Uteklassrum Pinnmöllan

Uteklassrummet Pinnmöllan ligger i Dalbys östra del, söder om Hällestadsvägen. Här finns betesmarker för nötboskap och hästar. Markerna är inhägnade men det finns gott om stabila övergångar. På vissa ställen är marken sank och under tidig vår syns vattenblänk på många ställen. En del består av en vacker enefälad med en rik vegetation. I västra delen av områdets utkant finns en spännande husgrund.

pinmöllan-område

Så här tar man sig hit

Vi tar vägen från Dalby mot Torna Hällestad. Där den gamla nerlagda järnvägen korsar Hällestadsvägen är det lämpligt att ta sig in i området. Ett annat alternativ är att fortsätta Hällestadsvägen några hundra meter fram. Där finns en liten öppning på vägens södra sida. Här kan man parkera cyklar och välja att gå över betesmarken in i området. Vi väljer i beskrivningen nedan att starta vid alternativ 1. Efter ca 100 m lämnar vi den nerlagda järnvägen och går in på en liten stig söder om vägen. Här finns en betesmark öster om stigen. Baratio meter in så finns det en ganska dold övergång. Där går vi in i en hästhage och följer västra kanten till nästa övergång. Sedan ger det sig själv. Det finns flera övergångar att välja på för att så småningom nå fäladen. Avstånden är korta så det är lätt att få en bra överblick.

karta-pinnmöllan

Besökstid
Pinnmöllan är lämpligast att besöka under tidig vår i april och maj månad. Senare blir nässlor och kirskål höga runt husgrunden och betesdjuren är släppta så det kan vara svårare att nå fäladsmarken. Stövlar på fötterna gör att utfärden blir ett positivt minne.

jordkällare stål-säng-utomhus

Finns jordkällaren och sängen fortfarande kvar?

Husgrunden

För att nå husgrunden fortsätter vi stigen från järnvägen. Vi går inte in i hästhagen. Snart ser vi spår efter gammal bebyggelse. En husgrund och en jordkällare syns tydligt. Odlingar av hallon och spansk körvel verkar ha varit i bruk för inte så länge sedan. I maj blommar apel och en stor kastanj. Det är en plats man inte bara passerar, fantasin och frågorna kommer snart i gång.
De yngre eleverna kan nog snart komma fram till att det är småfolket som tagit över platsen. Här har vi en alldeles utmärkt sagoberättarplats. Utfärden har kanske just den här platsen som sitt mål. Här kan man inspireras till att skriva dikter eller berättelser om platsen. Teckna eller dokumentera med digitalkamera.

Eleverna, kan i mindre grupper, få i uppgift att med hjälp av spår i landskapet och sin fantasi försöka komma fram till hur här såg ut när huset var bebott.

  • Vad kunde man leva av här?
  • Hur tog man sig till Dalby?
  • Var gick barnen i skolan?
  • Vilken roll spelade järnvägen?
  • Arbetade mannen i huset vid järnvägen?
  • Kanske var hans arbetsplats vid Knivsåsen?
  • Det verkar som om man brutit sten i området. Kan det ha med husets placering att göra?

Frågetecknen är många och arbetet runt husgrunden kan bli stort eller litet.
De äldre eleverna kan arbeta vidare med uppgiften i skolan och ute i samhället. Kanske kan de med hjälp av olika källor komma fram till hur det var på platsen när den var bebodd.

Fäladsmarken
En pärla i odlingslandskapet, ett område som antagligen inte lönat sig att odla och därför utnyttjats till bete. Här finns både torra kullar, våtmark och enar i olika formationer som ger platsen dess speciella karaktär. Fäladsmarken hyser en rikedom av växtarter. Arter som vill ha torr mark och de som föredrar fuktigare växtplatser. Tidigt på våren lyser gulsippor och vitsippor i små grupper, kabbelekan strålar som solen i det sanka partiet, på de torrare kullarna är det rikligt med backsippor. Senare under vår och försommar kommer de verkligt rara växterna. Orkidéer av olika slag, violer, vänderot och många fler - så många att vi har valt att göra en länk nedantill en del av områdets flora. När man studerat den känns det nästan som om man inte vågar sätta ner fötterna. Försiktigt och lugnt får vi vistas i området. Det är en plats för förundran och meditation.

backsippa

Backsippan - se, känn men inte plocka

kabbeleka

Kabbelekan lyser i det sanka området

Förslag till mer aktiviteter

Diskussioner runt kulturlandskapet förr och nu? Värderingsövningar om platsens framtid.
Räkna arter på t.ex. en kvadratmeter, jämför med den gödslade betesmarken.
En mycket lämplig aktivitet här är att arbeta med naturen som apotek och skafferi. Här finns bland annat nässlor, kirskål, spansk körvel och hallon som råvaror.
Buskvegetation, blandat med större träd i gränserna mellan områdets delar, gör att här finns rikligt med fåglar att studera. Även insektslivet är rikt, med bl.a. flera arter dagfjärilar. Nedan listas några lämpliga naturskoleblad att arbeta med i området.