Uteklassrum Billebjer och Rögle dammar

Området vi beskriver i det här uteklassrummet sträcker sig från Billebjer i söder till Rögle dammar i Norr, men vi koncentrerar oss på Billebjer och dess närmaste omgivning.

I jordbrukslandskapet nordväst om Dalby Söderskog (Dalby Hage) reser sig Billebjer som en främling i landskapet. Billebjer är en nordvästlig utlöpare av Romeleåsen. Här går urberget i dagen och höjden är 108 m över havet. Berggrunden består av gnejs och granit. Kanske tänker man främst på höjden när man talar om Billebjer men här finns en omväxlande natur och ett vackert före detta stenbrott så man kan återkomma hit flera gånger och upptäcka olika saker och arbeta med olika teman.

Billebjer är värt att besöka vid alla årstider. Våren och försommaren bjuder bland annat på blommande backsippor. Blommande buskar och träd som slån, hagtorn, körsbär, vildapel och päron finns det rikligt av. En stor del av området består av lövskog med sykomorlönn, ek och björk. Den storbladiga eken som finns närmast den sydvästra parkeringen är amerikansk ek och kallas också för rödek. Under hösten bär alla vårens blommande buskar och träd frukter och bär. Den amerikanska ekens stora blad lyser röda. Ljungen blommar på de kargaste delarna av berget. Här finns många svamparter. Under vintern är både Billebjer och landskapet runt som ett vackert stilleben i gråbrun färgskala. Enbuskarna framträder tydligt på höjden. Man hittar vintergröna växter som stensöta, blåbärsris och olika mossor.

Högsta punkten

Utsikten från toppen är betagande. Lundaslätten ligger för våra fötter. Vi ser Dalby Söderskog (Dalby Hage) och Dalby Norreskog. Både större och mindre vägar slingrar sig i landskapet Gårdarna och byarna ser små ut så här från ovan. Långt i väster ser vi siluetterna av Malmö. Här uppstår många frågor. Åt vilket håll ligger norr och söder? Var ligger Dalby? Dungen som finns där nere, vad kan det vara för en skog? Kan man se Öresundsbron? O.s.v.

billebjar Jobba med kartor

Här följer ett exempel på en aktivitet som är lämplig att göra med utsikt från toppen. Aktiviteten kan anpassas efter elevernas ålder. Eleverna behöver papper penna och ev. kritor. Pedagogerna behöver kompass och ett antal kartor (orienteringskarta över Skrylleområdet). Låt eleverna arbeta två och två och tillsammans gissa väderstrecken. Kolla med kompass om det stämmer. Märk ut norr och söder på pappret. Resonera tillsammans om vad man ser, tex. Dalby Hage, Dalby Norreskog, Sjöstorps by, vägarna i området mm. Låt sedan eleverna rita en kartbild på sitt papper. Vid bra väder kan man ta god tid på sig och färglägga sin karta. Vilken färg har åkrar, skogar, vägar eller hus på en karta? När "kartorna" är klara är det dags att ta fram orienteringskartan och jämföra. Ligger Dalby Hage på rätt ställe? Vilka färger använder man på kartbladet o.s.v.

Aktiviteten kan också göras genom att använda sig av GPS.

I området finns ett nät av stigar och mycket att upptäcka. Här är lätt att hitta "gröna rum" att använda som lugna platser för rast och studier.

billebjar2 billebjar3

Hämta gärna aktiviteter från våra Naturskoleblad. Här är några exempel på vad som kan göras i många delar av området och vid olika årstider:

  • Studera områdets geologi
  • Svampstudier
  • Leta mångfald bland mossor och lavar
  • Hitta vinterståndare och vintergröna växter
  • Studera fröspridning
  • Leta småkryp och nedbrytare
  • Färger i naturen
  • Vattenexperiment

billebjar4Brottet

Nordväst om toppen ligger stenbrottet. Det är en vacker liten sjö med en brant sida av röd gnejs. Södra sidan har en lättillgänglig strand med en udde som sticker ut. Alarna doppar nästan sina grenar i vattnet och ger ett trolskt intryck. Sjön är en omtyckt badplats men man bör vara simkunnig eftersom man inte bottnar mer än en liten bit från stranden.

Aktiviteter

Stenbrottet är en plats att bara vara på. Gör en teckning, samla ord och skriv en dikt.
Vattenkonst vid stranden: Tillverka en ram av naturmaterial som gräs eller någon böjlig gren, lägg tex. vackra blad, pinnar och frukter i ramen och låt den driva ut i vattnet. Har man vannor eller kräfttråg med så kan man hämta vatten i sjön och göra konstverken på land.

billebjar5 billebjar6

Vandring i området

Utnyttja stigarna i området för mindre vandringar. Vill man vandra längre så kan man ta vägen öster om stenbrottet fortsätta mot Tygelsjö och sedan vidare mot Rögle dammar. Man kommer då fram till dammen som ligger längst åt väster. Rögle dammar har varit färskvatten dammar. Numera bedrivs här fritidsfiske. Fiskekort kan lösas vid dammarna. Vill du veta mer om Rögle dammar så kan du läsa vårt faktablad nedan.

billebjar7Vid dammarna finns det grillplatser som man kan utnyttja. En tillsynsman finns oftast på plats och det är bra att be om lov innan man eldar. Om man inte vill gå tillbaka samma väg kan man följa södra sidan av dammarna och vägen söder ut tillbaka.

Så här tar du dig till Billebjer

Skolorna i Dalby och Södra Sandby har bra cykelvägar till området. Från dessa skolor kan utfärden också vara en vandring med Billebjer som mål.Från Lund går också bra cykelvägar, så för de elever som har cykelvana är det inga problem.Ett alternativ är att ta bussen mellan Dalby och S. Sandby och stiga av vid lämplig hållplats för att sedan promenera till målet. Kolla Skånetrafiken för aktuella tidtabeller.Hyr man egen buss så finns parkering vid södra sidan av Billebjer.