Om Naturskolan

Låt hållbar utveckling vara grunden i allt lärande!

Räknehuset i ObservatorieparkenNaturskolan är inte en skola med skolhus och elever. Det är ett resurs- och utvecklingsteam för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Teamet har sitt kontor i Observatorieparken (en del av Stadsparken, mitt i Lund) men arbetar mycket uppsökande, ute på pedagogernas hemmaarenor.

Naturskolan erbjuder fortbildning till personal på skolor och förskolor i kommunen, i form av handledning, kurser och skräddarsydda fortbildningstillfällen.

Handledning  är något arbetslag på skolor och förskolor kan ansöka om och innebär att en handledare från Naturskolan träffar arbetslaget kontinuerligt under en längre period (minst en termin). Innehållet i träffarna utgår ifrån de specifika behov och önskemål som varje arbetslag har vad gäller att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. En handledningsperiod ger rikliga tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Vi anordnar och leder även kurser för all skol- och förskolepersonal i Lund. Varje år i januari kommer ett kursprogram för hela året. Vi skräddarsyr också kompetensutveckling efter era egna behov och önskemål. Kontakta oss inför nästa utvecklingsdag!

Naturskolan samordnar programmet Gröna Skolgårdar. Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskolegården kan utformas så att den stödjer verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov. Varje år finns medel att söka! I en databas finns kunskap och samlade erfarenheter från arbetet.

Naturskolan är samordnare i Lunds kommun för utmärkelsearbetet, det gäller både Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Vi informerar och hjälper er att komma igång med arbetet för att få någon eller båda utmärkelserna. Vi kan också hjälpa er med att arbeta fram mål och utvecklingsområden, vi håller i fortbildning och handledning kring era mål och utvecklingsområden, vi stöttar er i hur ni ska skriva handlingsplaner och rapporter samt ordnar nätverksträffar varje år.

På vår hemsida finns en gedigen bank av pedagogisk inspiration. Vi har publicerat över 70 pedagogiska aktiviteter att göra utanför klassrummet, på till exempel skolgården eller i närområdet, året runt. Uteklassrum ger exempel på platser i Lund med omnejd som lämpar sig för utomhuspedagogiska aktiviteter. Under Projekt redovisar vi dokumentation från tidigare och uppdateringar från pågående projekt. Projekten har haft olika fokus, så som odling och biologisk mångfald. 

Vi skickar ut ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden. Alla är välkomna att bli prenumeranter. 

Låt naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora mötas - på skolgården, i samhället, i landskapet, i världen!