Uteklassrum Knivsåsen och stenbrottet

Bokskogen och stenbrottet (Lowéns kross)

Tar man gamla Veberödsvägen från Dalby kommer man efter några km till Knivsåsen. Området är ett av Lunds många naturreservat. Från parkeringen väster om stenbrottet startar vi vår vandring mot Knivsåsen. Vi följer stigen in i bokskogen och har nu det vattenfyllda och sedan många år tillbaka övergivna stenbrottet på höger sida. Brottet användes fram till 1958. Stenen som bröts var en röd gnejs. Den ger fortfarande brottet dess karaktär med de vackert röda väggarna.

stenbrottet

Februari månad

junibrott

Juni månad

Under alla årstider är det fascinerande att besöka platsen. Vintersolen förstärker den röda färgen på stenen, vattnet skiftar från stålgrått till blått och grönt. Under sommaren speglar sig bokarna i vattnet.
Brottet kallas för Lowéns kross efter den före detta ägaren och ägs numera av Sydsten. Här finns inget tillflöde men vid dess lägsta punkt är det ett utlopp där vattnet kan rinna ut över markerna när vattennivån är hög. Man kan likna hela sjön vid en jättestor brunn med rent grundvatten.
Förutom den rena skönhetsupplevelsen kan man använda sig pedagogiskt av brottet när man t.ex. har vattentema eller läser om landskapet Skåne och dess naturtillgångar.

rodgnejs Röd gnejs i februari

Bokskogen som vi befinner oss i är en utmärkt rast-, lek och undervisningsplats.
Vårfloran domineras av vitsippor.

Titta närmare på vitsippan

Har alla vitsippor lika många kronblad?
Vitsipporna står ofta i större eller mindre grupper. Kan man urskilja olikheter mellan grupperna? En grupp kanske har större kronblad än den som står bredvid, en annan har violetta kronblad osv.
Förklaringen är att varje grupp kommer från en gemensam jordstam och har samma anlag.

koja lektrad

Här finns många gamla träd med bohål för både hackspettar och andra hålbyggare. Bland bokarna kan man här och där upptäcka gigantiska körsbärsträd. Upptäckten görs t.ex. på våren när marken på vissa ställen täcks av vita kronblad från trädens blommor. Vid höstutflykten upptäcker man i stället kärnor under träden. Här är det plats för många frågor: Hur har träden kommit hit? Varför är de så höga? Varför är en del körsbärskärnor halva? På hösten finns här olika sorters svamparoch kanske är det tickorna som väcker största uppmärksamheten. Men med svampögon hittar ni säkert fler arter.

Arbeta vidare med svamp

Några exempel på aktiviteter: (Eleverna arbetar gruppvis). OBS. plocka bara en svamp av varje art.
Hur många olika svampar kan ni hitta?
Var växte de? På t.ex. träd, stubbar, eller på marken.
Gör en utställning av svamparna. Sortera efter eget system. Det kan t.ex. vara efter färg, form, storlek, likheter eller växtplats.
Kan ni namnet på någon svamp?
Artbestäm en eller flera med hjälp av svampbok. I Naturskolebladet omsvampar i undervisningen kan du hitta fler tips.

Vill man stanna här och arbeta med träd så finns det många tips i Naturskolans naturskoleblad nr 43. Vill du arbeta speciellt med boken så ger naturskoleblad 44 många aktiviteter.

Knivsåsen

Knivsåsen är en rullstensås som isen skapade när den smälte undan för ca 13 000 år sedan. Nedan finns en länk till en gammal sida om hur en rullstensås bildas.
Med stövlar på fötterna kan man välja att passera övergången vid brottets lägsta sida och sedan vandra genom sankmarken mot åsen. Tidigt på våren blommar kabbeleka, sedan kommer bland annat humleblomster, Sankte Pers nycklar, kärrspira och på den torrare marken lyser det blått av jungfrulin.
En annan väg är att gå upp på åsen i bokskogen eller följa stigen ut på betesmarken och därifrån gå upp för sluttningen. Utsikten är fantastisk! I sydöst anar vi Vombsänkan. Tittar vi norrut så ser vi delar av Hällestads åsar. Nedanför åsens sydsluttning rinner en liten bäck. Bäcken är beroende av vattenståndet i stenbrottet. Vid högvatten porlar den glatt och vid lågvatten syns endast en liten rännil.

junias sommaras

Frågor att arbeta med: Titta ut över landskapet. Hur ser marken ut? Här finns ogödslad och gödslad mark - vad är det för skillnad? Jämför vegetationen på åsens sydsida med den stora betesmarken söder om bäcken. Var finns det flest arter? Varför växer det bok på den ena sidan färisten och inte på den andra sidan? Vad finns det för träd och buskar på åsens betesmark?
Vid vårutfärden i början av maj är hela sydsluttningen blå av backsippor och senare syns de vackra fröställningarn som minnen från våren. Om man vandrar vidare uppe på åsen kommer man ganska snart till ett ställe där åsen är avskuren. Här syns vilket material åsen är uppbyggd av. En jättebok håller sig kvar på sluttningen. Tänk vad spännande om den kunde berätta om sitt liv på åsen.

fullgröntVad kan man mer arbeta med?

Fågeltema är lämpligt både vår och höst. Även under vintern syns t.ex. ofta rovfåglar i området. Spår och spårtecken av fåglar och däggdjur är en annan infallsvinkel. Det finns både rådjur, räv och grävling i området. Vatten och landskapet förr och nu är ytterligare alternativ.
Området är mycket lämpligt om man vill bedriva jämförande studier av växtligheten i olika naturtyper t.ex. i kärr, bokskog, ogödslad eller gödslad betesmark.

Glöm inte leken och upplevelserna. Åsen och den lilla bäcken stimulerar fantasin, enbuskarna är bra att gömma sig bakom och där kan man hitta egna ostörda rum. I bokskogen finns klätterträd och pinnar för kojbygge. Med de äldre eleverna är det en bra startplats för vandringar t.ex. till Skryllegården. Både här och i Skrylleområdet finns gott om geocacher gömda.

Kanske är det lättare att hitta något man inte kan arbeta med. Knivsåsen är en plats som många valt att åka till på sina utedagar och som de gärna återvänder till.

Se Skånetrafikens webbplats för hur man tar sig hit.