Fyll i vår e-tjänst om omsorgsbehov i händelse av beslut om stängning av förskola eller skola

3 april, 2020

Sedan utbrottet av covid-19 har ett stort planeringsarbete gjorts i Lunds kommun för att vi ska vara förberedda om läget förändras snabbt.

Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att det av smittskyddsskäl inte är motiverat att stänga förskolor, grundskolor, grundsärskolor eller fritidshem. Men för att förbereda oss för ett sådant scenario krävs planering och underlag. Genom att ta reda på hur behovet av omsorg ser ut hos våra vårdnadshavare kan vi på bästa sätt planera vår verksamhet för de barn och elever vars föräldrar arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Nu förlänger vi svarstiden och vill också uppmana även dig som inte deltar i samhällsviktig verksamhet att fylla i e-tjänsten. Detta bland annat då vi också undersöker tillgången till dator och internetuppkoppling i hemmet.

Du ska fylla i e-tjänsten om du

  • har barn i förskola eller grundskola i Lunds kommun eller
  • är folkbokförd i Lunds kommun men har barn i förskola eller grundskola i annan kommun eller fristående enhet

Ditt svar kommer endast att användas i planeringen för barn- och skolförvaltningens verksamhet. Det är inte en anmälan om behov av barnomsorg. Skulle en stängning bli aktuell kommer mer information att skickas ut om hur anmälan ska göras.

Du som har skyddade personuppgifter ska istället använda en blankett som du kan få via din förskola eller skola.

e-tjänsten om omsorgsbehov

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans gör ni en anmälan per barn. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn.

Vilka barn har rätt till omsorg vid beslut om stängning?

Om regeringen beslutar om stängning kommer barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas omsorg. Om du som vårdnadshavare är osäker på om du har ett samhällsviktigt yrke så ska du prata med din arbetsgivare. Är du sammanboende med barnets andra vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska denna i första hand ta hand om barnet.

Även barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Om regeringen beslutar om stängning så ansvarar barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman för att omsorg ordnas. Det betyder att även du som vårdnadshavare som är folkbokförd i Lunds kommun men har barn eller elev i andra kommuners förskolor eller skolor eller hos fristående verksamheter kan ha rätt till omsorg i Lunds kommun.
Lunds kommun avser att upprätta avtal med grannkommuner och fristående enheter för att barn och elever, vid ett beslut av regeringen om att stänga förskolor och skolor, i första hand ska kunna finnas kvar i den kommun eller verksamhet där barnet/eleven normalt går.

Mer information:

Mer information om föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet hittar du här

Föreskriften hittar du hos MSB

Allmänna råd med närmare beskrivning av samhällsviktig verksamhet finns hos MSB