Creative Agents

Testa nya, kreativa lärometoder med kommunens kreativa agenter!

barn-händer-ritar

De flesta skolor står inför utmaningar. Man kanske önskar att eleverna visar varandra mer hänsyn, eller så vill man testa nya sätt att lära ut matematik. Med hjälp av Creative Agents får skolan hjälp att lösa problem med väl beprövade och kreativa lärometoder – resultatet blir engagerade elever med ökad självkänsla.

Projektet inleds med en konsultation där vi tillsammans går igenom vad projektet ska fokusera på. Därefter formuleras en plan tillsammans med berörda lärare.

Eleverna får sedan under ledning av kulturarbetare/pedagoger själva vara drivande i arbetet med att belysa, bearbeta och lösa problemet på ett kreativt sätt. Exakt hur ser olika ut från fall till fall. Du kan få en idé om hur det kan gå till genom att läsa mer under fliken Pilotprojekt.

När projektet är genomfört är det önskvärt om resultatet synliggörs på skolan på något sätt, till exempel genom en utställning eller kanske en föreställning.

Skolan får hjälp av Creative Agents i upp till 100 timmar, som kan fördelas mellan olika agenter beroende på projektets karaktär. Projektet pågår vanligtvis i 8-15 veckor och bekostas av skolan.BLUE

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Anna Rynefors, projektledare Creative Agents
Lunds kommun
Tel: 0762-42 27 67
E-post:anna.rynefors@lund.se

Creative Agents är ett koncept skapat av engelsmannen Paul Collard. Han har under flera decennier drivit ett stort antal projekt,pinkmix först som en av de ansvariga inom det brittiska utbildningsdepartementet, därefter på konsultbasis i många olika länder. Under 2014 har han vid ett antal tillfällen varit i Lund och utbildat ca 20 personer från organisationer med kulturinriktning till Creative Agents. Nu är det äntligen dags att sprida konceptet till skolan...

Under läsåret 2017/2018 pågår ett Creative Agentsprojekt på Körsbärets förskola kopplat till litteracitet. Barnen får under projektet jobba med dans och film för att knyta an ett nytt specialbeställt offentligt konstverk. Under året byggs en ny förskola bredvid den gamla dit barnen och konstverket kommer att flytta.

PRESSRELEASE ”Förskolebarn stimuleras att uttrycka sig genom dans och filmskapande”

Förskolebarnens fantasi står i centrum för ett djupgående projekt med dans och film som kopplas till litteracitet och ett nytt konstverk till förskolan. En vårdag i slutet på maj ger barnen sig iväg till Botaniska trädgården i Lund. I handen på barnen sätts en kamera under ledning av filmpedagog från Kulturskolan Lund.

Redan under höstterminen 2017 startade ett spännande pedagogiskt projekt på Körsbärets förskola! Förskolan som kommer att få nya lokaler till hösten 2018, kommer att få ett konstverk som placeras på förskolegården. Konstnären David Krantz skapar en skulptur i brons, en stubbe med ett antal figurer på. Varje figur har en historia kopplad till sig eftersom litteracitet är den bärande idén i verket. Litteracitet är en stor och viktig del i förskolans arbete där förmågan att läsa och skriva kopplas samman med de sociala och kulturella aspekterna av läsning.

Det pedagogiska projektet utgår från de sagor och karaktärer som finns på stubben. I skulpturen, Stubben, kan förskolebarnen inspireras till fantasi och berättande.

I ett första steg arbetade barnen med de olika djuren i bild och berättande. De fick sen möjlighet att utforska tre av djuren; nattfjärilen, ödlan och musen med hjälp av ett annat utryckssätt. En gång i veckan har de fått gestalta djuren med dans och rörelse under den kreativa agenten Simone Höckners ledning. Projektet har pågått löpande fram till maj 2018 och nu kommer barnen att få filma sina danser och gestaltningar av djur både på förskolegården och i Botaniska trädgården under ledning av den kreativa agenten Jacob Nilsson.

I Lunds kommun följer vi procentregeln för offentlig konst när en ny byggnad för en kommunal verksamhet byggs. Det innebär att en viss del av budgeten för ett nybygge går till konst. Lunds konsthall har i uppdrag att hålla i konstprojekten kring nybyggnationerna. Verksamheten, i det här fallet förskolan, är med igenom hela processen från val av konstnär att bjuda in i projektet till att följa produktionen och tillblivelsen av konstverket. Konstverket blir platsspecifikt och är direkt knutet till den plats där det uppförs. I detta fall hade förskolan önskemål om ett konstverk kopplat till littercitet och som praktiskt kan användas för att utveckla den pedagogiska verksamheten med barnen. Det pedagogiska projektet med Körsbärets förskola är det första i raden av samarbeten mellan Lunds konsthalls arbete med offentligkonst och Kulturskolan Lunds Creative Agents.

För mer information vänligen kontakta Anna Rynefors, projektledare för Creative Agents, tel. 0762‐ 422767, e‐post anna.rynefors@lund.se Läs mer på www.lund.se/creativeagents

------

Under höstterminen 2016 pågår ett projekt på Killebäckskolan i Södra Sandby som går att läsa om i pressreleasen här nedan.

green

”Killebäck i världen”


Elevernas delaktighet står i centrum när temat integration lyfts till en ny nivå med hjälp av projektet ”Killebäck i världen”. På Killebäckskolan i Södra Sandby ska eleverna få skapa en väggmålning med kultur och integration i fokus!


Projektets utgångspunkt är att Killebäckskolan i Södra Sandby, som fått Lunds kommuns integrationspris 2016 för sitt fina arbete med integrationsfrågor, vill fördjupa sig ännu mer i integrationens utmaningar kopplat till elevernas egna upplevelser och uttryck. I projektet ”Killebäck i världen” ska integrationsarbetet nu tas till en ny nivå med hjälp av en Creative Agent från Kulturskolan Lund.


Rent konkret ska ett 50-tal elever från mellan- och högstadiet, som valt att genomföra projektet under elevens val, få skissa, montera och färdigställa ett konstverk i storleksordningen 10x4 meter.


Till sin hjälp har de den kreativa agenten Ingela Björkqvist Ekman som även är bildlärare på Kulturskolan Lund. Ingela bidrar med kunskap om hur man kan ta skolans integrationsarbete till en ny nivå och ska tillsammans med eleverna fylla en vägg med bild och form. Alla elever får bidra med egna idéer om vad som kan finnas i konstverket under ett gemensamt tema varpå elevernas samlade uttryck sammanställs till ett konstverk.


När konstverket är klart kommer det att monteras på en inomhusvägg som går över flera våningsplan där den får en central plats i skolan. I samband med detta blir det även en vernissage då alla får möjlighet att beskåda vad eleverna åstadkommit.


Mer om Creative Agents

Som en del av Innocarnival 2014 genomgick ett tjugotal kulturarbetare från Kulturskolan, fritidsverksamheten och det fria kulturlivet i Lund en utbildning till Creative Agents i januari förra året. Utbildningen leddes av engelsmannen Paul Collard som också är den som skapat konceptet efter att under flera decennier ha drivit ett stort antal kreativa projekt inom skolans värld. Först som anställd på det brittiska utbildningsdepartementet, därefter på konsultbasis och i många olika länder.

-----

Under vårtermin och hösttermin 2016 pågår ett projekt på förskolan Solstrålen. Mer om detta och tidigare projekt går att läsa i pressreleaserna nedan.green

Kreativ språkinlärning genom saga och dans på förskolan Solstrålen

Under tolv veckor denna termin får barnen på förskoleavdelningen Solstrålen på Klostergården i Lund lära sig kommunicera över språkgränserna i ett unikt projekt som fokuserar på kommunikation och samarbete tillsammans med en av Lunds kommuns kreativa agenter.

Saga och dans – verbal och icke-verbal kommunikation

På förskoleavdelningen Solstrålen går 19 barn med mångkulturell bakgrund och olika behov. Förskolan arbetar intensivt med språklig medvetenhet under handledning av Gunilla Texell, specialpedagog i Lunds stads förskoleteam. För att alla barn ska få fler möjligheter att uttrycka sig trots språksvårigheter satsar nu förskolan på ett projekt med saga och dans för att skapa kommunikation och samarbete i gruppen. Den klassiska ”Sagan om vanten” är utgångspunkten där förskolans egen sagopedagog Faïka Ammar möter Kulturskolans danspedagog och kreativa agent Simone Höckner. Sagan handlar om olika djur som möts i en gammal tappad vante där det visar sig att alla får plats tillsammans! Genom dansen kommer alla 19 barn, varav 15 är pojkar, att få samarbeta och uttrycka sig genom kroppsspråk som kopplas till sagans språk och förenklar inlärningen av de svenska texterna.

Kultursomredskapförproblemlösning

LundskommunssatsningpåCreativeAgentsärheltunikiSverige.Syftetärattgeskolanenextra resursförattlösaolikatyperavproblemgenomenprocessdärelevernasjälvaärhögstinvolveradei arbetetmedattbelysa,
bearbetaochlösaproblemet.Tillsinhjälphardeenellerflerakulturarbetare och/ellerpedagogersomutbildatsigtillkreativaagenter–CreativeAgents – som nu finns tillgängliga från Kulturskolan Lund för att samarbeta med skolor och förskolor i olika projekt.

Mer om Creative Agents

Som en del av Innocarnival 2014 genomgick ett tjugotal kulturarbetare från Kulturskolan, fritidsverksamheten och det fria kulturlivet i Lund en utbildning till Creative Agents. Utbildningen leddes av engelsmannen Paul Collard som också är den som skapat konceptet efter att under flera decennier ha drivit ett stort antal kreativa projekt inom skolans värld. Först som anställd på det brittiska utbildningsdepartementet, därefter på konsultbasis och i många olika länder.

Projekt 2014/2015:

Under läsåret 2014/2015 pågår två pilotprojekt med Creative Agents. Det ena projektet är på Hagalundskolan i Dalby där vi jobbar med mångfaldsproblematik kopplat till SO-ämnen under namnet ”Då i Sverige – nu i världen”. Det andra projektet bedrivs på Genarps skola i Genarp och kretsar kring värdegrundsarbete och attityd.

green

Creative Agents första pilotprojekt "Då i Sverige- nu i världen"har nu avslutats på den nya Hagalundskolan i Dalby. Eleverna har fåttarbeta med ett flyktingperspektivsom har landat i en egenscenframställning "Flyttfåglar". Mer om detta går att läsa i pressreleasen nedan.

Kreativa agenter ger elever i Dalby ett flyktingperspektiv

Under tio skolveckor har barnen i klass fem på Hagalundsskolan i Dalby arbetat i ett projekt som satt elevernas flytt från en gammal skolbyggnad till en ny, i relation till flytt och flykt ur ett globalt perspektiv. Projektet som nu mynnar ut i två scenframställningar den 5 och 6 mars, är en pilot för Lunds kommuns nya satsning på Creative Agents.

Kultur som redskap för problemlösning

Lunds kommuns satsning på Creative Agents är helt unik i Sverige. Syftet är att ge skolan en extra resurs för att lösa olika typer av problem genom en process där eleverna själva är högst involverade i arbetet med att belysa, bearbeta och lösa problemet. Till sin hjälp har de en eller flera kulturarbetare och/eller pedagoger som utbildat sig till kreativa agenter – Creative Agents.

På Hagalundskolan i Dalby ville lärarna ge eleverna i femman ökad förståelse för alla människors lika värde, andra kulturer och hur det sett ut historiskt. Den kreativa agenten och dramapedagogen Leila Åkerlund kallades in och det bestämdes att projektet skulle ta avstamp i scener från filmen ”Utvandrarna” för att visa att svenskarna också varit emigranter en gång i tiden. Projektet fick namnet ”Då i Sverige – nu i världen”.

Efter veckor av diskussioner, grupparbeten, dramaövningar och repetitioner har projektet nu resulterat i en pjäs som eleverna ska spela för övriga elever på skolan och inbjudna föräldrar den 5 och 6 mars. Där ställs elevernas upplevelser av hur det kan bli så mycket känslor kring en så kort flytt – från en skolbyggnad till en annan – i relation till hur det kan vara att behöva flytta längre bort till ett annat land.

Mer om Creative Agents

Som en del av Innocarnival 2014 genomgick ett tjugotal kulturarbetare från Kulturskolan, fritidsverksamheten och det fria kulturlivet i Lund en utbildning till Creative Agents i januari förra året. Utbildningen leddes av engelsmannen Paul Collard som också är den som skapat konceptet efter att under flera decennier ha drivit ett stort antal kreativa projekt inom skolans värld. Först som anställd på det brittiska utbildningsdepartementet, därefter på konsultbasis och i många olika länder.

Pilot även i Genarp

Kreativ terminsstart för elever i Genarp

När höstterminensatte igång fickeleverna i årskurs 8 på Genarps skola en annorlunda start på terminen då de fick starta läsåret med en kreativ vecka tillsammans med Lunds kommuns kreativa agenter.

Redan under förra läsåret påbörjade Genarpseleverna, som då gick i sjuan, ett pilotprojekt tillsammans med de kreativa agenterna. Eleverna fick då tillsammans med teaterpedagogen Leila Åkerlund upptäcka normer på skolan och sätta ord på dem, arbeta med dramaövningar och spela ut scener där de bröt mot normerna och reflektera över hur normerna påverkar oss i vår vardag. Det är detta pilotprojekt som mynnat ut i en spännande vecka som start på terminen fylld av samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter ledda av Leila Åkerlund och hennes kollega Lisa Petri.

Faktaansvarig: Kulturskolan Lund

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/creativeagents

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Kulturskolan

Adress
S:t Laurentiigatan 1, 222 21 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-post
kulturskolan@lund.se