Lägesbild torsdag den 9 april med anledning av arbetet med covid-19

9 april, 2020

Bättre luftkvalité, positiva krafter på kommunens nya Instagramkonto @levelund och Lov i Lund för påsklovslediga barn, trots pandemin. Lunds kommun fortsätter följa pandemisituationen och ser fram emot en lugn och skön påsk.

Miljöförvaltningen meddelar att de har noterat en väsentlig förbättring av luftkvalitén i Lund under årets första månader. På Trollebergsvägen vid idrottsplatsen, där är det många boende och mycket trafik, finns det en mätstation som mäter kvävedioxidhalter i gatunivå. Den största källan till kvävedioxider är motortrafiken.

Medelvärdet för kvävedioxidhalterna under januari – mars 2020 låg på 12 µg/m3 och är det lägsta värdet sedan 2016. Mätningen under samma period ifjol visade nästan dubbelt så höga halter av kvävedioxid – 20 µg/m3. Åren dessförinnan låg halterna mellan 15 och 17 µg/m3. Om denna luftförbättring är en konsekvens av coronapandemin är för tidigt att säga, men det är en av möjliga förklaringar då trafiken har minskat betydligt under pandemitiden. Vindförhållandena kan också påverka mätningens resultat.

Leve Lund! Det är namnet på ett nytt Instagramkonto som Lunds kommun tagit initiativ till. Här vill kommunen lyfta och sprida de positiva krafter som såväl privata som offentliga aktörer i Lund visat i samband med coronakrisen. Nu efterlyser kommunen bilder och filmer från allmänheten, näringslivsaktörer och andra som tillsammans visar på det fantastiska engagemang som finns runt om i Lunds kommun. Alla som har förslag till Instagraminlägg som kan lyftas på @levelund får gärna mejla till kommunikation@lund.se, skriv ”Leve Lund” i ämnesraden.

Följ leve Lund på Instagram

Barn och ungdomar i åldern 6–18 år får även i år, trots den pågående pandemin, ta del av kostnadsfria aktiviteter via Lov i Lund under påsklovet. Pyssel, pingis, foto, basket och skattjakt är några exempel på aktiviteter som arrangeras i dagarna. Alla de aktiviteter som genomförs har setts över och en del anpassningar har gjorts utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Anledningen till att Lov i Lund inte ställs in helt, som många andra arrangemang, är att Lunds kommun vill erbjuda skollediga barn och ungdomar en meningsfull tid under lovet.

Läget inom kommunens olika verksamheter gällande personalförsörjning är stabilt. Sjukfrånvaron är generellt låg och kommunens arbete fortskrider som det brukar, med en anpassning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under påskhelgen har Lunds kommun beredskap som följer pandemiutvecklingen internationellt, nationellt och lokalt.