Hälsopedagogik [HÄLHÄL 01]

[HÄLHÄL 01]

Poäng: 100

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande

Studieform: Distans

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att du skall utveckla kunskaper om människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Examination: Bedömningen av kunskaperna sker genom redovisning av enskilda uppgifter, grupparbeten, muntliga redovisningar samt skriftliga prov.

Betyg: Betyg sätts enligt betygskalan A-F.

Kurslitteratur: Du hittar aktuella läromedel under fliken Elev.