Verksamhetsrapport 2012

Redan i januari färdigställdes Naturskolans kursprogram för hela 2012.

Programmet riktar sig till skol- och förskolepersonal i Lunds kommun, och har en stark koppling till nationella styrdokument. Se programmet via länken nederst.

Stödet till förskolor att uppmärksamma och utnyttja naturvetenskapen i barnens vardag har fortsatt både genom färdiga kurspaket och skräddarsydda insatser. En av de större satsningarna gjordes på Tunaområdet där stöd gavs till särskilda spjutspetsar i personalen från olika förskolor. På Stångby/Håstad/Vallkärra förskolor kompletterade Naturskolan en teoretisk satsning från Malmö högskola genom att ge exempel på praktiska ämnesövergripande tillämpningar av teorierna, både inom naturvetenskap, matematik och språk.

Lärare letar efter masscentrum

...och bygger en kubikmeter

Vi har inte marknadsfört några särskilda paket för skolutveckling i naturvetenskap för F-3, och 4-6 men vi har fått beställningar med den inriktningen som vi tagit hand om allt eftersom.
Vi fick ovanligt många beställningar i juni, och som vanligt många beställningar under augustidagarna. 
Större skräddarsydda fortbildningssatsningar  för skolpersonal under året har varit:
• Modersmålscentrum, tre tillfällen om språklärande utomhus
• Klostergårdsskolan, fyra tillfällen om ämnesövergripande utomhuspedagogik
• Gunnesbo-/Hubertus, två tillfällen naturvetenskap, teknik och utomhuspedagogik.

Fortsatt samarbete med Vattenhallen i form av kursen ”Teknik i fingrarna 2.0”
Naturskolan har också genomfört ca tio utbildningstillfällen för andra kommuner. Som marknadsföring medverkade vi under Falsterbo Bird Show i augusti med aktiviteter för barn/elever.

Totalt genomfördes under året nästan 70 olika kurstillfällen för ca 1500 deltagare!

Handledning till arbetslag har det varit mindre efterfrågan av de senaste åren än för 3-4 år sedan. Arbetssättet fyller dock en funktion och har fortsatt under året vid 14 olika skolor och förskolor. 54 tillfällen med handling för totalt 66 pedagoger har genomförts.

Bedömning för lärande är ett nytt utvecklingsområde som är relevant även för Naturskolan, eftersom lärande och bedömning knyts ihop starkare.

I början av året genomfördes en utbildning för Lundafastigheter om stimulerande utemiljöer för barn. Projektledare och förvaltare var målgrupp, men även andra, t.ex. landskapsarkitekter från park- och naturkontoret deltog. Utbildningen ledde bl.a. till att Naturskolan anlitats i många projektgrupper kring nybyggnationer under året.
Under vårens fortbildningsdag för Gröna skolgårdar byggdes en grön vägg. Detta var ett helt nytt grepp i den ständiga utvecklingen av skol- och förskolegårdar. 

Vi inledde samarbete med Hållbart Lund. Kommunens förskolor gavs t.ex. möjlighet att komma till Stortorget med barngrupper och visa hur man arbetar för en hållbar utveckling. Manifestationen blev en del av hållbarhetsfestivalen PLANET LUND i maj.

Både barn och vuxna medverkade under manifestationen på Stortorget den 15 maj.

En dag om/med Earth Education gav nya tankar om att tydliggöra kärnan i lärande för hållbar utveckling. Våra försök att ge skolor och förskolor grundläggande förståelse för vad lärande för hållbar utveckling kan innebära, har dock inte lockat deltagare i någon större utsträckning. I stället har vi samarbetat med Den Globala Skolan och Malmö högskola och Halmstad högskola vid bl.a. metodfestivaler med workshops kring lärande för hållbar utveckling.
Vi har också på olika sätt underhållit våra internationella kontakter och aktivt verkat för att utöka kontaktnätet. Glädjande nog kan tre konkreta effekter/resultat under 2012 av USA-resan 2011 noteras:
• Start av ett forskningsprojekt kring odling och hälsa tillsammans med Malmö högskola och Gunnesboskolan. Detta projekt började som en diskussion med Petter Åkerblom vid Movium/SLU som också var med i USA.
• En studieresa till Berlin för nätverkspersoner i Gröna skolgårdar anordnades i september. Vår guide i Berlin, Manfred Dietzen, var en kontakt vi lärde känna i USA.
• En konferens för skolledare, administrativa chefer och pedagoger om risker, utveckling och ansvar anordnades på hemmaplan. Som föreläsare medverkade Bernard Spiegal från Storbritannien – ytterligare en kontakt vi fick i USA. Konferensen gav deltagarna en gemensam plattform för att tänka om säkerhet på ett nytt sätt.

Nätverkande med andra naturskolor skedde t.ex. vid årsmötet i Linköping under våren, samt genom att vi var medarrangörer vid höstens 30-års jubileum av Sveriges första naturskola. 
Naturskolan i Lund samarbetar också sedan början av 2012 med Naturskolan i Nynäshamn med att skriva en ny bok i Naturskoleföreningens serie ”Att lära in ute”. Boken, som handlar om naturvetenskap och teknik i förskolan, går under arbetsnamnet TekNO och beräknas bli klar i början av 2014.

Vi har som vanligt haft några studiebesök från olika kommuner: Ockelbo, Västerås, Höör, Ängelholm och Hylte. Skoldirektörerna visade dessutom upp Naturskolan i Lund för Fjortonkommunersnätverket.

Naturskolan har fortsatt att i samarbete med miljöstrategerna och FairTrade City-samordnaren genomföra utbildningar för pedagoger om hållbar och rättvis mat. Totalt genomfördes tio sådana utbildningstillfällen för 220 pedagoger, mest från förskolor i kommunen.

Några nya och/eller tillfälliga förvaltningsövergripande samarbeten startade under året, bl.a. medverkan i framtagandet av nya LundaEko, och deltagande i den nybildade matsamverkans-gruppen. Medverkan i FairTrade City gruppen är en långsiktig del av arbetet med lärande för hållbar utveckling, men gav också konkret avtryck under FairTrade fokus-veckorna i bl.a. nytt världsrekord i FairTrade fikande.

En ytterligare konkret handling för hållbar utveckling är att källsorteringen på arbetsplatsen förbättrats med insamling av plast.

I vårt systematiska kvalitetsarbete studerades särskilt om utmärkelsen Grön Flagg (GF) används av skolorna som redskap för att öka måluppfyllelsen. Sammanfattningsvis visade denna studie att det finns en medvetenhet om att GF kan vara ett verktyg för ökad måluppfyllelse, men det oftast inte används som ett sådant ännu. GF upplevs i alla fall vara mer konkret och hands-on, och lättare att synliggöra för både personal och elever, jämfört med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling vilken beskrivs som abstrakt och teoretisk.
På de flesta skolorna nämns eldsjälar i personalen som både tagit initiativ till, och driver, utvecklingsarbetet med GF. Tydliga politiska mål ger skolor incitament att arbeta med utmärkelsen, vilket kan vara en förklaring till varför andelen enheter med GF är betydligt större i BSN Lund Öster än i BSN Lund Stad. Läs hela rapporten via länken nederst.

Under 2012 tillkom i alla fall minst sju nya enheter i kommunen med utmärkelsen Grön Flagg. Totalt finns det nu 45 förskolor och skolor med den gröna flaggan vajande i vinden som ett bevis på sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.


Apelskolan Montessori, en av de skolor som under 2012 för första gången kunde hissa den gröna flaggan!

Under 2012 omarbetades Grön Flagg av den svenska huvudmannen och Naturskolan har deltagit i framtagande och implementering av den nya omgjorda utmärkelsen.

Under  året provades ett nytt webbaserat verktyg för anmälningar och ansökningar. 
Ett mycket omfattande arbete med migrering av vår webbplats till lund.se gjordes under året. I skrivande stund är målet att lansera den nya webbplatsen i början av 2013.

Arbete kring medarbetarpolicyn

Årets medarbetarenkät gav ett mycket positivt resultat, vilket var glädjande. Å andra sidan gav resultatet oss inte mycket hjälp med att synliggöra områden som behöver utvecklas. Genom den grundtrygghet i teamet som alla upplever håller vi dock ett ständigt vakande öga på medarbetarutvecklingen. Både vid de regelbundna arbetsplatsträffarna under året och i det årliga medarbetarsamtalet har innebörden i målen för verksamheten diskuterats och förtydligats. Verksamhetsmålen är också direkt kopplade till uppdraget och lönekriterierna.
Medarbetarsamtalet har innehållit diskussion kring förväntningar t.ex. i relationerna chef-medarbetare, medarbetare-medarbetare, medarbetare-kund/brukare. Syftet är att ansvar och befogenheter ska vara tydliga. 
Att ge och ta negativ kritik upplevs ibland som svårt, men teamet har uttalat en gemensam förväntan att vi ska ge varandra konstruktiv feedback (som är en bättre benämning). 
Vi har kunnat konstatera att alla medarbetares insatser syns i enhetens resultat, och att vi förvaltar vårt frirum väl.
Redan tidigare år har kontaktnätet med omvärlden blivit allt mer omfattande. Även 2012 ägnades en hel del tid åt omvärldsbevakning kring frågor som rör verksamheten. Konkreta samarbeten med Malmö högskola, Lunds Universitet (inkl. LTH), Sveriges Lantbruks-universitet, Kommunförbundets FoU-satsning ”Skola på vetenskaplig grund”, Naturskole-föreningen, Håll Sverige Rent, Den Globala Skolan, International School Ground Alliance är några exempel på detta som man kan läsa mer om i Naturskolans årsrapport 2012.

Under det kommande året ska vår egen kompetensutveckling på team-nivå inriktas på följande områden:
• Det oändligt stora fält med olika dimensioner som lärande för hållbar utveckling representerar behöver vi kontinuerligt uppdatera och förkovra oss inom. 
• Vi behöver fördjupa oss på några olika pedagogiska inriktningar, som många kommunala enheter har börjat profilera sig inom, t.ex. Reggio Emilia, Montessori, Freinet, Bifrost och Waldorf-pedagogik.
• Ledarutbildning. Hela teamet är pedagogiska ledare, och vi behöver lära oss mer om verktyg som kan användas i de olika situationer och miljöer som vi möter som ledare.
• Arbetsplatsen har börjat jobba med kriterierna i Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats, steg 2, vilket vi planerar att ansöka om i början av 2013. Vi vill i anslutning till detta höja ribban för kriteriet att alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling i hälsofrågor till att alla medarbetare årligen ska delta i någon kompetensutveckling i hälsofrågor.

Övriga punkter i handlingsplanen för arbetet med Utmärkt hälsofrämjande arbetsplats, steg 2 är tydlighet i kommunikation och tid för reflektion.
Det hälsofrämjande arbetet är en ständig punkt vid arbetsplatsträffarna, samt i det årliga medarbetarsamtalet. 
Friskvårdsbidraget har under 2012 utnyttjats av 75% av medarbetarna (3 av 4).
Hälsoinspiratören har deltagit i utbildningar som erbjudits i det kommungemensamma nätverket.
Arbetsledaren har under året deltagit i utbildning kring arbetsmiljöarbete, och den gemensamma handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen har reviderats.

Framtiden

Vi ska under kommande år erbjuda både skräddarsydd kompetensutveckling, och ett färdigt program för kompetensutveckling. 
För ökad tydlighet ska vi utforma en enkel text om vad vi förväntar oss av kursdeltagare. Denna ska användas i samband med bekräftelser som skickas ut i samband med våra kurser.
Under året 2012 provade vi verktyget Webropol för anmälningar till arrangemang. I samband med migreringen till lund.se ska vi se till att alla anmälningar, ansökningar o.dyl. ska bli webbaserade.

Vi ska göra en enkel broschyr om Naturskolan i Lund, med texten i utvecklingskatalogen som utgångspunkt.

Konferensen om risk, utveckling och ansvar blev lyckad. Nu gäller det att hålla dessa tankar vid liv. Det ska vi göra t.ex. genom att sprida information i befintliga kanaler (t.ex. It’s learning, samverkansgruppen), bjuda in skolledare till Vindens uteförskola, erbjuda någon föreläsning (t.ex. Helle Nebelong), kanske i samverkan med Malmö.
Lärande för hållbar utveckling kommer att fortsätta vara centralt i skola och förskola i framtiden. Dagen med Earth Education i Halmstad 2012 gav inspiration till att utveckla vårt sätt att föra ut budskapet. Under året ska vi avsätta tid till att diskutera hur vi ska konkretisera detta.

Vi ska försöka marknadsföra paket för skolutveckling i naturvetenskap för dels F-3, dels 4-6 likt den lyckosamma marknadsföringen av naturvetenskap och teknik i förskolan. Rubriceringen av dessa verkar vara viktig för att få deltagare (t.ex. fysik på lekplatsen).

Naturskolan i Lund medverkar i författandet av en ny bok i Naturskoleföreningens UTE-serie. Denna, om naturvetenskap och teknik i förskolan, beräknas vara färdig vid årsskiftet 2013/2014.
Vi ska dessutom sträva efter att medverka i föreningens satsning på naturvetenskap och teknik i skolan (finansierad av medel från Skolverket).


Vi ska försöka behålla de internationella kontakter vi har, t.ex. inom ISGA, samt även aktivt verka för att utöka kontaktnätet. Vi ska prova Facebook som medium för Naturskolan under året. Samtidigt kan vi minska informationen på It’s learning, eftersom vi här endast når max 10% av pedagogerna.

Lund 2012-12-21
Anders Wånge Kjellsson, Naturskolechef