Uppdrag och verksamhetsmål

Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling. Vi ansvarar också för programmet Gröna skolgårdar. Naturskolan är en resurs i undervisningen för både personal och elever i alla skolformer, i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Verksamheten ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i nationella och lokala styrdokument.

 • Verksamheten ska utgå från målet att skapa en likvärdig utbildning av hög och jämn kvalitet för alla barn och elever i Lunds kommun genom att stärka alla barn och elevers förutsättningar att nå sina mål.

(Ur Mål med en samlad barn- och skolnämnd med gemensam förvaltning, Lunds kommun)

 • Verksamheten ska beakta barns och elevers olika behov. En strävan ska vara att bidra till att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

(Ur Skollag 2010:800, 1 kap. 4§)

 • Verksamheten ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Den ska belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Verksamheten ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

(Ur reviderad läroplan för förskolan Lpfö 98: kapitel 2 och Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 samt ämnesplaner för naturvetenskapliga ämnen i Gy11)

 • Verksamheten ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga att iaktta och reflektera. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten. Verksamheten ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.

(Ur reviderad läroplan för förskolan Lpfö 98: kapitel 1 och 2 samt Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 samt ämnesplaner för naturvetenskapliga ämnen i Gy11)

 • Verksamheten ska stödja och stimulera till ämnesövergripande arbete i sammanhang och autentiska situationer samt främja entreprenörskap. Utomhuspedagogik skall stimuleras så att det på sikt blir ett självklart arbetssätt i skola och förskola.

(Tolkning av Lgr11, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 samt ur Målbeskrivning för skolans och förskolans utemiljö i Lunds kommun)

 • Programmet gröna skolgårdar ska utvecklas. Utemiljön ska vara utformad så att den ger utrymme för och kan stödja verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov.

(I enlighet med dokumentet Målbeskrivning för skolans och förskolans utemiljö i Lunds kommun)

 • Verksamheten ska verka för att kommunens skolor och förskolor ska erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller motsvarande.

(Ur Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, Lundaeko II 2014-2020)

 • Pedagogiskt utvecklingsarbete ska stimuleras, goda exempel ska lyftas fram och spridas.

(Ur Skolplan för Lunds kommun 2009-)

Naturskolans tolkning av Lärande för hållbar utveckling

Under vårterminen 2017 ägnade vi oss åt att försöka komma överens om en gemensam professionell tolkning av begreppet lärande för hållbar utveckling. Först måste det klargöras vad en hållbar utveckling är. Det anser vi att definitionen från Brundtlandrapporten 1987 fortfarande gör på ett tillfredsställande sätt:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Eller med andra ord: Det ska finnas tillräckligt för alla alltid.

Naturskolan i Lund anser vidare att lärande för hållbar utveckling:

 • är ett värdegrundsarbete för jämlikhet och solidaritet, lokalt och globalt.
 • synliggör maktstrukturer genom att uppmuntra kritiskt tänkande, ifrågasätta och utmana rådande normer och hierarkier.
 • involverar barn och unga på ett aktivt och seriöst sätt.
 • är framtidsinriktat och skapar förmåga att påverka och förändra.
 • ger förståelse för planetens olika ekosystem och människans del i och beroende av dessa.
 • är ämnesövergripande och platsbaserat med nära och frekvent samverkan med omvärlden.
 • utgår från autentiska sammanhang och skapar meningsfullhet och begriplighet.
 • är ett växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter.