Konserter 2019

Konserter med Nordiska Ungdomsorkestern 2020

18/6 Kammarkonsert i Lund

21/6 Symfonikonsert i Lund

24/6 Kammarkonsert

25/6 Kammarkonsert i Bjärred

28/6 Symfonikonsert i Lund