Uteklassrum Risen

Att besöka Risen ger sköna naturupplevelser.

risen Orientering

Söder om Genarp ligger naturreservatet Risen. Området är ca 230 hektar stort, varav c:a 90 hektar är öppen fäladsmark. Beroende på vad man vill ha ut av besöket kan man välja olika vägar in i reservatet från Genarps centrum (se kartan). Rige Holgers väg och Risavägen leder ut till fäladsmarken. Går man ut via Sandvägen så kommer man ut i ett skogsområde.

risen-karta

Så här hittar du till Risen

Buss till Genarps centrum. Gå Slättavägen, ta vänster vid Ljungbacksvägen och direkt höger uppför Rige Holgers väg.
Sandvägen kan man gå uppför väster om Genarps skola.
Man kan också utgå från P-platsen vid Risavägen och vandra vägen till området.

Olika naturtyper

Redan när vi gått över stättan vid Rige Holgers väg så känner vi en frihet. Framför oss ligger en vacker fäladsmark, en typ av mark som vi bara har spillror kvar av i det skånska landskapet. Den har varit för mager att odla på och under lång tid använts som betesmark. Man kan lätt förstå att forskare kommit fram till att det är den typen av mark som vi helst vill sitta och äta vår matsäck på. Området är småkulligt med torra backar och vattenblänk eller myrmarker i de små sänkorna. Kullarna gör landskapet levande och blir naturliga utsiktspunkter. På den torra marken är enen dominerande. Fäladen är trevlig att besöka året om, men våren bjuder på extra upplevelser. Då blommar backsipporna på de torra platserna och kabbelekan lyser gul i de sanka partierna. I bokskogen  blommar vitsipporna. Orkidéerna trivs också i den fuktiga marken.

risen risen-fläder

Både inne i enarna och fristående, blommar nypon och fläder. Kaveldunets karakteristiska ”cigarrer” kan man njuta av långt in på senvintern. Här finns alkärr och i kanten av fäladsmarken växer hassel. På båda dessa trädslag kan vi tidigt på våren studera hanhängen och honblommor. Senare blir det nypon, hagtorn och björnbär som står för buskarnas prydnad. Ljung och fibblor blommar på sensommar och höst.

Jordmånen är varierande. På vissa ställen är det vit sand, på andra ställen mörk mull. Bra hjälp att studera jordens utseende får man av mullvadarna som arbetar flitigt i området.

Runt fäladen går en eller flera stigar som man kan följa. Rundan på den öppna marken är drygt 3 km och lättgången. I ytterkanterna av den öppna marken passerar vi tallar och granar, bokdungar, lite blandskog och enstaka ekar. Vill man inte rasta ute på fäladen så kan man hitta bra platser i de olika skogsdungarna. Följer man den orange skåneledsmarkeringen så når man lätt ett vindskydd i skogen. På hösten kan man leta efter svamp i de olika biotoperna.

risen risen-skogsdunge

Djurlivet

Småkryp trivs på torrbackarna. Bland områdets fjärilar kan man hitta den sällsynta sotnätfjärilen. I den största dammen, Studadammen, finns vattenlevande småkryp. Under våren håller grodorna konsert, även den ätliga grodan kan höras spela.

Fäladsmarken är gulsparvens favoritområde, men ett stort antal andra småfåglar kan höras och observeras. Hackspettar hörs - gröngölingens skrattande, större hackspettens trummande och spillkråkans lite vemodiga skrik. Gladan seglar elegant över oss och fäladen. Under vårvintern kan man få se den vackra varfågeln i sin svartvita dräkt.

Om man tar sig försiktigt och tyst fram kan man med lite tur få se dovhjortar. Om inte annat så kan vi se spåren när de varit framme vid dammen och druckit.

Aktiviteter

För skolorna i Genarp är Risen ett naturligt uteklassrum där man kan följa förändringar i landskapet och bedriva utomhuspedagogik i alla ämnen året runt. För klasser som kommer längre ifrån och kanske bara kan besöka området någon enstaka gång bjuder platsen på många möjligheter. Här är några av många ämnesövergripande aktiviteter som passar i området:

  • Vid, eller inför, besöken bör man tala om allemansrätten och vikten av att visa hänsyn både mot vilda djur och betesdjur i området. Man bör också förklara vad ett naturreservat innebär.
  • Vandring i kulturlandskapet. Hur används och hur har landskapet använts? En längre vandring (c:a 6 km) går genom skogsmark och kan startas vid Sandvägen. Den kortare på fäladsmarken är redan beskriven. Naturligtvis kan man med yngre barn välja att gå en liten bit på leden eller hitta egna vägar (se vårt naturskoleblad nr 53).
  • Vårens blommor – känn på backsippan, fotografera växter i olika biotoper. Är det samma växter på den torra marken som i sankmarken?
  • Träd och buskars blommor (se naturskoleblad nr 58).  
  • Enen, en buske som är, och har varit, betydelsefull för både människor och djur (se naturskoleblad nr 47).
  • Fåglar året om (se naturskoleblad 51).
  • Matlagning vid vindskyddet.
  • Rasta på fäladsmarken och i bokskogen – Beskriv likheter och skillnader.

Att bara hitta en egen plats och, genom t.ex. text eller bild, återge vad man upplever. 
Aktiviteten kan vara att uppleva området med alla sinnen. Många av våra elever har väldigt få tillfällen att komma ut till områden som Risen. 

Du hittar säkert själv fler naturskoleblad som kan inspirera till just de aktiviteter som du valt för besöket. När man upplevt området och sett vad det har att bjuda på så är det svårt att inte planera in flera besök. Risen ger mersmak! 
Nedan kan du hämta en broschyr för att läsa mer.