Verksamhetsrapport 2013

Året rivstartade med att Naturskolan redan den 10 januari lanserade en ny webbplats på lund.se.

Det var efter hårt och intensivt arbete som vi nästan fick allting klart till terminsstart. Migreringen till lund.se och driften i den nya miljön har fungerat tillfredsställande under året.

Lunds kommun sjösatte i mars en stor övergripande satsning på bedömning för lärande (BFL, eller formativ bedömning) för alla skolor och förskolor. En del i denna satsning var att utbilda samtalsledare, vilka ska leda utvecklingen genom kollegialt lärande. Naturskolans samtliga medarbetare deltog i samtalsledarutbildningen, dels den 11 mars samt i vidare arrangemang på bl.a. Vipan i augusti. För vår del har en breddad kunskap om formativ bedömning varit givande, och vi kan anknyta till det i handledning och undervisning, men vi har inte behövt förändra särskilt mycket i vår verksamhet.

Varje år deltar flera arbetslag i den handledning som Naturskolan erbjuder alla skolor och förskolor i kommunen. Handledningen syftar till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. Den planeras tillsammans med pedagogerna i de aktuella arbetslagen samt blir tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder. Det handlar helt enkelt om ett slags kollegial handledning, där vi blir skolans kritiske vän, genom att föra ett pedagogiskt samtal över tid. Inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete valde vi att under 2013 försöka ta reda på effekter över tid av våra insatser i handledning till arbetslag. Vad har betytt något, vad finns kvar, och hur har tankarna utvecklats hos den enskilde pedagogen? Vi fick glädjande nog en starkt positiv respons! Naturskolans handledning ger pedagoger både verktyg, arbetssätt, metoder och moraliskt stöd med förankring i läroplanerna. Det som betytt mest för pedagogerna är det praktiskt/konkreta arbetssättet, utomhusperspektivet och sättet att ställa frågor. En slutrapport från denna undersökning finns länkad nederst.

Under 2013 deltog drygt 40 pedagoger från ett tiotal olika arbetslag i handledningen. Dessutom genomfördes 45 olika kurstillfällen under halv- och heldagar för c:a 1200 deltagare från skolor och förskolor. En del av kurstillfällena var utlysta i det årliga kursprogrammet som släpptes redan i januari. Majoriteten var emellertid specialbeställda av en skola, förskola, rektorsområde eller samverkansområde. Innehållet har varit olika aspekter av lärande för hållbar utveckling, naturvetenskap, teknik och matematik samt utomhuspedagogik. I oktober genomfördes t.ex. en heldags fortbildning för pedagoger kallad Mer samverkan med omvärlden - gränslös utomhuspedagogik. Innehållet handlade om att skola och omgivande samhälle behöver agera tillsammans för att skapa en autentisk och entreprenöriell lärandemiljö. Närmiljön och lokalsamhället används idag alldeles för lite som resurs i lärandet, trots att vi vet att utomhuspedagogik kan ge bättre självförtroende och mer lust att lära. När barn och unga får uppgifter som är "på riktigt" ökar motivationen och känslan av meningsfullhet. Deltagarna fick ta del av flera goda exempel på den möjlighet mötet mellan skola och omvärld innebär.

Intresset för våra kurser om naturvetenskap och teknik i förskolan har avtagit något under året, vilket vi tolkar som att behovet av denna kompetensutveckling har minskat. Men så har vi också redan utbildat c:a 1000 förskolepedagoger under åren 2010-2012.

Det kan nämnas att enligt en överenskommelse sedan några år tillbaka erbjuds pedagoger från Malmö stad ett antal kostnadsfria platser på kurser som arrangeras av Naturskolan i Lund. Omvänt erbjuder Malmö naturskola gratis platser åt pedagoger från Lunds kommun på sina kurser. 

Pedagoger är huvudmålgrupp för Naturskolans arbete, men några insatser är mer direkt riktade till elever. Spelet om hållbar konsumtion, Outside the box, spelades under 2013 med 266 gymnasie- och högstadieelever. Deras lärare har i dessa sammanhang rollen som observatör för att kunna leda arbetet vidare.

Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet besökte oss i januari. Även om det inte lett till något konkret samarbete ännu så har vi nu bättre kännedom om varandra, vilket är en förutsättning för samverkan i framtiden. Naturskolan deltog också i den av fakulteten anordnade inspirationsdagen för lärare i november: Forskning och framsteg inom naturvetenskapen. Vi har också haft fortsatt kontakt med föreståndaren för Nationellt resurscentrum för fysik. Naturskolan har även fortsatt samarbete med LTH:s Science Center Vattenhallen. Vi har t.ex. lånat utrustning av varandra, och deltagit i varandras arrangemang under året.

Första utbildningsomgången av Skolverkets nationella nätverk för skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik startade 2013.  Skoldirektörerna gav Naturskolan uppdraget att vara kommunens NT-utvecklare, och att delta i den treåriga utbildningen i omfattningen c:a 20%. Naturskolan i Lund var, genom den nationella Naturskoleföreningen, rådgivande i utformningen av utbildningen som startade höstterminen 2013. Tanken är att NT-utvecklarna, liksom samtalsledare och förstelärare, ska vara utvecklingsresurser på skolor och förskolor i kommunen genom kollegialt lärande.

Naturskolan har varit inblandad i både utformningen och genomförandet av en nationell fortbildning under året för lärare i årskurs f-6, kallad Våga NO och teknik ute. I fortbildningen, som finansieras av Skolverket och genomförs av Naturskoleföreningen, används utomhuspedagogiska metoder som underlättar måluppfyllelse i skolan.
Som övrigt samarbete med Naturskoleföreningen under året kan nämnas att alla fyra medarbetare deltog i Naturskoleföreningens arrangemang på Koster i april 2013, med föreläsningar, workshops, exkursioner, årsmöte och gruppdiskussioner. Dessutom var vi mentor för nystartade naturskolor. På en av våra egna kurser under hösten (om Earth Education) deltog Magnus Göransson från Halmstads naturskola som gästkursledare.

Naturskolan deltog i september med tre medarbetare på en internationell skolgårdskonferens i Toronto, arrangerad avInternational School Grounds Alliance (ISGA) och Evergreen Foundation. Vi var flitigt engagerade under konferensens tre dagar både som föreläsare samt seminarie- och workshopledare. Dessutom genomförde vi rundabordssamtal med lärare och lärarstudenter på Toronto Universitet. En serie artiklar från resan publicerades på Moviums webbplats (se länk till rapport nedan).

Forskningsprojektet kring pedagogisk odling på Gunnesboskolan i samarbete med Malmö högskola har rullat på under 2013. Odlingarna drabbades dock av omfattande skadegörelse under sommaren, vilket har påverkat utvecklingen negativt. Aktivitetsmässigt har det därför varit en berg- och dalbana under året. I slutet av året dök det upp en ny spännande möjlighet med en deltidsanställd ”skolträdgårdsmästare” som extra resurs i projektet. Detta ska prövas kommande år.
Årets stora fortbildningsdag för Gröna skolgårdar ägde rum i april i samarbete med Kulturen. Denna handlade om odling och drog mycket publik – 72 deltagare! Örtasäng, äppelspaljé och växtsoffa var några av de odlingsprojekt som de anmälda fick prova på. Naturskolan deltog även i Planet Lunds stadsodlingsdagar i maj, med en odlingsworkshop för elever i årskurs 4 och 5. 

I november föreläste Naturskolan på en av Skolhusgruppen, Arkus och Movium anordnad konferens i Sollentuna kallad Konkurrensen om marken - Hur försvarar vi rätten till bra utemiljöer i skola och förskola?Föreläsningarna från konferensen ska sammanställas till en antologi i början av 2014, där vårt bidrag blir en beskrivning av hur Lunds kommun genom åren sökt strategier och samarbetsformer mellan förvaltningar och bostadsbolag för att ta tillvara elevers och pedagogers intressen vad gäller utemiljön och utomhuspedagogiken.

Tyvärr upplever vi att samverkansgruppen för Lunds skolgårdar har visat tecken på upplösning under 2013. Gruppen har träffats sedan 2002 utan politiskt uppdrag, men i samband med införandet av totalhyra i januari i år ville några aktörer dra sig tillbaka. Bland de som finns kvar har representanterna på chefsnivå blivit färre, vilket gjort att gruppen tappat i dignitet. Naturskolan tog ett stort ansvar för samverkansgruppen under året genom att göra en uppdatering av referenser till Lunds sju skolgårdsmål i princip på egen hand. Att dialogen mellan inblandade aktörer behövs visade sig bl.a. vid ett välbesökt möte i november mellan Lundafastigheter, Markentreprenad samt Barn- och skolnämnderna. Under mötet diskuterades hur vi ska förhålla oss till europastandarderna för lekredskap då nya skolgårdar projekteras och gamla rustas upp.

I slutet av november deltog Naturskolan, tillsammans med Movium, vid ett möte på Utbildningsdepartementet. Förhoppningen finns att få gehör för att lagstifta om skolgårdar, vilket utbildningsminister Jan Björklund öppnat dörren för under försommaren. Mötet avslutades med att en rad förslag på åtgärder överlämnades till regeringen via statssekreterare Bertil Östberg.

Naturskolan har haft två olika samarbeten med Tekniska förvaltningens Park- och naturkontor under året. Det ena är projektet Natur för nysvenskar. Målgruppen var elever som läser Svenska för invandrare (Sfi) samt deras pedagoger. Med utomhuspedagogiska aktiviteter kombinerades naturinformation om allemansrätt och skyddad natur med språkinlärning.
I det andra projektet, Ekobaser på Sankt Hans backar, har elever på Fäladsgården fått delta i naturvårdsinventeringar som syftar till att följa upp åtgärder som park- och naturkontoret gjort för att öka den biologiska mångfalden i området. Naturskolan har varit handledare för både lärare och elever som deltagit i inventeringarna.

Vi har även deltagit i en kommunal grupp kring matsamverkan tillsammans med Serviceförvaltningen, Kultur och fritid samt Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet.
Matutbildningarna om KRAV och Fairtrade, som också görs i samarbete med andra kommunala aktörer, fortsatte under våren på några förskolor. De avstannade dock helt under hösten då satsningen erbjöds till våra skolor. Anledningen är att utbildningarna inte alls har varit lika efterfrågade av skolorna som av förskolorna.
Vi har under året fortsatt vårt deltagande i styrgruppen för Fairtrade City Lund, och kampanjer kopplade till detta, bl.a. World Fairtrade Day,Fairtrade fokus och En schysst dag.

I december 2013 kunde medarbetare från Naturskolan och resursteamet vid Lsr som fjärde arbetsplats i kommunen ta emot utmärkelsen Utmärkt Hälsofrämjande arbetsplats steg 2. Det hälsofrämjande arbetet är idag en prioriterad och strategiskt viktig fråga för hela den gemensamma arbetsplatsen i Observatorieparken. Två hälsoinspiratörer, en från varje verksamhet, samordnar genomförandet.

Naturskolan är Stiftelsen Håll Sverige Rents (HSR) samordnare för utmärkelsen Grön Flagg i Lunds kommun, och har under året samarbetat med HSR i ett projekt som syftar till att öka antalet enheter i regionen med utmärkelsen. Fem nya enheter i Lunds kommun erhöll under året Grön Flagg för första gången, vilket innebar att det vid utgången av 2013 var 48 skolor och förskolor i Lunds kommun som hade utmärkelsen. Det är det högsta antalet någonsin!

Allt som hände under ett helt år i en så mångfacetterad verksamhet som Naturskolans har inte kunnat komma med i denna berättelse, t.ex. deltagande på föräldramöten, i projekt angående mindre matsvinn, i ungdomsting, i nationellt nätverk för skolgårdsutveckling, Belsebomöten, möten med HSR, möten med Malmö högskola, författarträffar med Outdoor Teaching, filminspelning, webbmöten, konsultationer i samband med nyanläggning och utveckling av skol- och förskolegårdar, studiebesök från andra kommuner och sist men inte minst – egen kompetensutveckling.

Medskapande

Naturskolans uppdrag och mål finns beskrivna under rubriken Om Naturskolan. Hela teamet är väl förtrogna med målen, och vi har under året särskilt diskuterat kopplingen till lönekriterierna, och tydliggjort för varandra vad dessa betyder. Alla medskapares insatser syns i resultatet vilket ger goda förutsättningar för att känna sig sedd. Utifrån en modell av Annette Forssten Seiser, diskuterade vi vilka olika roller medskapare i ett utvecklingsteam har. Vi försökte också se vilken roll var och en har mest av.

Vi har diskuterat hälsa utifrån fem olika faktorer: relationer, jobb, kost, motion, ventil. En bra balans mellan dessa är önskvärd för en god hälsa, vilket vi alla anser att vi har! Det konstaterades dock att vi inte i tillräcklig utsträckning prioriterat kompetensutveckling i hälsofrågor, vilket finns formulerat i handlingsplanen för vårt hälsofrämjande arbete.

Inga akuta kunskapsluckor har identifierats i teamet. I stället har vi en kompetensutvecklings-plan på team-nivå där vi under kommande år ska prioritera följande områden:
• Lärande för hållbar utveckling
• Fördjupat lärande inom alla naturvetenskapliga ämnesområden 
• Hälsofrågor

Vi har även diskuterat erfarenheter från Paul Collards modell The High Functional Classroom. Alla är överens om att dessa tankar passar väl in i Naturskolans arbetssätt.

Vad händer i framtiden?

Under året läste alla medarbetare Helen Timperleys Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling. Förändring är en komplicerad process som går ut på att bryta ner rådande antaganden och attityder. Omsatt till vår egen kontext ska vi tänka på följande:
• Vårt stöd till pedagoger ska alltid ha fokus på ökad måluppfyllese, d.v.s. elevernas lärande.
• Det ska kännas meningsfullt för de deltagande pedagogerna.
• Lärandeaktiviteterna ska innehålla de två elementen tillit och utmaning, samt visa på nya metoder.
• En blandning av teori och praktik ger bäst effekt.
• Vi ska involvera pedagogerna i att diskutera och utveckla förhållningssätt som är meningsfulla i just deras undervisningskontext.
• Vi ska ge pedagogerna tid/möjlighet att kunna formulera hur de nya kunskaperna ska kunna omsättas i deras egen kontext.
• Långsiktighet i insatserna är viktig. Om möjligt 1-2 år, snarare än 1-2 terminer.
• Vi ska ha kontakt med ansvarig skolledare på ett sådant sätt att denne blir aktivt involverad i insatserna.

Utbildningen för NT-utvecklare fortsätter två och ett halvt år till. NT-utvecklarrollen kanske kan öppna nya dörrar för att få fler skolor och förskolor att förstå och uppleva glädjen i naturvetenskap och teknik.

Vi vill se någon skolledare som vågar gå utanför ramarna och arbeta ämnesövergripande, med mat som utgångspunkt och ett starkt fokus på lärande för hållbar utveckling. Vi tror att långsiktig uppmuntran är vägen dit.

Handledning till arbetslag ska fortsätta. Skriftliga kontrakt ska testas i samband med att vi startar med nya arbetslag. Vårt mål är att kontraktet ska formuleras tillsammans med, och skrivas under av, hela arbetslaget samt ansvarig skolledare.

Ett nytt kursprogram för hela 2014 ska göras klart och släppas i samband med vårterminens början.

Boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute ska komma ut under första halvåret 2014.

Vi ska arbeta för att forskningsprojektet i samarbete med Gunnesboskolan och Malmö högskola ska fortsätta, bl.a. genom att forskningen delfinansieras av Gröna skolgårdsmedel.

Vi ska arbeta aktivt i nätverket ISGA samt verka för att en ISGA-konferens kommer till Lund 2015 eller 2017.

Vi ska göra en broschyr om Naturskolan.

Vi ska göra en avbildning med Naturskolan i Umeå.

Vi ska be nämnderna ge Naturskolan ett uppdrag att vara kommunal samordnare för Grön Flagg (vilket vi i praktiken redan är, men saknar formellt).

Vi ska skapa organisatorisk infrastruktur för att följa upp våra insatser. Detta behöver i synnerhet diskuteras med BSF Lunds Stad. Förslagsvis kan Naturskolan få en stående inbjudan till deras skolledarforum, och de av oss som har möjlighet medverkar.

Nästa års djupdykning i vårt systematiska kvalitetsarbete ska handla om Gröna skolgårdar. Vilka resultat har uppnåtts genom lokala skolgårdsprojekt när det gäller lärande, demokrati och hälsa? Vi intervjuar grupper av elever på sex olika skolor som genomfört lokala projekt nyligen (innevarande eller föregående år). Dessa intervjuer ska kompletteras med en gruppintervju med nyckelpersoner från de aktuella skolorna.