Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Gymnasiepoäng:100

Förkunskaper:Grundskola eller motsvarande.

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Kursbeskrivning:Kursen syftar till att du skall utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Examination:Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg:Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur:Phillips, T., (2017)Hälsopedagogik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
ISBN 978-91-40-69422-5