LGR 11 = Film i skolan!

LGR 11 & estetiska läroprocesser

LGR 11

Det finns rika möjligheter att ta stöd av LGR 11 i arbetet med de cineastiska uttrycken i skolan. Film och arbete med rörliga bilder omnämns på flera ställen i läroplanen för såväl grundskolan som för gymnasieskolan, bland annat i kurs- och ämnesplanerna för svenska, engelska, bild, musik och de samhällsorienterade ämnena. Här är det ganska tydligt att eleverna ska få ta del av fiktion, genom såväl text som film.  

Det framgår också tydligt att undervisningen också ska bidra till att eleverna får möjlighet till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Att låta eleverna göra egna filmer i undervisningen är därför helt i linje med intentionerna i ­LGR 11.  

Att själva få lov att prova på filmarbetet är ett sätt för elever att utforska omvärlden, dokumentera sitt arbete eller presentera den kunskap de tillgodogjort sig. Tittar man närmare på några ­återkommande förmågor i kunskapskraven oavsett kurs eller ämne framgår det att eleverna ska få utveckla förmågan att beskriva, förklara, resonera, kommentera, redogöra för, formulera och uttrycka sig. I detta är film ett alldeles utmärkt verktyg.  

Som bekant är ju filmupplevelsen störst på bio! Den gemensamma upplevelsen, den skarpa bilden, det klara ljudet och koncentrationen kring upplevelse är svårslagen vid ett biobesök. Alla bör få rätt att uppleva detta någon gång under sin skolgång. Helst flera!  

Kort sagt, att se film, samtala efteråt om den gemensamma filmupplevelsen, utforska filmspråket tillsammans och att låta eleverna själva arbeta med film i skolan är utmärka pedagogiska metoder att nå målen i Lgr 11.

Jacob Nilsson
skolbioansvarig i Lund