Uteklassrum Lomma hamn och strand

I Lomma har Höjeå sitt utlopp. När man stigit av bussen vid Lomma busstation går man några hundra meter norrut och kommer snart till en bro som går över ån.

Fortsätter man att gå längs kajen och ut mot piren följer man Höjeås utlopp.
Det är en spännande vandring. Fullt med båtar av olika slag. Fiskebåtar och fritidsbåtar om vart annat. Här finns möjligheter att studera olika konstruktioner. Hur en båt är konstruerad som ska gå fort, hur är en båt är konstruerad som ska lastas tungt osv. När man kommer ut till stranden senare kan eleverna få uppgiften att bygga en båt med modellera. Läs mer om detta i Aktiviteter vid havet (finns även som länk nedan).

Längs kajvägen finns även en fiskaffär som säljer fisk direkt från Öresund. Har man tur kan man se när de kommer in med fångsten. Att köpa med fiskar hem och låta eleverna vara med och rensa är en bra uppföljning på utflykten.

Stranden

Om man fortsätter vandringen norrut kommer man snart ut till en bred sandstrand. Den har bildats här genom att vågrörelserna varit tillräckligt kraftiga för att spola bort de finare sedimentpartiklarna, men inte större än att sanden kunnat avlagras. Här ska man ta chansen att genomföra en geografilektion. Låt eleverna hitta kända riktmärken utefter Öresundskusten för att lokalisera sig på kartan. Här syns Malmö, Köpenhamn, Öresundsbron, Barsebäcksverket m.m.

Norr om piren ligger det mycket stenar. De flesta har brutits loss från piren, men en del kan ha transporterats hit med inlandsisen. De gula av havet slipade tegelstenarna härstammar från Lomma tegelbruk. Leran till tegeltillverkningen har brutits i Lomma. (Om man följer stranden norrut passerar man två dammar, som är minnen av gamla lertäkter). Bland stenarna kan man också hitta eternitbitar. Några hundra meter norrut, alldeles innanför stranden, låg nämligen en gammal eternitfabrik. Denna lades ned 1977, eftersom byggnadsmaterialet innehåller asbest som ger skador på lungorna. Plockar eleverna dessa stenar, så berätta för dem att de inte ska bryta dem eftersom asbestfibrer då frigörs. Hur du kan arbeta pedagogiskt kring stenar kan du läsa i Naturskoleblad nr 36 (finns även som länk nedan).

strand lommadjur

Vattnet

Vattnet i Öresund är bräckt dvs en blandning av salt och sött vatten vilket gör det är svårt för organismerna att överleva. Att vattnet är bräckt beror på att Östersjön är ett innanhav och att många åar rinner ut i Östersjön. Organismerna är anpassade för att leva antingen i sött eller salt vatten och inte så många arter klarar av det bräckta vattnet. Vi får därför få dominerande arter. Det tar mycket energi för djuren att anpassa sig till salthalten vilket gör att de är små. Salthalten är ungefär 10 promille att jämföra med 35 ute i världshaven. Vattenståndet beror till största delen på vilka vindar som blåser. Vid frånlandsvind är vattenståndet som lägst och det bildas sandrevlar ute i vattnet. Det finns tidvatten i Öresund men det är bara ca 20 cm. Att tidvattnet är så litet beror på att Östersjön är ett innanhav.

Växterna

Alldeles i strandkanten har det på sina ställen bildats tångvallar av ålgräs, även kallad bandtång. Där ålgräset har legat en längre tid t.ex. längs piren växer strandmålla och spjutmålla. I tångvallarna ser man ofta sädesärlor leta föda i form av flugor och andra småkryp. I strandkanten och i tångvallarna kan man hitta olika slags grön-, brun-, och rödalger.

På den breda sandstranden är det svårt för växter att slå rot, genom att sanden ständigt är i rörelse. Dynerna har bildats genom att vinden har förflyttat sanden tills den stött på ojämnheter i marken. Här dominerar de stora gräsen sandrör och strandråg.

I de äldre dynerna längre in mot land breder vresrosen ut sig. På hösten kan man se knoppar, blommor och frukter samtidigt på denna. Småfåglar t ex grönfinkar kalasar på nyponen. Hur du kan arbeta pedagogiskt kring vresrosen kan du läsa i Naturskoleblad nr 3 (finns även som länk nedan).

I sanddynerna norrut kan man hitta växten sandstarr. Den förökar sig med underjordiska utlöpare och man kan följa hur skotten växer i sidled. Här och var har vass spritt sig ner till dynerna från de intilliggande dammarna. Vass är vårt största gräs. Det kan förekomma på vindpinade ställen genom att bladen inte är så hårt knutna till strået som hos andra gräs. De kan på så sätt vridas runt strået i båda riktningarna. I de äldsta dynerna har ett jordlager bildats genom att växter som dött har multnat ned. Här hittar man t.ex. röllika och renfana.

Innanför dynområdena tar en tall- och björkskog vid.

Strandråg, sandrör, vresros och tallar är planterade för att hindra sandflykten in mot de innanför liggande åkermarkerna. Mer om växter kan du läsa i Växter vid stranden (finns även som länk nedan).

Djurliv

Vattendjur och spår efter dem i form av musselskal, letar man bäst efter vid pirens steniga strand. De musslor som dominerar är blåmussla, sandmussla, hjärtmussla och östersjömussla. Lyfter man på stenarna kryllar det av märlor och snart får man kanske syn på en havsborstmask. Även vattengråsuggor och räkor är vanliga. Den dominerande djurarten förutom plankton är blåmusslan. Denna filtrerar plankton och är basföda för många andra djur i Östersjön.

Ejdern och gråtruten som vi säkert får syn på vid ett Lommabesök lever på blåmusslan. Havsborstmasken och märlan är viktig som fiskföda. Mer pedagogiska tips om hur du kan arbeta med djuren får du i Aktiviteter vid havet, se länk nedan.

havsfruFolktro

Det är alltid roligt att knyta an till vad folk trott förr i tiden. Befolkningen längs Skånes kuster har alltid hyst vördnad och respekt för havsfrun. På sandrevlarna ute i vattnet lämpar det sig att arbeta med havsskulpturer. Läs vidare i Aktiviteter vid havet om hur du kan arbeta med en berättelse om havsfrun för att få inspiration till att bygga havsfruväsen.

Vandringar

Man kan göra kortare och längre vandringar längs stranden. Bussen mellan Lomma och Bjärred gör uppehåll vid några hållplatser längs Södra Västkustvägen, varifrån man lätt kommer ned till stranden. För aktuella busslinjer och -tider, se Skånetrafiken.

Mer om havet och Öresund:
Vattenriket (Kristianstad naturskola, se länk nedan)
Vattenkikaren (Tjärnö marinbiologiska, se länk nedan)

Vattenväktarboken av Johansson m.fl. (LIBER)