Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

Kursen syftar till att du skall utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Gymnasiepoäng:100

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.

Studieform: Närundervisning och Halvdistans.

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.