.
Tyvärr är inteområdet handikappanpassat så med rullstol är det inte lätt att ta sig fram här.

I vår beskrivning av områdetutgår vi från skjutbanan som nås genom att i Torna Hällestad köra Boklundsvägen.Strax efterBoklundens restaurang finns en parkering.

vresbok GryteskogTrollskogenär området väster om vägen mot Måryd. Det är inte svårt att förstå attplatsen fått namnet Trollskogen när man ser de fantastiska vresbokarna vars grenar och stammar böjer, sträcker och kröker sig i de mest fantasifulla former. Vresboken är en genetisk variant av bok som finns i stort antal just här. Att stå under en av bokarna och följa grenarnas "kamp" utåt och uppåt är mäktigt. Låt handen följa en gren, visstfårdu en känsla av attvara delaktig i att skapa och skulptera trädet.

Träden är otroligt vackra även under vintern då de grafitgrå stammarna och grenarnas former framträder tydligt.

Aktiviteter:
Platsen inbjuder till att bara vara, fascineras av träden, skissa, måla akvarell eller skriva dikter.

Prästaskogen

Vi går nu öster om Mårydsvägen och följer stigen genom bokskogen längs skjutbanan. Har vi inte gjort ett besök på andra sidan vägen så finns det möjligheter att studera vresbokarna även här. Efter ca 100 m kommer vi till en övergång, som leder oss ut på betesmarken.

Nu befinner vi oss på en plats som bjuder på fantastiska möjligheter till olika aktiviteter. Härgår detutan vidare atttillbringa en hel utedag som kan ge undervisning i flera ämnen. Platsen ger även möjligheter för lek och den viktiga matpausen.

Här finns en stor artrikedom av träd och buskar. När vi just kommit ut på betesmarken har vi framför oss ett område med bok och ek. Träden är omgivna av en buskridå som bland annat består av nypon, slån, kaprifol, vildapel, hagtorn och benved. Följer vi den södra leden, den som går närmast skjutbanan, så finns där både olvon och hägg. Under våren blommar förutom träd och buskar även marken av bland annat ängsbräsma, mandelblom och olika sorters veronikor.

johans-hus johans-trädgård

Rester av Johans hus ochingången till Johans trädgård

Följ spången ner mot bäcken. Lägg märke till en stenstolpe som står på vänstra sidan strax efter det att spången tar slut. Fantisera om att ni går in genom en grind. Hur ser här ut? Vad skiljer den här platsen från området i övrigt? Utforska platsen. Snart upptäckerni nogväxter somt.ex. snöbär och tusenskönor; växter som en gång hört hemma i en trädgård. Ni är nu välkomna till Johan i skogen.

Stanna upp en stund och leta upp resterna av huset. Hur var det att leva här? Varför tror ni att man valt att bygga huset just här? Vad kande tänkas ha levt av? Tomten gränsar till bäcken, vad var det för fördelar med det?

Aktiviteter:
En aktivitet kan vara att utforska den gamla boplatsen. Johan hade några får och han jagade och fiskade. Med hjälp av intrycken från platsen och fantasin kan det bli en spännande berättelse.

Under vårenpassar det bra attstudera träds och buskars blommor. Att apel och nypon blommar vet nog våra elever, men hur ser bokens och ekens blommor ut? Här finns alla möjligheter att ta reda på det.

Hur ser marken ut? Kanni se hur den används? Vad händer om betet upphör? Många frågor uppstår. Mandelblommorna blommar samtidigt med ängsbräsma, men de växer inte på samma ställe. Hur är marken där de växer? Efter lite efterforskning så kan man konstatera att mandelblommorna vill ha det torrare än ängsbräsman.

Naturtypen är gynnsam för fågellivet, våren bjuder både på flugsnapparsång, näktergalskonsert och gökens ropande. Fågelaktiviteter hittar du i vårt Naturskoleblad "Fåglar året runt" nr 51, se länk nedan.

vildapel

Blommande vildapel

Under hösten har alla träd och buskar fått frukter och bär. Det är en rikedom för människor, fåglar och däggdjur. Hur många olika sorter av bär, nötter, ollon och frukter kan ni hitta? Ett sätt att ta reda på detta är att dela ut olika blad till eleverna och låta dem hämta frukten som tillhör just deras blad. Vi befinner oss i ett naturreservat, men på hösten har bladen gjort sitt och frukterna låter vi stanna kvar på marken.

Fåglarna stannar gärna till i området för att äta av träds och buskars rikedom inför flytten.

Vandringar i området:
utsiktSkåneleden passerarså här finns möjligheten att välja mellan att gå från Knivsåsen till Skryllegården eller omvänt. Dessa vandringar är inte bara transportsträckor utan de ger rika möjligheter till upplevelser.

På vandringen från Knivsåsen får vi testa vår kondition när vi tar oss upp för Hällestads åsar. Leden går högt uppe på åsen och så småningom kommer vi ner till det gamla stationsområdet. Stationshuset är borta men perrongen och lastbryggan finns fortfarande kvar. Här dyker frågorna upp. Kan eleverna utan vår hjälp fundera ut vad som funnits i området?

trolsktVäljer man att gå från Skryllegården kommervi efter några km till en fin plats som gjord för vila och matrast. Norr om leden går en vacker stengärdsgård som börjar vid en stor sten. Stenen och gärdsgården markerar gamla gränser.

Klivervi över stättan så kommervi ut på en vacker fäladsmark. Vandringen gårlängs fäladen och efter några hundra meter är vi ute på leden igen.

I området finns en slinga som är lämplig att följa under en dagstur, den har gul/vit markering. Startarvi på fäladsmarken efter skjutbanan passerarvi Johans trädgård, går sedan över bäcken och upp på åsen. Härifrån är deten fantastisk utsikt över jordbrukslandskapet.Med litetur så seglar det en glada i skyn. På västra sidan av staketet ser man tydliga spår av isen, så kallade dödisgropar eller åsgropar. De har bildats där isblock legat kvar när inlandsisen smält. Groparna har brant sluttande sidor runt om.

Leden går brant ner till Björkensdalsdammen. På vägen tillbaka över betesmarkens östra sida kommer man fram till en vacker björkdunge.Fortsätter vi stigenlederden in i en trolsk skog där en bäck rinner. När vi efter en stunds vandring passerar en stengärdsgård, och lämnat skogen bakom oss kommer vi ut på en sank betesmark. Här finner vi under våren bland annat orkidéer, småvänderot och kabbeleka. Innan vi kommer fram till skjutbanans parkering går vi än en gång under de fantastiska vresbokarna.

Aktiviteter:
Hur har landskapet formats? Vi har rika möjligheter att studera olika former skapade av is och vatten. Vill ni arbeta med landskapet så ta gärna hjälp av vårt Naturskoleblad "Landskapet-Naturen-Människan" nr 53, se länk nedan.

Björkensdalsdammen är rik på smådjur, har bra stränder och lämpar sig bra för håvning. Se Naturskolebladet "Håvningsmetodik" nr 42, länk finns nedan.

Hela området inbjuder till bild och dikt. Det täta trolska skogsområdet i den nordöstliga delen är som gjort för berättelser eller högläsning. Näcken spelar säkert här under sommarkvällarna, eller är det rödhaken som sjunger?

Väljerni att besöka området under bådevår, höst och vinter sådokumentera gärna förändringarna i naturenmed bild och text.

Björkensdalsdammen

Våra Naturskoleblad kan ge fler tips om vad ni kan göra i området.

björkensdammenHur tar man sig hit? Med egen hyrd buss till Torna Hällestad åker man mot Boklunden och stannar vid Skåneledsparkeringen, som ligger med detsamma efter den nerlagda järnvägen. Den här parkeringen väljer man om man t.ex. ska håva eller hålla till vid Björkensdalsdammen.

Vill man besöka Trollskogen eller området däromkring fortsätter man förbi Boklundens restaurang och parkerar vid skjutbanan.

Ett alternativ är att ta buss till Knivsåsen eller Skryllegården och vandra Skåneleden till området.

Skolorna i Dalby och S. Sandby har cykelavstånd.

Bussarna hittar du om du går in på Skånetrafiken, se länk nedan.

Faktaansvarig: Naturskolan