Verksamhetsrapport 2016

Naturskolans 30:e verksamhetsår blev mycket händelserikt! Värdskap för den 5:e internationella skolgårdskonferensen gav en nytändning för det kommunala programmet Gröna skolgårdar. Start av ett nytt odlingsprojekt, lyft för NT-utvecklingen och omfattande utbildningsinsatser kring minskad exponering av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Där har vi några resultat av allt det som Naturskolan i Lund ägnade sig åt året 2016, för att utföra sitt uppdrag.

Green Grounds Conference 2016

Den största händelsen under 2016 var utan tvekan anordnandet av en stor internationell skolgårdskonferens, Green Grounds for Health and Learning. Den samlade 220 deltagare från ett femtontal länder. Med föregångare som Winchester i Storbritannien och storstäderna San Francisco och Toronto i Nordamerika samt en australisk-asiatisk konferens på Bali i den indonesiska övärlden, var det en stor ära att vi i Lund fått förtroendet av International School Grounds Alliance (ISGA) att vara värdar för den 5:e världsomspännande konferensen i ordningen. Movium vid SLU var medarrangör och vi samarbetade även med Kommunförbundet Skåne. Planeringen hade redan pågått i ett år innan den intensifierades på allvar i januari 2016. Nödvändig information lades ut på en konferenswebb. Bit för bit byggdes all logistik upp. Gymnasieelever från hotell- och turismprogrammet på Vipan engagerades för att hjälpa till. Deltagarlistor för de olika studiebesöken, de valbara passen och studieresorna gjordes. Deltagare från olika länder fick plats att bo hemma hos familjer. Hela perioden efter sommaren fram till konferensen präglades av detta arbete, så när det hela drog i gång den 11 september var arrangemanget mycket väl förberett. En särskild rapport från konferensen finns att läsa (se relaterad information nedan).

Green Grounds Conferencierer Sankt Hansgården

Det var också vår förhoppning att den internationella händelsen skulle ge energi åt det egna lokala arbetet med skolgårdsutveckling. Som förberedelse och aptitretare inför konferensen anordnades i slutet av april en fortbildningsdag kallad Gröna skolgårdar runt om i världen.
Dessutom hade vi i slutet av 2015 fått reda på att politikerna satsade en dryg miljon kronor för att utveckla utomhusmiljöerna med hjälp av grundtankarna i programmet Gröna skolgårdar. För att hitta en bra strategi för att nå ut med detta gjordes ett grundligt arbete inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Redan i januari hölls möten med förvaltningschefer och politiker om strategier för övergripande skolgårdssatsningar.
Gröna skolgårdar 2016Samtliga skolor och förskolor bjöds in till en informations- och diskussionsträff den 2 februari 2016, kallad En miljon till Gröna skolgårdar. Syftet med detta tillfälle var både att informera och påminna om de aktuella förutsättningarna och villkoren för att få ta del av medlen, samt att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussion. Alla anmälda deltagare fick i samband med bekräftelsen på sin anmälan en enkät att fylla i och ta med till detta tillfälle. Diskussionen och enkätsvaren analyserades och ledde fram till en omfattande handlingsplan för vidare förbättringar de närmast kommande åren. En särskild rapport om detta arbete finns också att läsa (se relaterad information nedan).
Glädjande nog kunde vi se en omedelbar effekt redan detta första år då antalet lokala utvecklingsprojekt ökade kraftigt. Ett femtiotal utemiljöprojekt genomfördes under 2016 med hjälp av miljonen från Gröna skolgårdar.
Enligt våra ambitioner om att få in användningen och utvecklingen av utemiljön i fler sammanhang så har vi under året besökt 15 olika skolor och förskolor på konsultuppdrag om utemiljöer. På Svaleboskolan och Vårfruskolan gjordes till exempel omfattande upprustningar efter lyckade rådgivningsinsatser.
Naturskolan medverkade i två förvaltningsövergripande arbetsgrupper kring lekvärdesfaktor och skolgårdsfaktor. Dessutom fortsatte arbetet i samverkansgruppen för utomhusmiljö. Naturskolan var under året också representerad i en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för lärmiljöer i Lunds kommun.

Lunds kommuns satsning på att utöka Naturskolan med en nationellt utbildad NT-utvecklare började på allvar visa resultat. Skolverkets nätverk med NT-utvecklare är en del av naturvetenskaps- och tekniksatsningen som startades 2013. Målet med satsningen är att utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik genom handledning och kollegialt lärande.
Utbildningar och handledning gavs under året bland annat till förskolepedagoger på Sagostunden och Saltkråkan. Det visade sig senare komma till uttryck i förskolornas planering av utomhusmiljön.
Den 20 maj anordnades en utbildning för 70 pedagoger från team Södra Sandby kring naturvetenskap och teknik i förskolan. Dessutom genomfördes träffar med förstelärarna i teknik i Södra Sandby.
På Backaskolan genomfördes i september en utbildning i teknik för alla pedagoger.
50 förskolepedagoger från Helsingborg fick sig en omgång Fysik på lekplatsen i juni. Den 12 oktober genomfördes en motsvarande utbildning tillsammans med nationellt resurscentrum för Fysik. Vi medverkade även på resurscentrums nationella konferens om naturvetenskap i förskolan.
Vattenhallen Science Center vill utveckla pedagogisk verksamhet för de allra yngsta förskolebarnen (max 4), och har bland annat träffat Naturskolan för input.
Vi medverkade i mars med workshop på Danmarks största konferens för lärare om undervisning i naturvetetenskap och teknik - Big Bang i Aarhus.

Med utgångspunkt i en dansk modell, kallad Haver til maver, startades i mars/april ett samarbete med Håkan Rasmusson, bonde i Värpinge, samt pedagoger och klasser på Fågelskolan. Vid 9 x 2 tillfällen under året fick elever i årskurs 2 och 3 planera och genomföra odling av ätliga grödor, alltifrån sådd till skörd och tillagning av maten. Varje moment provades ut och testades enligt den danska förebilden. Under Park- och naturkontorets Skördefest presenterades arbetet med hjälp av en fotoutställning som Fågelskolan gjort. Utvärderingen av odlingsprojektet visade att det blev en verkligt bra modell som vi vill utveckla vidare. Erfarenheterna från första året finns samlade i en särskild rapport (se relaterad information nedan).

Odlingsförsöket1 Odlingsprojektet 2016

Hela året har vi varit representerade på skolledarforum i både Lund Öster och Lunds Stad. Vi har också genomfört introduktioner för nyanställda skolledare och personal på skolkontoret. Kanske har det bidragit till att Naturskolan har blivit en flitigt anlitad samarbetspartner som kontaktas för utveckling av hållbarhetskoncept som rör skola och förskola. Vi har bland annat genomfört 16 utbildningstillfällen tillsammans med kommunkontorets miljöstrategiska enhet kring minskad exponering av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Totalt har c:a 500 pedagoger fått ta del av denna utbildning under 1,5 år.
Måltidspedagogik planerades med utvecklingssamordnaren på måltidsservice. Detta var ett resultat av ett långsiktigt samarbete mellan Naturskolan och Serviceförvaltningen.
Vi finns sedan tidigare representerade i styrgruppen för Fairtrade City Lund och har också haft möten med Tekniska förvaltningens park- och naturkontor om fortsatt samarbete.

Naturskolan har fortsatt arrangera regionala nätverksträffar kring utmärkelsen Grön Flagg, två gånger per år. Vi har även genomfört beställda utbildnings- och informationsinsatser om Grön Flagg för Grynmalargården, Sagostunden, Klostergårdskolan, Stenröseskolan och Lunds skolors resurscentrum.
Enligt Håll Sverige Rents webbplats hade Lunds kommun 60 skolor och förskolor med utmärkelsen Grön Flaggi slutet av 2016.

Tack vare den internationella konferensen fick vi kontakt med Lund Convention Bureau, och har deltagit i deras arrangemang för ambassadörer. Detta nätverkande har inneburit flera nya kontakter.
Upplev språket!Vi träffade under året representanter från fastighetsbolaget Hemsö, om samarbete kring utomhusmiljöer i Sankt Larsparken. Det resulterade i genomförandet av en gemensam fortbildningseftermiddag i april som samlade 23 deltagare.
Flera nya personer i personalen på Botaniska trädgården har också inneburit en öppning för samarbete. Under våren genomfördes en kursdag tillsammans med Botans pedagog (som är språklärare) om språk för nyanlända: Upplev språket!
Under hösten genomfördes även undervisning för KomVux om språklärande utomhus.

I maj avslutades ännu en omgång av vår fyradagars grundkurs i utomhuspedagogik. Och på hösten startade en ny, närmare bestämt den 19:e totalt sedan 2006!
Vi medverkade på en pedagogkväll och genomförde en fortbildningsdag för all personal på Hagalundskolan inför ett nytt tema kring närmiljö och hållbar utveckling.
Utöver utbildningstillfällena om miljö- och hälsofarliga kemikalier som nämnts ovan genomfördes 34 olika kurstillfällen med koppling till uppdraget för cirka 750 deltagare under året. Dessa tillfällen var antingen utlysta i Naturskolans gemensamma kursprogram (se relaterad information nedan), eller specialbeställda av någon skola eller förskola.

I april ägde rådslaget Vår stad 2013 rum i samarbete med Världsnaturfonden (WWF). Kontakter knöts med gymnasieskolorna vilket ledde till ett par konkreta projekt med dem efteråt.
Två handelsklasser på Vipan skulle bli en, och vi anlitades för att underlätta sammanslagningen med hjälp av utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling.
Spyken kommer att, med stöd från Naturskyddsföreningen, satsa på lärande för hållbar utveckling de närmaste två åren. Naturskolan hade under 2016 ett inledande möte med dem för att vi också ska kunna stödja deras arbete.
Från dagen Vi gör det tillsammans i Malmö fick vi med oss att eleverna behöver involveras i högre grad när det gäller skolutveckling, samt att förankringen hos all personal är viktigt.

Miljöverkstaden i Helsingborg kom till oss på studiebesök i januari. Mer regionalt utbyte skedde under hösten då Halmstads naturskola stod som värdar för en regionträff på gården Ön utanför Halmstad.
Malmö stad kontaktade oss vid ett par tillfällen under året angående utveckling av utomhuspedagogik och Gröna skolgårdar.
ISGA Executive committee 2016Vi representerade Lunds kommun vid två möten i det nationella nätverket Skolgård Sverige, som under året bytte namn till ISGA Sweden. Naturskolan fick 2016 också en invald representant i det internationella nätverket ISGA:s Executive Committee.
Vi har haft delegationer från Kalmar och Västerås kommuner samt Östermalms stadsdelsförvaltning på studiebesök under året.
I syfte att omvärldsbevaka, nätverka och utbyta erfarenheter var Naturskolan i Lund även representerade nationellt på naturskoleföreningens årsmöte i Umeå, samt i Uppsala och Gävle på konferenser om lärande för hållbar utveckling.

Under sommaren medverkade vi med både föreläsning och workshop på konferens i USA, arrangerad av Children Learning with Nature Institute i Santa Cruz, Kalifornien.

Under hösten gick Naturskolan med i det nationella nätverket Barn och Unga i Bygd miljö (BUB) i samband med en sammankomst på SLU i Alnarp.

Personal, medskapande och arbetsmiljö

I augusti uppmärksammades att Naturskolan i Lund funnits i 30 år. De fem medskapare som har bidragit till ovan nämnda insatser under 2016 är Eva Persson, Lina Hällström, Carolina Lindeblad, Anna Ekblad och Anders Wånge Kjellsson.

Common sense visning

Under höstens medarbetarsamtal konstaterades att vi arbetar på en högpresterande arbetsplats där verksamhetsmålen är välkända och kontinuerligt revideras för att uppdraget ska göras ännu tydligare både för oss själva och för våra avnämare. Medarbetarna har höga förväntningar på varandra och vi har en hög grad av konsensus kring de flesta beslut som tas. Det ger en hög grad av ansvarstagande och känsla av sammanhang (KASAM). Placeringen i ett litet kontorslandskap har många positiva effekter. Vi tror att det kan förstärka och snabba på våra insatser. Om vi behöver arbeta enskilt så finns den möjligheten också.

Samtalsledarutbildningen inom ramen för Lunds kommuns stora satsning på BFL har fortsatt under året för alla i teamet. Naturskolans goda förmåga att leda grupper, få dem att känna sig delaktiga, och skapa en god stämning är väl omvittnad. Våra olika roller i utförandet av uppdraget diskuteras regelbundet; kollega, expert, konsult, coach, processledare, samtalsledare. Totalt genomfördes drygt 30 tillfällen för handledning till arbetslag på skolor och förskolor under 2016.
Från en kommungemensam utvecklingsdag i mars med James Nottingham tog vi till oss att alltid i samband med kurser och handledning be pedagoger att beskriva sitt nästa steg.

En viktig händelse under året var att staben för Lunds skolors resurscentrum (Lsr) flyttade ut i maj 2016 efter att vi delat på lokalerna i Observatorieparken under elva år. Kontakter togs med gymnasieskolan Katedralskolan under hösten inför ett framtida samarbete. Planen är att de kommer att flytta in och ha arbetsplatser för lärare i de tomma lokalerna som Lsr lämnat.

Det skedde stora förändringar i IKT-strukturen under året. Lärplattformen It’s learning försvann, och därmed möjligheten att på ett enkelt sätt skapa grupper och nå våra pedagoger med information. Dessutom uppdaterades webbplatsen i slutet av året till en ny version, vilket för Naturskolans del innebar dels några veckors uppehåll att kunna sprida information den vägen, dels en omfattande migration av allt vårt digitala material.

Framtiden

Inom vilka områden behöver vi stärka teamet och kompetensen för att genomföra vårt uppdrag i framtiden? Vilka utmaningar har vi upptäckt? Följande punkter har tagits upp:

 • Vad är hållbar utveckling? Begreppet behöver fortfarande konkretiseras
 • Utbildning kring den sociala dimensionen i LHUT behöver särskilt lyftas
 • Antirasism och solidaritet behöver lyftas som motvikt till xenofobi
 • Nätverkande är fortsatt viktigt och behövs för att bygga hållbara samhällen
 • Samverkan med omgivande samhälle behöver ökas
 • Måltidspedagogiken behöver få fäste i framför allt skolorna
 • Språkutveckling. Stort behov av konkreta modeller för språklärande
 • Barnkonventionen blir troligen lag och kunskap om den behöver stärkas
 • Gröna skolgårdar – vi behöver en modell för att vara med i tidigt byggskede
 • NT-utvecklingen ska lyfta ännu mer
 • Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI )
 • Mer kunskap om grupprocesser (dramapedagogik)

Enligt aktuell forskning är kollegialt lärande den mest effektiva formen av kompetensutveckling. Handledning till arbetslag ska åter erbjudas vid särskilda tidpunkter. Vi har tidigare bett arbetslagen att formulera vilket innehåll handledningen ska behandla. Vi kan även i dialog med sökande arbetslag få in dimensioner enligt punkterna ovan som vi tänker kan passa in i deras tema. Vi tänker också att vi kan söka upp arbetslag med förfrågan om att arbeta med innehåll som vi föreslår. Att knyta det till områden som lyfts av huvudmän på olika nivåer är också viktigt, till exempel naturvetenskap, teknik, barnkonventionen och BFL.

Kommunikation med våra ”kunder” är en ständig svårighet. Webbplatsen lund.se/naturskolan är vår bas, men det behövs nytänkande i framtiden.

En idé är att vi kontaktar områdeschefer och ber att få en stund för att informera deras pedagoger om våra erbjudanden. Enskilda arbetsplatser som vi sällan eller aldrig samarbetat med kan vi prioritera. En annan idé är att göra en affisch med ”det viktigaste” från broschyren. Kanske anordna en informationseftermiddag för nyanställda pedagoger?

Odlingsförsöket med Fågelskolan och Rinnebäcks gård i Värpinge har slagit väl ut. Hur ska vi kunna använda erfarenheterna för en framtida utveckling av detta? Vi kan fördjupa lärandet genom att infoga mer ur det centrala innehållet i olika ämnen. Det finns stora vinster att göra genom att knyta det till utvecklingen inom BFL. Bonden är viktig ur perspektivet samverkan med omvärlden.

I kursprogrammet för 2017 har vi idéer om samarbete med Måltidsservice, Vattenhallen, Botaniska trädgården, MAX IV, Skissernas museum, Nationellt resurscentrum för fysik, Miljöstrategerna. Malmö högskola, ABC och Holma.

Våra kombinerade arbetsplatsträffar och planeringsmöten har tenderat att ta allt längre tid. Vi har därför diskuterat att försöka tydliggöra skillnaden mellan arbetsorganisationen och utvecklingsorganisationen (enl. Scherp 2013). Vi ska under det kommande året prova en modell med uppdelning av våra tidigare naturskolemöten i arbetsplatsträffar (apt) för arbetsorganisation, och mer lärandebaserade utvecklingsmöten.

Vi har också mycket att ge varandra. Idéer om internutbildning finns!