Källbyområdet

Från Sankt Larsparken till järnvägsbron

källbyområdeOm man börjar vandringen i Sankt Larsparken följer stigen väster ut längs Höje å hittar man en håvningsplattform, en grillplats med bänkar och en fin utsiktsplats över ån precis innan en grind. När vi går genom grinden så lämnar vi parken bakom oss och en stor betesmark öppnar sig.
Ån slingrar sig mjukt och inbjudande genom landskapet. Några gamla pilar står kvar vid brinken och lutar sig trolskt över ån. Här känner man verklig närkontakt med ån.

Södra sidan har tät vegetation och bildar sommartid en grön vägg. Norra sidan är lättvandrad med iordningställd stig. Vänder man sig mot norr ser man Klostergårdens bostadsområde som nu har expanderat med flera nya hus närmare ån. Här finns också en stig som man ibland kan behöva använda när vattenståndet är högt och stigen närmast ån är översvämmad.

Håvning och andra aktiviteter

håvningsplatskällby

På flera ställen längs ån finns det möjligheter att rasta. Ca 100 m från grinden finns ett trädäck som kan vara till nytta vid håvning, fiske och andra vattenstudier. Men det går bra att håva eller meta varhelst man kommer till. Bäst är chansen att hitta smådjur bland vattenväxter där vattnet inte är så strömt. Se upp - strandbrinken blir lätt lerig och hal!

Låt t.ex. eleverna sortera alla djur de hittar i små burkar. Genom att det bara får vara en art i varje burk, tvingas man studera djuren noga redan från början. Samtidigt blir det ett mått på mångfalden i vattendraget. Hur många olika djur kan ni hitta? En spännande undersökning är t.ex. att jämföra mångfalden här med hur många djur man kan hitta strax nedströms avloppsreningsverket.

Sträckan längs ån och betesmarken lämpar sig förutom för vattenstudier även för fågelskådning och bilddokumentation. Området är också mycket lämpligt för värderingsövningar. Här ska många natur- och samhällsintressen samsas.

Läs mer om håvningsmetodik i vårt Naturskoleblad nr 42, se länk nedan.

Berättarplatsen

berättarplatskällby

Alldeles intill en av håvningsplatserna, i en liten dunge, har elever från Klostergårdsskolan medverkat till att göra en berättarplats eller om man så vill ett uteklassrum.

Källby vattenverk

källbyområde2

Under vandringen mot Flackarps/Källbybron och järnvägsbron passeras Källby Vattenverk. Redan på betesmarken finns spår av vattenverket i form av flera brunnar på båda sidor om ån. Alla dessa brunnar är s.k. borror till vattentäkter. En del av dem är igentäppta och andra fungerar.

Söder om ån ser man några större brunnar som har förbindelse med Bolmentunneln. Under våra fötter går en 8 mil lång tunnel från sjön Bolmen via Ringsjöverken, där vattnet renas vidare till stora delar av sydvästra Skåne. I denna tunnel går ett rör med en diameter på 1.4 m och här forsar ständigt vatten fram (ca 23 000 m3/ dygn)

När röret kommer fram till Källby vattenverk händer inte så mycket mer än att det pumpas vidare. Det sker i två etapper eftersom nivåskillnaden är så stor i Lund. Först pumpas det upp till en vattenreservoar i höjd med gamla vattentornet och sedan vidare till "nya" vattentornet på Östra Torn.

Man tar ständigt vattenprov för att försäkra sig om att vattnet har hög kvalitet.

Några av brunnarna längs ån leder ner till Alnarpströmmen, som också levererar vatten till Lunds stad. Ibland får vi även vatten från Vombsjön. Hur sammansättningen av vårt dricksvatten är just nu får ni själva ta reda på.

På norra sidan av ån ser vi några böjda rör som får en att tänka på nedgrävda ubåtar. Här sköljs överskottsvatten ut.

I ett litet hus utanför vattenverkets huvudbyggnad finns en brunn med artesiskt vatten.
Källby vattenverk är alltså huvudsakligen ett pumpverk men det sker även rening i liten skala av dricksvatten från Alnarpströmmen. 

Fågelstudier

källbyområde3Det brukar vara gott om kråk- och måsfåglar att studera i området. Vad håller de på med just vid denna årstid?

Flera gräsänder håller till i ån, och man hittar ibland fjädrar som de tappat vid ruggningen. Vår och försommar kan man se strandskator leta efter mat ute på åkrarna söder om ån. Var kan denna havsstrandsfågel ha sitt bo någonstans?

Då och då flyger en stor häger eller vråk över vattnet och betesmarken, och under hösten ser man ofta flockar av ärlor och piplärkor rasta här.

När man fortsätter vandringen, lämnar betesmarken och går över en liten grusväg, kommer man till ett område med helt annorlunda vegetation. Det växer flera arter av träd och buskar, högväxta örter och gräs. Ofta  hörs näktergalen sjunga under vår och försommar i buskagen. Passa också på att lära er skilja på bofinkens och lövsångarens läten här under våren.

Här finns ytterligare en grillplats med bänkar att rasta vid. Det finns även ett trädäck ut över ån med bänkar där det är mysigt att rasta. 
Ytterligare längre fram mot järnvägsbron ligger ett koloniområde.

Under höstterminen är här bra att titta på småkryp genom att slaghåva och förnasålla. Här finns också rikliga möjligheter att studera frön och frukter och dess spridning.

Så här tar du dig dit:

Till området kan du ta dig vandrande, cyklande eller med stadsbuss.
Olika bussar går till Sankt Larsparken, respektive Källbybadet. Man är inte bunden att använda samma hållplats för dit och hemresan. Detta ger möjligheter att lägga upp turen så att det passar ålder och tid för utevistelsen.

Det går också utmärkt att fortsätta vandra längs Höje å nedströms från Källby, förbi avloppsreningsverket och dess dammar, till Värpinge och Rinnebäcksravinen.

Busslinjer och tidtabeller, se Skånetrafiken länk nedan.