Verksamhets- och kvalitetsrapport 2011

med plan för samordningen 2012

A. Sammanfattning


År 2011 präglades av regeringens alla skolreformer. Hela teamet har deltagit i Skolverkets utbildningar kring de nya styrdokumenten och Naturskolans egna verksamhetsmål har reviderats för att passa mål i de nya styrdokumenten. Kemi, fysik och teknik är delar av naturvetenskapen som har blivit synligare i Naturskolans verksamhet under året. Antalet genomförda fortbildningstillfällen för skol- och förskolepersonal ökade till totalt 84 kurstillfällen, vilket är det mesta vi nånsin gjort under ett kalenderår!

Mest omfattande har arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan varit, och mer än en tredjedel av samtliga anställda vid kommunens förskolor har utbildats 2010-2011 under minst en, men oftast flera dagar! Under året insamlades, sammanställdes och analyserades uppgifter från dessa insatser och från resultaten kunde bl.a. utläsas att förskolorna själva anser att de har lärt sig att se naturvetenskapen i vardagen, de har insett att de inte behöver kunna/veta allt från början, och de har fått en metod som gör att de kan vara medforskande tillsammans med barnen. Betydelsen av Naturskolans stödinsatser lyfts fram på många ställen. Efterfrågan på handledning till arbetslag på skolor fortsatte däremot att minska under året.


Naturskolan startade 1986 och 25-årsjubileet uppmärksammades på flera olika sätt under 2011. Vi kan konstatera att verksamheten har utvecklats på många olika sätt under ett kvarts sekel till ett mer mångfacetterat arbetssätt och ett allt större kontaktnät. År 2011 deltog Naturskolan i mer än 30 olika projekt-, referens- och samarbetsgrupper både lokalt, regionalt och internationellt. Inom utvecklingsarbetet Gröna skolgårdar har vi haft välbesökta evenemang under året, och drygt 30 lokala skol- och förskoleprojekt har genomförts. Naturskolan har haft många konsultationsuppdrag för utveckling av utemiljön både på nya och befintliga gårdar, och är en aktör i kommunens övergång till totalhyra. Vi har även förstärkt samarbetet nationellt och internationellt när det gäller säkra och utvecklande miljöer för barn och unga.

B. Verksamhetsbeskrivning (se länk i menyn till vänster)

 

C. Den pedagogiska verksamheten

 

C1. Uppföljning av beslutad plan för verksamhetsåret 2011

Naturskolan fyllde 25 år! Det firades dels med en träff under sommaren för alla tidigare anställda, dels med ett halvdagsprogram i oktober inför 50-60 skolpolitiker, skolledare, pedagoger och andra personer som vi samarbetat med under åren. Det sistnämnda arrangemanget ägde rum på Vattenhallen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH), vilket kan ses symboliskt för framtidens fortsatta samarbete med universitetet. 25-årsjubileet avslutades med en föreläsning av nyblivna hedersdoktorn Susan Humphries från England. Susan har varit en av Naturskolans största inspirationskällor genom åren.

Året har annars präglats mycket av regeringens alla skolreformer. Hela teamet har deltagit i Skolverkets utbildningar kring de nya styrdokumenten. Naturskolans egna verksamhetsmål har reviderats för att passa mål i de nya läroplanerna och all verksamhet har på så sätt blivit tydligt kopplat till innehållet i styrdokumenten. Nationellt har detta uppmärksammats av Naturskoleföreningen, som under hösten anlitade oss för att genomföra en utbildning för naturskolepedagoger i södra regionen om Naturskolan och skolreformerna.

Även utmärkelsen Grön Flagg har blivit ett tydligare verktyg för att nå målen i läroplanerna. Som resultat av ett fördjupat samarbete med huvudmannen för Grön Flagg i Sverige, Håll Sverige Rent, har Naturskolan bl.a. arrangerat flera nätverksträffar där pedagoger från Lund har fått utbyta erfarenheter med kollegor från de närliggande kommunerna Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma. Vi har under året noterat ett växande intresse för Grön Flagg från enheter tillhörande BSN Lund Stad, och har medverkat vid många personalmöten vid dessa för att informera om, och inspirera till att arbeta med, denna form av utmärkelse för hållbar utveckling. Resultatet visar också att fem av de sju enheter som erhöll utmärkelsen för första gången under året tillhör Lund Stad.

Kemi, fysik och teknik är delar av naturvetenskapen som har blivit synligare i Naturskolans verksamhet under året. Det är en medveten styrning som pedagogerna till stor del har nappat på. Här har vi samarbetat med både LTH och Nationellt resurscentrum för fysik. Lättast har det varit att nå pedagogerna på förskolan och i lågstadiet, med satsningar som Fysik på lekplatsen, Kemi för nybörjare och Teknik i fingrarna. Mest omfattande har arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan varit. Totalt har 18 kurser genomförts för 385 pedagoger under 2011. Lägger man till förra årets 350 utbildade förskolepedagoger, så har mer än en tredjedel av samtliga anställda vid kommunens förskolor utbildats 2010-2011 under minst en, men oftast flera dagar!

Under året insamlades, sammanställdes och analyserades uppgifter från våra insatser kring naturvetenskap i förskolan i samband med att nya rutiner för kontinuerligt kvalitetsarbete infördes. Detta sätt att arbeta har varit mycket givande, och från årets resultat kunde bl.a. utläsas att förskolorna själva anser att de har lärt sig att se naturvetenskapen i vardagen, de har insett att de inte behöver kunna/veta allt från början, och de har fått en metod som gör att de kan vara medforskande tillsammans med barnen. Betydelsen av Naturskolans stödinsatser lyfts fram på många ställen. Rapporten finns bifogad längst ner på sidan.

  • Samtidigt som arbetssättet känns avslappnat så är vi mer på alerten och lyssnar/tar till vara på barnens tankar på ett annat sätt än tidigare. (pedagog på förskolan Vresboken).
  • Det är på det här sättet vi vill arbeta. Att barnens delaktighet, intresse och kunskaper styr och att de är viktiga! (pedagog på Backaskolan)

Det har inte gått lika lätt med motsvarande erbjudanden till mellanstadiet och uppåt. Riktade satsningar till dessa kategorier har tyvärr inte samlat många deltagare. Samarbetet med LTH kring astronomi på Jävan var en spännande satsning som dock aldrig riktigt lyfte. Vår analys är att tid och ork hos lärarna har saknats. Kommentarer som att "Det här är jättebra, men vi hinner/orkar inte", tyder på det. Samarbetet med LTH har dock fortsatt med oförminskad styrka. Det är en uppenbar win-win situation som bör förvaltas för framtiden. Samarbetet med Lunds universitet har även fortsatt med Biologiska institutionen och Region Skånes satsning på natur- och kulturbuss i projektet Zoologi i praktiken. Gymnasieelever har fått möta forskare i fält på Stensoffa ekologiska station i ett specialkomponerat program med flera praktiska moment. Förhoppningsvis kan vi hitta former för ett fortsatt och utvidgat samarbete med Lunds Universitet inom fler naturvetenskapliga ämnesområden. Läs mer i en artikel ur tidningen LUM, följ länken längst ner på sidan.

"Skitkul att få hänga med ut," svarar eleven Johan Olsson från Polhemskolan på frågan om en summering av dagen. "I skolan kan man lära sig om fågelägg och ruvning, men inte få upplevelsen av att se och hålla i en liten fågelunge," förklarar han.

Ett av många exempel på att Naturskolan har varit aktiv för att knyta samman trådar och samverka i olika utvecklingsarbeten, är samarbetet med kommunens matematikutvecklare. Det har skett både genom deltagande under matematikkonventet i mars, och fortsatt medverkan i studiecirklar kring matematik utomhus.

Som ett led i att uppnå kommunens mål för ökad andel inköp av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel, har en stor insats gjorts med matutbildningar för förskolorna. Här har Naturskolan i samarbete med Ekologisk mat i Lunds kommun (EMIL) och Lund Fairtrade city genomfört 13 utbildningar för totalt 357 deltagare från kommunens förskolor under året.

Naturskolan har också deltagit i nationellt utbyte kring metodutveckling för lärande för hållbar utveckling mellan pedagoger, naturskolor, universitet och högskolor samt länsstyrelsen vid två olika tillfällen under året. En satsning på utbildning kring hållbar utveckling för all personal inom Byggprogram Syd gjordes också. God feedback från personalen som deltog visar att det har hamnat i god jord. Samarbete med Sankt Hansgården kring hållbart byggande kan nämnas här också.

Deltagandet i projektet Öresundsklassrummet tog andra former än vi trodde vid årets början. Det har inte varit något intresse för regelrätt handledning, men vi har medverkat i form av punktinsatser kring hållbar konsumtion (spelet Outside the Box) och workshop vid Öresundsklassrummets "stormöte" på Sankt Hans backar.

Grundkurs i utomhuspedagogik, en fyradagars utbildning för både skol- och förskolepersonal, har fortsatt under året. Det trodde vi inte när denna satsning startade för fem år sedan, men efterfrågan är fortfarande stor och vi har fått goda omdömen om kursen. Det har gjort att vi nu sedan 2006 anordnat tio omgångar för sammanlagt cirka 275 pedagoger. Under året skräddarsyddes dessutom en variant av grundkursen riktad till personalen vid de nystartade utomhusavdelningarna och förskolebussarna vid BSN Lunds Stad. På Genarps skola anlitades Naturskolan för kompetensutveckling kring ämnesövergripande utomhuspedagogik i närmiljön för hela skolan (åk 3-9). Det blev ett givande utbyte för de deltagande i det stora åldersspannet. En välbesökt och uppskattad workshop kring geocaching i undervisningen genomfördes av Naturskolan under den nordiska konferensen om utomhuspedagogik, Ute är inne, i Malmö. Naturskolan har under året även deltagit i ett par olika nätverk för läromedelsutveckling inom området utomhuspedagogik.

Inom utvecklingsarbetet Gröna skolgårdar har vi haft välbesökta evenemang under året, bl.a. en fortbildningsdag om att odla ätbart på skolgården. Fåglasångs resursskola i Södra Sandby var värdar för dagen, då deltagarna hjälptes åt att anlägga odlingslådan "Hoppet", 8,95 meter lång, där bland annat sallad, sockerärter och morötter såddes. En kryddträdgård anlades i formen av en spiral, blåbär och fruktträd planterades samt en medelhavsträdgård iordningställdes i skolans växthus.

Dessutom inplanterades ett bisamhälle på skolgården. Fåglasångs resursskola har som ambition att kunna sälja honung och andra produkter från sina bin. Att skolan så gärna ville 
börja med biodling handlar om att ge eleverna en framtidstro och visa eleverna att man kan arbeta med biodling som en meningsfull sysselsättning efter skolgångens slut. Den långsiktiga visionen är att skolan med sina odlingar och växthus kan bli en resurs för hela tätorten. Drygt 30 andra lokala skol- och förskoleprojekt har genomförts under året inom ramen för Gröna skolgårdar. Naturskolan har också haft många konsultationsuppdrag för utveckling av utemiljön både på nya och befintliga gårdar. Vi har dock märkt en viss försämring av framförhållningen i samband med nyprojekteringar. För att kunna bidra med synpunkter på utformningen är det av stor vikt att vi kommer in i ett tidigt skede. Men sammanfattningsvis kan man ändå säga att vi är en anlitad aktör i kommunens övergång till totalhyra.

Naturskolan har fortsatt samarbeta nationellt med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), när det gäller utvecklande miljöer för barn och unga. Under våren medverkade vi dels i en temadag om skolgårdsutveckling på Alnarp, dels i en workshop på Ultuna kring ett generellt idékoncept om vad som gör en bra skolgård bra. Samarbetet har även lett till planer på att under 2012 starta ett samfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt kring hälsa och lärande genom odling och matlagning.

Naturskolan har under året även arbetat internationellt med skolgårdsfrågor, och bl.a. deltagit i konferensen Engaging our Grounds i Kalifornien, USA. Läs mer om det i rapporten om använda medel från Hedda Hylanders stiftelse, se länk nedan.

Naturskolan har bidragit med flera olika arrangemang i samband med stadsparkens 100-årsjubileum. I samarbete med tekniska förvaltningen och naturum Skrylle anordnades t.ex. under två veckor i december ett särskilt program Vinter i stadsparken för skolklasser i årskurserna F-3. Många skolor visade intresse för detta och programmet blev fullbokat på bara några dagar.

Sammanfattningsvis har verksamheten utvecklats på flera nya sätt med många olika trådar och ett större kontaktnät. År 2011 deltog Naturskolan i mer än 30 olika projekt-, referens- och samarbetsgrupper både lokalt, regionalt och internationellt. Antalet genomförda fortbildningstillfällen för skol- och förskolepersonal ökade för andra året i rad. Totalt 84 kurstillfällen är det mesta vi nånsin gjort under ett kalenderår! Det innebär i genomsnitt mer än två tillfällen varje skolvecka. De skräddarsydda/beställda fortbildningstillfällena stod som vanligt för den största andelen, och förskolorna stod för den största efterfrågan på kompetensutveckling. Det traditionella sättet att arbeta med handledning till arbetslag på skolor har dock inte hunnits med i samma omfattning som tidigare. Vi märker å andra sidan att efterfrågan på denna typ av kompetensutveckling också har minskat under flera år.

C2. Kvantitativa nyckeltal  (se länk i menyn till vänster)

 

D. Plan för verksamheten 2012


Naturskolan planerar en verksamhet baserad på på uppdraget och de reviderade verksamhetsmålen. De närmaste två-tre åren kommer det sannolikt att bli fortsatt fokus på att implementera de nya läroplanerna. Naturskolan ska försöka marknadsföra paket för skolutveckling i naturvetenskap för dels F-3, dels 4-6 likt den lyckosamma marknadsföringen av naturvetenskap och teknik i förskolan.

Lärande för hållbar utveckling kommer att bli ännu mer centralt i skola och förskola i framtiden. Utvecklingen i världen tvingar oss helt enkelt till att arbeta mer med användningen av naturresurserna i ett globalt rättviseperspektiv. Fortfarande har för få skolor och förskolor grundläggande förståelse för vad lärande för hållbar utveckling kan innebära. Detta behöver vi avhjälpa på olika sätt, t.ex. med erbjudande om erfarenhetsutbyten i nätverk och kompetensutvecklingspaket.

Nationellt och internationellt samarbete kommer också att bli allt viktigare i framtiden. Naturskolan ska arbeta för att behålla de kontakter som redan är etablerade inom områdena skolgårdar, EcoSchools och Fairtrade, samt även aktivt verka för att utöka kontaktnätet.

Signaler om överdriven säkerhetshysteri på några av våra enheter oroar. För att påverka utvecklingen kommer vi att arrangera kompetensutveckling för i första hand skolledare kring dessa frågor.

Vi ska fortsätta att erbjuda både skräddarsydd kompetensutveckling och ett färdigt program för kompetensutveckling. När det gäller erbjudande om handledning till arbetslag så får responsen under vårterminen ge en indikation om hur vi gör i framtiden. Stöd och handledning till särskilda lokala skolutvecklingsinitiativ ska även fortsättningsvis prioriteras varhelst sådana uppstår.

Det systematiska kvalitetsarbetet kommer under 2012 att fokusera på utmärkelsen Grön Flagg i kommunen. Huvudfrågan vi vill undersöka är om skolor och förskolor ser utmärkelsen som ett relevant verktyg till ökad måluppfyllelse.

Kontaktytorna till alla tre skolförvaltningarna behöver ses över, för att inte skapa orättvisor i framtiden. Den regelbundna och frekventa kontakten med BSN Lund Öster kan annars leda till att denna förvaltning, som vi tillhör organisatoriskt, får en för stor del av våra insatser. Vi börjar se tecken på att detta kan ske.

Nuvarande bemanning med tre heltidstjänster kom till stånd 1991, då uppdraget var begränsat till stöd och stimulans till naturstudier och miljömedvetande i form av handledning och fortbildning till lärare i NO-undervisning. Under de 20 år som gått sedan dess har dels antalet kommunala skol- och förskoleenheter ökat. Det har dessutom tillkommit fristående skolor och förskolor som bara blir fler och fler. Uppdraget har också utökats, utan att antalet tjänster har förändrats.

Samordning av utvecklingsarbeten kring Gröna skolgårdar och Hållbar utveckling med sina tre dimensioner, inklusive utmärkelsen Grön Flagg, är några av de mest omfattande arbetsuppgifter som tillkommit sedan underlaget på tre tjänster fastställdes. Att arbeta med utvecklingsfrågor kräver allt större kontaktytor och ett allt mer mångfacetterat arbetssätt. Ungdomsforum för Agenda 21-frågor, Ekologisk mat i Lund (EMIL), Lund - Fairtrade city, Klimatkommunerna och RCE Skåne är bara några exempel på det ständigt ökande antal förvaltningsövergripande samarbeten som Naturskolan idag ingår i. Det ökande antalet enheter, det utökade uppdraget, diversiteten i arbetssätt och ständigt ökade kontaktytor, både lokalt, nationellt och internationellt, kräver ett utökat tjänsteunderlag inom en snar framtid.

Anders W. Kjellsson
för Naturskolan i Lund