Om Naturskolan

Låt hållbar utveckling vara grunden i allt lärande! Naturskolan är inte en skola med skolhus och elever. Det är ett resurs- och utvecklingsteam för alla skolor och förskolor i Lunds kommun. Teamet har sitt kontor i Observatorieparken (en del av Stadsparken, mitt i Lund) men arbetar mycket uppsökande, ute på pedagogernas hemmaarenor.

Räknehuset i ObservatorieparkenNaturskolans uppdrag 

Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och stimulera skolutveckling inom områdena naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling. Vi ansvarar också för programmet Gröna skolgårdar. Naturskolan är en resurs i undervisningen för både personal och elever i alla skolformer, i syfte att bidra till ökad måluppfyllelse. Verksamheten ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i nationella och lokala styrdokument.

Naturskolan erbjuder

Naturskolan erbjuder fortbildning till personal på skolor och förskolor i kommunen, i form av handledning, kurser och skräddarsydda fortbildningstillfällen.

Handledning  är något arbetslag på skolor och förskolor kan ansöka om och innebär att en handledare från Naturskolan träffar arbetslaget kontinuerligt under en längre period (minst en termin). Innehållet i träffarna utgår ifrån de specifika behov och önskemål som varje arbetslag har vad gäller att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten inom områdena naturvetenskap och hållbar utveckling. En handledningsperiod ger rikliga tillfällen till observation och diskussion kring innehåll och metoder.

Vi anordnar och leder även kurser för all skol- och förskolepersonal i Lund. Varje år i januari kommer ett kursprogram för hela året. Vi skräddarsyr också kompetensutveckling efter era egna behov och önskemål. Kontakta oss inför nästa utvecklingsdag!

Naturskolan samordnar programmet Gröna Skolgårdar. Tillsammans utvecklar vi idéer om hur skol- och förskolegården kan utformas så att den stödjer verksamhetens pedagogiska såväl som rekreativa behov. Varje år finns medel att söka! I en databas finns kunskap och samlade erfarenheter från arbetet.

Naturskolan är samordnare i Lunds kommun för utmärkelsearbetet, det gäller både Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling. Vi informerar och hjälper er att komma igång med arbetet för att få någon eller båda utmärkelserna. Vi kan också hjälpa er med att arbeta fram mål och utvecklingsområden, vi håller i fortbildning och handledning kring era mål och utvecklingsområden, vi stöttar er i hur ni ska skriva handlingsplaner och rapporter samt ordnar nätverksträffar varje år.

På vår hemsida finns en gedigen bank av pedagogisk inspiration. Vi har publicerat pedagogiska aktiviteter att göra utanför klassrummet, på till exempel skolgården eller i närområdet, året runt. Uteklassrum ger exempel på platser i Lund med omnejd som lämpar sig för utomhuspedagogiska aktiviteter. Vi har också en lång tradition av samarbetsprojekt med andra verksamheter och organisationer, både inom kommunen, nationellt och internationellt. 

Vi skickar ut ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden. Alla är välkomna att bli prenumeranter. 

Låt naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora mötas - på skolgården, i samhället, i landskapet, i världen!

Vi som jobbar här

Naturskolans tolkning av Lärande för hållbar utveckling

För att definiera begreppet Lärande för hållbar utveckling måste vi först klargöra vad en hållbar utveckling är. Det anser vi att definitionen från Brundtlandrapporten 1987 fortfarande gör på ett tillfredsställande sätt:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Eller med andra ord: Det ska finnas tillräckligt för alla alltid.

Naturskolan i Lund anser vidare att lärande för hållbar utveckling:

  • är ett värdegrundsarbete för jämlikhet och solidaritet, lokalt och globalt.
  • synliggör maktstrukturer genom att uppmuntra kritiskt tänkande, ifrågasätta och utmana rådande normer och hierarkier.
  • involverar barn och unga på ett aktivt och seriöst sätt.
  • är framtidsinriktat och skapar förmåga att påverka och förändra.
  • ger förståelse för planetens olika ekosystem och människans del i och beroende av dessa.
  • är ämnesövergripande och platsbaserat med nära och frekvent samverkan med omvärlden.
  • utgår från autentiska sammanhang och skapar meningsfullhet och begriplighet.
  • är ett växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter.

Naturskolans verksamhetsrapport 2020

2020 har varit ett speciellt år även för resursteamet vid Naturskolan, med tanke på Covid-19 pandemin som påverkat verksamheten nästan hela året. För att på bästa sätt fullgöra uppdraget att stödja skolledare med skolutveckling inom områdena naturvetenskap och lärande för hållbar utveckling har också nya sätt att ge stöd åt enheterna tagits fram och genomförts av Naturskolan.

Läs Verskamhetsrapporten 2020 här