Lekplatser

Varje år händer något nytt på några av kommunens drygt 150 lekplatser, och vi bygger även nytt. Några lekplatser är särskilt utformade för att vara tillgängliga för så många som möjligt. Under 2019 ersätter vi lekplatsernas nummer med namn.

Lekplatserna får egna namn

Idag har alla kommunens lekplatser ett internt nummer men inget specifikt namn. I samband med att vi sätter upp adresskyltar vid alla lekplatser ska de också få ett mer publikt namn. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att ställa samman de namnförslag som kom in under sommaren.

Klätterställning

Lekplatser som renoveras under 2019. Lekplatsens nummer hänvisar till kartorna som finns längre ner på sidan. Planering sker under våren och renoveringen sker under hösten. Båda lekplatserna helrenoveras, vilket betyder att alla befintliga redskap tas bort och ersätts med nya. Slutbesiktning gör omkring november.

  • Nr 97 Hubertusparken, Nöbbelöv, byggstart v 44.

  • Nr 316 Havrevägen, Dalby, byggstart v 42.

Hur renoverar vi?

Lunds kommun sköter ca 155 lekplatser varav 2-3 renoveras varje år. I renovering ingår nya lekredskap och ny sand, men även gallring bland häckar/buskar. Lekredskap som skadats och bedöms vara en säkerhetsrisk tas bort så fort de upptäcks men kan inte alltid ersättas på grund av begränsade resurser. Att renovera en lekplats kostar mellan 200 000 kronor och en miljon kronor, beroende på omfattning och lekplatsens storlek.

Säkerhetsbesiktning och kontroller

Alla lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen. Dessutom kontrolleras lekredskapen fyra gånger varje år.  

Säkerhetsbesiktningen görs i november så att vi kan arbeta med planering och åtgärder under vintern. Utifrån besiktningen görs olika åtgärder. Om besiktningen visar på allvarliga fel, så kallade A-fel, gör vi en omedelbart åtgärd i form av reparation, avspärrning eller borttagning. Om besiktningen visar på B-fel görs en bedömning om det går att reparera eller om redskapet måste tas bort inom den närmaste tiden. Borttagning som inte är akut görs utifrån entreprenörens planering. Mindre fel åtgärdas vid nästa planerade underhållsinsats.

Från och med våren 2019 kommer vi att informera med anslag på lekplatsen om större lekredskap har tagits bort av säkerhetsskäl.  Lekredskap ersätts utifrån resurser och prioriteringar. Vi gör bland annat en bedömning av hur lekplatsen ser ut i övrigt och vilka lekmöjligheter som finns i närheten. Behov av nya redskap tas med i planering och budgetprocess. Det kan även ta tid att få nya redskap på plats utifrån de krav som ställs på planering och upphandling. Leveranstider för redskap och tillgång till entreprenörer för montering påverkar också processen. 

Löpande tilllsyn

Papperskorgar töms och sanden rensas från glas, cigarettfimpar m.m. en gång/vecka. Soffor, bord, plank och papperskorgar kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv. Gräsmattor kring lekplatser klipps var 14:e dag. Ogräs i planteringar rensas tre till fyra gånger per år. Beskärning av buskar sker enligt en plan som gäller för hela kommunen.

En tillgänglig lekplats ska fungera för alla

En tillgänglig lekplats ska fungera för såväl funktionsnedsatta vuxna med leksugna barn, som för barn med olika typer och grader av funktionsnedsättningar. Vi planerar nya lekplatser utifrån dessa krav, och vi arbetar också kontinuerligt med att åtgärda enklare hinder på befintliga lekplatser. Lekplatsen i Vegaparken och Snäckan på Linero har en extra hög grad av tillgänglighet. 

Hitta din lekplats

Nedan finns områdeskartor över kommunens lekplatser. Här finns också instruktioner för redskap på Bjeredsparkens lekplats.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lekplatser

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se