Verksamhets- och kvalitetsrapport 2011

B. Verksamhetsbeskrivning


B1. Verksamhetens uppdrag, mål och organisation

Naturskolan hör organisatoriskt till Barn- och skolnämnd Lund Öster, men är en övergripande utvecklingsresurs för alla skolor och förskolor i kommunen. Det är ingen skola med skolhus och elever. Det är ett sätt att arbeta. Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. Man ansvarar också för programmet Gröna skolgårdar. Naturskolan är en resurs i undervisningen för både personal och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola, i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Verksamheten ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i läroplaner, kurs- och ämnesplaner samt kunskapskrav. I samband med att regeringens skolreformer trädde i kraft den 1 juli 2011, reviderades Naturskolans verksamhetsmål:

 1. Verksamheten ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Den ska belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Verksamheten ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

  (Ur reviderad läroplan för förskolan Lpfö 98: kapitel 2 och Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 samt ämnesplaner för naturvetenskapliga ämnen i Gy11)
   
 2. Verksamheten ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga att iaktta och reflektera. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten. Verksamheten ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.

  (Ur reviderad läroplan för förskolan Lpfö 98: kapitel 1 och 2 samt Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 samt ämnesplaner för naturvetenskapliga ämnen i Gy11)
 3. Verksamheten ska stödja och stimulera till ämnesövergripande arbete i sammanhang och autentiska situationer samt främja entreprenörskap. Utomhuspedagogik skall stimuleras så att det på sikt blir ett självklart arbetssätt i skola och förskola.

  (Tolkning av Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 samt ur Målbeskrivning för skolans och förskolans utemiljö i Samordnad lokalplan 2008-2013 för förskolor och skolor i Lunds kommun) 
 4. Programmet gröna skolgårdar ska utvecklas. Utemiljön ska vara utformad så att den ger utrymme för och kan stödja verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov.

  (i enlighet med dokumentet Målbeskrivning för skolans och förskolans utemiljö.)
 5. Verksamheten ska verka för att kommunens skolor och förskolor ska erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller motsvarande.

  (Ur Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2006-2012)
 6. Pedagogiskt utvecklingsarbete ska stimuleras, goda exempel ska lyftas fram och spridas.

  (Ur Skolplan för Lunds kommun 2009-) 

 

B2. Personella ramar för verksamheten


Tillsvidareanställningar 100%:
 Carolina Andersson, Anders Kjellsson och Eva Persson hela året 
Projektanställning och vikariat: Anna Ekblad, 100% hela året 
Arbetsträning: Karin Markholm 25% under vårterminen
Större tjänstledigheter och sjukskrivningar: Carolina Andersson, föräldraledig under höstterminen

B3. Uppföljning av personalsituationen


Som grund för uppföljningen av personalsituationen ligger dels hörnstenarna i Personalpolitiskt program för Lunds kommun, dels gemensamt i personalgruppen framtagna personalmål. Dessa innebär bl.a. att Naturskolan ska vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt följer upp sina insatser och utvecklar sin kompetens. Samtliga medarbetare ska:

 • Respekteras som individer och professionella
 • Uppleva frihet under ansvar
 • Bidra aktivt till att lösa konflikter som uppstår
 • Känna att arbetsmiljön präglas av kamratskap, delaktighet och arbetsglädje
 • Erbjudas goda möjligheter till vidareutveckling av sin yrkeskompetens 

Naturskolan och staben vid Lunds skolors resurscentrum (Lsr) har tillsammans erhållit utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats på den gemensamma arbetsplatsen i Observatorieparken. Det förvaltningsövergripande hälsofrämjande arbetet är idag en prioriterad och strategiskt viktig fråga för hela arbetsplatsen.

I slutet av 2010 genomfördes en medarbetarenkät för hela Lunds kommun. Vid urval av områden att befästa och utveckla utifrån medarbetarenkätens frågeställningar har vi samordnat dessa med vår handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder:

 • Att bibehålla glädje, trivsel och samhörighet
 • Att bibehålla och förbättra tydlighet i uppdrag och kommunikation, samt tydliggöra förväntningar
 • Använda tid i vardagsarbetet för reflektion, fördjupning och utveckling 

En särskild operativ grupp, där våra utbildade hälsoinspiratörer ingått, har ansvarat för genomförandet av olika hälsofrämjande aktiviteter varje månad under året. Aktiviteterna har erbjudits till alla, men det har varit frivilligt att delta. På så sätt har varje medskapare fått möjlighet att bidra till glädje, trivsel och samhörighet. Det har resulterat i en mångfald aktiviteter: sopplunch, ljusvandring, qigong, körsång, konsert, bowling, musikkryss samt hållbar och rättvis fika. Varje arbetsplatsträff har Hälsofrämjande arbete som en stående punkt. De tre områdena glädje, tydlighet och tid för reflektion diskuterades även i samband med medarbetarsamtalen 2011. Varje medskapare ska också ta eget ansvar för att avsätta egen tid för reflektion. Vi kan konstatera att tid för reflektion är det område som vi mest behöver utveckla och förbättra.

Naturskolans egna verksamhetsmål har gjorts om för att passa mål i de nya läroplanerna och all verksamhet har på så sätt blivit tydligt kopplat till innehållet i styrdokumenten. Tydliga verksamhetsmål gör att det oftast blir fokus på rätt saker. Vi prioriterar pedagoger som målgrupp för vårt arbete, vilket också är en profilering. Den interna modellen från feb 2009 med särskilt uppsatta mål, kontinuerlig reflektion och dialog samt utvärdering för varje handledning, kurs och projekt har också använts och följts upp under 2011.

Utifrån identifierade framtids- och intensivområden görs varje år kompetensutvecklingsplaner på grupp- och individnivå. Moment som genomförts 2011 har haft en tydlig koppling till både uppdraget och våra framtids- och intensivområden: lärande för hållbar utveckling (11 persondagar), skolreformerna (12 persondagar), naturvetenskaplig ämnes- och metodfördjupning (14 persondagar) samt hälsofrämjande arbete (2 persondagar). Dessutom fortsatte utbildningen kring kontinuerligt kvalitetsarbete (4,5 persondagar).

B4. Omfattning av kompetensutveckling uttryckt i persondagar

(antal deltagare x antal dagar)

Summa: 52 (47½) persondagar har avsatts till egen kompetensutveckling enligt nedan:

Skola 2011, Skolverkets konferens för nyckelpersoner 14/1+16/2+24/3 3 x 1
Förskola för framtiden, konferens Högskolan Kristianstad 19/1 4 x 1
Minimatmässa om ekoprodukter 26/1 3 x ½
Nya skollagen, Mikael Hellstadius, Boklunden Öster 18/2 4 x 1
Föreläsning om hållbar ekonomi 21/2 1 x ½
Hälsofrämjande ledarskap, Lunds kommun 28/2+20/4 1 x 1
Energi, Vattenhallen LTH 1/3 2 x 1
Kvalitetsarbete med Jan Håkansson, BSN Lund Öster 15/3 3 x ½
Första hjälpen HLR Barn, Röda korset 23/3 1 x 1
Ekologisk mat i Lund, Stadshallen 30/3 1 x ½
Barns rättigheter, Boklunden BSN Lund Öster 8/4 2 x 1
NO-biennal i Halmstad 11-12/4 4 x 2
Botanikkurs, Lund 12+17+19/4 3 x ½
Bedömning, Sture Wretman, Lund Stad 17/5 1 x ½
Kunskapsveckan, Lunds Universitet 13-14/6 3 x 2
Formativ bedömning, Fågelskolan 15/6 1 x ½
Konferens Ute är Inne, Malmö 29-30/9 3 x 1½
Inspirationsföreläsningar för hälsoinspiratörer, Lunds kommun 12+14/10  1 x 1
Kvalitetsarbete med Jan Håkansson, BSN Lund Öster 13/10  3 x 1
IKT i ett pedagogiskt utvecklingsperspektiv, Öster 21/10  1 x 1
Metodfestival, Lärande för hållbar utveckling, Karlstad 24-25/10  1 x 2
Eld ur kemistens synvinkel, föreläsning 23/11  1 x ½
Åtta ton koldioxid, Vattenhallen LTH 31/10 2 x 1
Ljuset från Lund, Belysningsföreläsningar 15/12 1 x ½

 
Vi ska under det kommande året inrikta vår egen kompetensutveckling på team-nivå inom följande områden:

 • Lärande för hållbar utveckling
  Det oändligt stora fält med olika dimensioner som lärande för hållbar utveckling representerar behöver vi kontinuerligt uppdatera och förkovra oss inom.
 • Olika pedagogiska inriktningar
  Vi behöver läsa in oss på några olika pedagogiska inriktningar, som många kommunala enheter har börjat profilera sig inom, t.ex. Reggio Emilia, Montessori, Freinet, Bifrost och Waldorff-pedagogik.
 • Ledarutbildning
  Hela teamet är pedagogiska ledare, och vi behöver lära oss mer om verktyg som kan användas i de olika situationer och miljöer som vi möter som ledare.