Verksamhetsrapport 2019

2019 lyftes LHU i flera olika sammanhang på ledningsnivå i våra förvaltningar. Till exempel gick Lunds kommun med i det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling (CESD). Vidare har andelen skolor och förskolor som antingen erhållit eller påbörjat arbetet med att erhålla antingen Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling ökat från 67 till 86 procent under året.

Naturskolans handledning vänder sig till stora och små arbetslag och samtalsgrupper på alla skolor och förskolor i lunds kommun. Upplägg och innehåll planeras gemensamt och långsiktigt för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten. Handledning har under 2019 genomförts på totalt 12 enheter, varav sex förskolor, fem grundskolor och en gymnasieskola. Bland dessa har flera nya ”hybridformer” av handledning, samtalsledning och processtöd provats under året. Som ett exempel kan naturskolans roll som kombinerad handledare /utbildare för Killebäckskolans NT-grupp nämnas.

Naturskolan har kurs Haghumla hittad i Genarp


Naturskolan genomför också skräddarsydd kompetensutveckling för personal inom ett specifikt område, kopplat till lärande för hållbar utveckling. Exempel på önskemål och behov från skolledare som under 2019 utmynnat i sammanlagt 15 sådana insatser för totalt 431 deltagare är LHU och lekvärdesfaktorn, LHU och utomhuspedagogik, kemikaliesmart skola samt pollinering och biologisk mångfald.

Även ett gemensamt kursprogram med olika perspektiv kring naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling erbjöds till alla skolor och förskolor. Totalt genomfördes nio sådana kurstillfällen för sammanlagt 287 deltagare. Som exempel kan nämnas minskat matsvinn, tama och vilda bin samt andra pollinatörer, skolgården - möjligt redskap mot psykisk ohälsa samt grundkurs i utomhuspedagogik.

2019 lyftes LHU i flera olika sammanhang på ledningsnivå i våra förvaltningar. Till exempel gick Lunds kommun med i det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling (CESD). Naturskolan deltog tillsammans med chefer från både barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen på årets möte i Gävle den 30-31 januari. En effekt av detta var bland annat att Naturskolan, i samarbete med Den Globala Skolan, Malmö stad och Malmö universitet, senare under året arrangerade ett heldagsseminarium för skolledare den 12 november. Naturskolan har även varit samtalsledare för en utvecklingsgrupp med rektorer i förskolan kring LHU.

Seminarium för skolledare om LHU Föreläsning under seminarium för skolledare om LHU


Delmål 1.3 i LundaEko uttrycker att andelen grundskolor och förskolor med utmärkelser för lärande för hållbar utveckling ska öka till 100 procent 2020. I syfte att uppnå detta delmål har Naturskolan särskilt erbjudit processtöd till skolledare på enheter som vid ingången av året ännu inte hade påbörjat arbetet med att erhålla en utmärkelse. Formen har oftast varit information till all personal om utmärkelserna med efterföljande progressiv brainstorming för att formulera enheternas utvecklingsområden. Processtöd har under 2019 genomförts till totalt 15 enheter vid 19 tillfällen för 290 deltagare. Andelen skolor och förskolor som antingen erhållit eller påbörjat arbetet med att erhålla antingen Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling har ökat från 67 till 86 procent under året. 

För att fortsätta stödja enheter som redan arbetar med Grön flagg och/eller Skola för hållbar utveckling har Naturskolan erbjudit nätverksträffar för all personal vid dessa enheter. Även enheter från kranskommunerna har erbjudits att delta. Tre nätverksträffar genomfördes 2019 med totalt 50 deltagare. Tema för året var: Delaktighet för förändring - viktigt på riktigt.

Den långsiktiga skolutvecklingssatsningen "Gröna skolgårdar" syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun. Under år 2019 har två fortbildningsdagar genomförts av Naturskolan. Medel har fördelats till 34 olika lokala genomförda utemiljöprojekt.

Gröna skolgårdar bygger på Kulparkskolan

Naturskolan erbjuder även kostnadsfri handledning och rådgivning till alla skolor och förskolor i samband med nyanläggning och utveckling av utomhusmiljön. I samband med detta följs de förvaltningsövergripande råd och riktlinjer som tagits fram (beslutade för förskolor, och på remiss för grund- och gymnasieskolor). Vår erfarenhet är att det ger bra diskussioner och är ett sätt att få enhetens pedagoger att se sin egen miljö på ett nytt sätt. Under 2019 skedde sådan rådgivning och handledning på 12 olika enheter.

Den viktigaste ledstjärnan i Gröna skolgårdar är att barn /elever och personal ska vara delaktiga förändringsprocesserna. Vi har noterat att delaktigheten har tolkats på många olika sätt bland våra enheter. Därför inriktades det systematiska kvalitetsarbetet på att, genom intervjuer och sammanställning av relevant forskning, göra ett stödmaterial för att förbättra delaktigheten i kommande Gröna skolgårdsprojekt. Stödmaterialet publicerades i form av ett Naturskoleblad i slutet av året.  

Naturskolan deltog under året i en lokalplaneringsgrupp för förskolan. Det handlade om ett nytt grepp som mer än tidigare utgick från verksamhetens behov när ett nytt lokalplaneringsprogram skulle tas fram. Vårt deltagande gjorde sannolikt att utomhusmiljön diskuterades mer än den skulle ha gjorts annars!

Skolor och förskolor kan anlita Naturskolan för att informera vårdnadshavare på föräldramöten och liknande. Denna information handlar t.ex. om betydelsen av att barn och elever har en grön och stimulerande utomhusmiljö samt om vikten av att utomhuspedagogik och fysisk aktivitet utomhus förekommer regelbundet i verksamheten. Under 2019 skedde detta vid sex tillfällen på olika enheter.

Tre workshoppar genomfördes för elever under året på temat biologisk mångfald. Dels i samband med en elevrådsdag i februari, dels på ungdomstingets inflytandecafé i mars samt på Jordens dag i april. Totalt deltog 65 elever på workshopparna.

Naturskolan har under året startat ett kommunalt nätverk kring mat, måltider, matsvinn och odling. Bland annat Måltidsservice vid Serviceförvaltningen ingår i nätverket tillsammans med resurser vid barn- och skolförvaltningen. Naturskolan har även initierat samarbete med miljöförvaltningen för att, främst ur ett kemikalieperspektiv, ta fram gemensamma riktlinjer för bl.a. lämpliga underlag och löst material på skol- och förskolegårdar.

Exempel på andra kommunala, förvaltningsövergripande projekt- och referensgrupper som Naturskolan ingått i är samverkansgruppen för utemiljö; styrgruppen för Fairtrade City Lund; tekniska förvaltningens naturum och naturumråd; barnrättskommittén samt deltagande i tre delprocesser i samband med revidering av LundaEko II

Naturskolan har under året samarbetat med Lunds universitet (LU) i flera olika sammanhang, bl.a. med LU:s Hållbarhetsforum i samband med hållbarhetsveckan, i projekten Stadens natur och Urban birds med Centrum för miljö- och klimatforskning, i projektet Smart City Accelerator samt insatser under LU:s lärarfortbildningsdagar med LTH:s Vattenhallen Science Center. I samband med ett forskningssamarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fick vi tillfälle att besöka Alnarps rehabiliteringsträdgård med pedagoger från Lunds skolor.

Kursdag i Alnarps rehab-trädgård

Naturskolans medarbetare Anna Ekblad valdes till ordförande i Svenska Naturskoleföreningen vid årsmötet i Höör i april. Vi deltog även i planeringsgruppen och genomförandet av årsmöteskonferensen med en ganska stor insats. Det blev klart att boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute” kommer att översättas till kinesiska. Boken ingår i Naturskoleföreningens bokserie och Naturskolan i Lund är medförfattare till den. Ett kontrakt blev påskrivet under våren, vilket också innefattar att fortbildningsinsatser ska göras i Kina när översättningen är klar 2020-2021.

Anna Ekblad övertar ordförandeskapet Nätverk kring måltider och matsvinn


Bland övriga nationella insatser under 2019 kan nämnas en genomförd fullbokad kurs för 40 pedagoger kring ”Mer friluftsliv i skolan” i samarbete med Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. På Utenavets nationella konferens Ute är Inne i Jönköping i augusti bidrog Naturskolan med workshoppar. Dessutom deltog vi på årets nationella LHU-konferens i Karlstad samt den internationella konferensen Uppsala Health Summit.

Naturskolan har också fortsatt det internationella samarbetet i den globala organisationen International School Grounds Alliance under året. Tillsammans med europeiska delegater från Storbritannien, Spanien och Malta fick vi också beviljat ett EU-projekt kallat Natural Nations. Detta startade formellt den 1 december 2019 och ska fortlöpa i två och ett halvt år. Mer om detta kommer i nästa års verksamhetsberättelse.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/verksamhetsrapport-2019