Skolbiostatistik:

I Lund & Sverige

 Bio

För Lunds del noteras antalet skolbiobesökare:

Läsåret 2018/19 -  6 779 besök

Läsåret 2017/18 -   5 981 besök
Läsåret 2016/17 -   7 551 besök
Läsåret 2015/16 -   8 899 besök
Läsåret 2014/15 - 10 349 besök
Läsåret 2013/14 - 10 739 besök
Läsåret 2012/13 -   9 730 besök
Läsåret 2011/12 - 10 141 besök
Läsåret 2010/11 – 11 775 besök
Läsåret 2009/10 – 10 176 besök
Läsåret 2008/09 – 13 049 besök
Läsåret 2007/08 – 12 171 besök

 

Skolbio i resten av landet - 2018

Att få en tydlig överblick över omfattning och hur utveckling över skolbio ser ut över tid i Sverige är en lite knepig historia. Mellan 1996 - 2011 genomförde visserligen Svenska Filminstitutet en årlig kartläggning av verksamheten med barn- och skolbio i Sveriges kommuner. Men sedan upphörde denna kartläggning för att häromåret genomföras på nytt. Mellan 1996 – 2011 avsågs statistiken läsårsvis. 2011 avsåg den kalendervis. I mars 2018 publicerades en redovisning som avsåg skolbio som bedrivits i Sverige under läsåret 2016/17 - och i oktober 2019 publicerade Svenska Filminstitutet en rapport som avser redovisning av skolbio kalenderåret 2018.

Med filminstitutens senaste rapport som underlag kan man konstatera att de kommuner i Sverige som haft flest skolbiobesök under kalenderåret 2018 var:

Stockholm - 16 602 besök
Malmö - 16 532 besök
Göteborg - 16 071 besök
Nacka - 11 097 besök
Borås - 7 376 besök
Lund - 6 887 besök
Linköping - 6 195 besök
Norrköping - 6 022 besök
Södertälje/Nykvarn - 5 791 besök
Sundsvall - 5 329 besök
Varberg - 5 278 besök
Helsingborg - 4 859 besök
Järfälla - 4 369 besök
Karlstad - 4 271 besök
Eslöv - 4 025 besök
Västervik - 3 686 besök
Kungsbacka - 3 292 besök
Kalmar - 3 179 besök
Umeå - 3 103 besök
Karlskrona - 2 549 besök

Dock är ovanstående statisk troligen något missvisande! 155 kommuner har besvarat enkäten – men endast 61 av dessa har medverkat i en uppföljning med titelstatistik. SFI har valt att enbart redovisa de kommuners besöksstatistik som också kompletterat besökssiffrorna med redovisande av titelstatistik.

Äldre statistik - läsåret 2016/17

Efter att i flera år ha legat i träda återupptog Svenska Filminstitutet under hösten 2017 arbetet med att kartlägga och följa upp skolbioverksamheten i Sverige. En rapport publicerades under mars 2018 och redovisningen avser skolbio som bedrivits i Sverige under läsåret 2016/17. (Dock med undantag av Västra Götaland som sedan många år bedrivit egen sammanställning – men där redovisas statistiken årsvis. Inte läsårsvis som i Filminstitutets rapport).

Med filminstitutens rapport som underlag kan man konstatera att de kommuner i Sverige med flest skolbiobesök under läsåret 2016/17 var:

Malmö – 19 685 besök
Stockholms stad – 14 500 besök
Helsingborg – 11 835 besök
Linköping – 9 744 besök
Varberg - 8 040 besök
Järfälla - 7 161 besök
Lund – 7 155
Örebro – 6 560 besök
Värmdö - 6 130 besök
Sundsvall – 5 913 besök


I Västra Götaland toppades statistiken år 2016 av Göteborgs stads med 18 712 resp Borås med 7 471 besökare). Lund inlämnade av lite olika anledningar inte underlag till rapporten.

Äldre statistik - 2011

Mellan 1996 - 2011 genomförde Svenska Filminstitutet en årlig kartläggning av verksamheten med barn- och skolbio i Sveriges kommuner. Den senaste publicerade statistiken avser kalenderåret 2011. Tidigare kartläggning har avsett läsår men SFI övergick till att redovisa kalenderårsvis istället. ”För att mer vara anpassat efter kommunernas egen årsredovisning”. Antalet skolbiobesök i respektive kommun säger i sig själv kanske inte så mycket omkvalitén på det filmpedagogiska arbetet i Sveriges skolor men fungerar som en indikation i vilken utsträckning som respektive kommun tar ansvar för arbetet med rörliga bilder och kultur i skolan.

De 15 kommuner som låg i topp året 2011 var:
Göteborg 23 994
Stockholm 20 721
Örebro 13 596
Järfälla 11 550
Lund 10 746
Kungsbacka 9 900
Helsingborg 8 124
Linköping 8 094
Norrköping 7 750
Borås 7 402
Skövde 7 400
Nacka 7 000
Umeå 6 700
Halmstad 6 386
Varberg 5 242

Ur materialet vasade SFI också fram 15 kommuner som de betecknade som stabila skolbiokommuner. Det vill säga kommuner som under en längre period har bedrivit en bred och långsiktig filmpedagogisk verksamhet. Som har haft skolbioverksamhet utan stöd från Svenska Filminstitutet och som har erbjudit visningar för alla årskurser samt haft en kommunal resursperson eller mediepedagog för att ta till vara på de ungas eget filmskapande, i skolan och/eller på fritiden. Tre skånska kommuner återfanns på listan: Helsingborg, Malmö och Lund.

I rapporten kunde man också utläsa att skolbiobesöken återigen sjunker kraftigt - nationellt sett. I rapporten framhölls tre möjliga anledningar: fler och fler kommuner bedriver skolbioverksamhet utan ekonomiskt stöd och att många skolor idag har möjlighet att visa film via videoprojektorer. Det gör att de "riktiga" biobesöken minskar. Ytterligare en förklaring är också att elevunderlaget minskat.

Skolbio läsåret 2009/10

De 15 kommuner som toppade statistiken läsåret 2009/10 - per antalet besök läsåret var:


Göteborg stad 34 320
Stockholmstad 21 024
Nacka 14 000
Järfälla 12 464
Lund 10 176
Helsingborg 9 390
Skövde 8 514
Sala 8 430
Örebro 8 096
Gotland 7 737
Malmö 7 500
Botkyrka 7 400
Borås 7 380
Katrineholm 7 000
Täby 6 900

Hela rapporterna återfinns som pdf nedan.